W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

XXXII/402/2005

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie wydania opinii o propozycji zmiany granic gminy wynikającej z uchwały Rady Miasta Bydgoszczy nr LI/1047/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203) uchwala się co następuje:
status uchwały obowiązująca

Treść

 §1. Zaopiniować negatywnie propozycję zmiany granic Gminy Białe Błota polegającą na włączeniu do Miasta Bydgoszczy terenów Gminy Biała Błota, określonych w uchwale nr LI/1047/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2005 r. zgodnie z wynikami przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Białe Błota.

 

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                             

                                                                                                   Bronisław Balcerowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 29 czerwca 2005 roku Rada Miasta Bydgoszczy podjęła uchwałę nr LI/1047/2005 o przystąpieniu do
 procedury zmiany granic Bydgoszczy, polegającej na włączeniu do granic miasta Bydgoszczy części obszarów 
gmin Białe Błota, Sicienko i Osielsko.

W dniu 14 lipca 2005 roku do Urzędu Gminy w Białych Błotach wpłynęło pismo Prezydenta Bydgoszczy z prośbą o przekazanie uchwały Rady Gminy Białe Błota opiniującej proponowane zmiany zgodnie z dyspozycją art. 4b, ust. 1, pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym.

 

Powody podjęcia uchwały nr LI/1047/2005 podane w załącznikach do uchwały i jej  uzasadnieniu są w większości bezzasadne i nielogiczne.

W uzasadnieniu pisze się:

1.        „Potrzeba korekty granic administracyjnych Miasta Bydgoszczy zawarta jest w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bydgoszczy uchwalonym Uchwałą Nr XLVI/980/05 z dnia 27 kwietnia 2005 roku.”

Faktycznie w „Studium” jedynie w punkcie „3.5.2.7 Komunikacja lotnicza jest wzmianka Proponuje się dokonać zmiany granic administracyjnych miasta, celem zachowania całego lotniska w obszarze Gminy Bydgoszcz”, która zresztą jest w swej wymowie tendencyjna. Faktycznie zdecydowana większość pasa startowego (stanowiącego własność wojska) oraz cały terminal lotniczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą znajdują się na terenie gminy Białe Błota (patrz: załącznik graficzny do uzasadnienia). Nie może więc być mowy o „zachowaniu” lotniska w Bydgoszczy. Bardziej uzasadniona była by teza o „zachowaniu” lotniska w Białych Błotach.

 

Ponadto w „Studium” w punkcie „3.11.2.1 Stan istniejący – uwarunkowaniaistnieje zapisSzczególny przypadek występuje również w przypadku lotniska w Bydgoszczy, zlokalizowanego częściowo na terenie Bydgoszczy, a częściowo na terenie gminy Białe Błota” z którego bezpośrednio nie wynika potrzeba zmiany granic.

 

Nadmienić należy, że rozwiązania proponowane w uchwalonym „Studium” nie było konsultowane z gminami sąsiednimi, czym naruszono art. 11, pkt.8 b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

2.                „Zasadność dokonania tych zmian wynika z potrzeby doprowadzenia do zgodności   w funkcjonowaniu niektórych terenów ze stanem faktycznym, uproszczeniem działań administracyjnych oraz zabezpieczeniu niezbędnych terenów pod rozwój infrastruktury.”

         Zwrot o doprowadzeniu „do zgodności w funkcjonowaniu niektórych terenów ze stanem faktycznym” zawiera sprzeczność i jako nielogiczny nie stanowi żadnego uzasadnienia.

         Tereny gminy Białe Błota objęte projektem zmiany granic to w większości tereny Lasów Państwowych i podzielenie obrębów leśnych pomiędzy dwie gminy nie uprości, a skomplikuje procedury administracyjne. Tereny Skarbu Państwa należące do wojska są terenami zamkniętymi i w całości leżą na terenie gminy Białe Błota. Nie może więc być mowy o żadnym „uproszczeniu działań” . Terminal lotniczy z infrastrukturą towarzyszącą i ulicą dojazdową zostały zbudowane w całości na terenie gminy Białe Błota, a zajęte tereny są wykorzystane w całości i nie ma możliwości przeznaczania ich pod „rozwój infrastruktury”.

         Zamiar przeznaczania terenów lasów ochronnych „pod rozwój infrastruktury” jest godny potępienia i mając na względzie zamiary Rady Miasta Bydgoszczy należy uznać przekazanie tych terenów pod jej wpływy za wręcz niedopuszczalne.

 

2.        „Zmiana granicy miasta zapewni Bydgoszczy zachowanie jednorodnego układu osadniczego i przestrzennego, z uwzględnieniem infrastruktury społecznej i technicznej, co jest  zgodne z art. 4 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym.”  Wprowadzenie proponowanej zmiany skutkować będzie „przeniesienie” 5 rodzin (łącznie 11 mieszkańców) Trzcińca z gminy Białe Błota do Bydgoszczy. Korzystają oni z sieci drogowej, wodno-kanalizacyjnej gminy Białe Błota. Do szkół, ośrodka zdrowia, urzędu gminy, kościoła i sklepów w Białych Błotach mają około 2,5 km. Do takich samych obiektów w Bydgoszczy mają od 4,5 do 7 km. Aby przedostać się do Bydgoszczy muszą przejechać wzdłuż całą miejscowość Trzciniec. Tak więc propozycja zmiany granic jest całkowicie sprzeczna z tezą postawioną w uchwale Rady Miasta Bydgoszczy.

 

Dotychczasowe przedsięwzięcia infrastrukturalne realizowane przez różne podmioty zaspokajające potrzeby mieszkańców Bydgoszczy poprzez teren gminy Białe Błota nie napotykały żadnych przeszkód formalnych, a wręcz stawały się płaszczyzną współpracy i porozumienia pomiędzy tymi gminami.

 

Na skutek wprowadzenia zmian gmina Białe Błota stracić może bez żadnej rekompensaty około 600 tys. rocznie podatku od nieruchomości, co stanowi 8% dochodów własnych gminy.

 

Powierzchnia gminy może zmniejszyć się o 7,4% a lesistość spadnie z 53,2% do 51% powierzchni, co nie jest bez znaczenia przy obliczaniu subwencji i postrzeganiu gminy na zewnątrz.

 

Nadanie określonych walorów przedmiotowym terenom nie wynikało w najmniejszym stopniu z działań samorządu Bydgoszczy, a było efektem działania instytucji państwowych i podmiotów gospodarczych przy przychylnym wsparciu gminy Białe Błota.

 

Zgodnie z przepisami art. 4b, ust. 1, pkt 2 ustawy o samorządzie terytorialnym na terenie gminy Białe Błota przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami gminy. Mieszkańcy w głosowaniu odpowiedzieli na pytanie o treści „Czy jesteś za zmianą granic Gminy Białe Błota polegającą na włączeniu do Miasta Bydgoszczy terenów Gminy Biała Błota, określonych w uchwale nr LI/1047/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2005r.?”

W konsultacjach wzięło udział 3 480 mieszkańców na ogólną liczbę 9 762 uprawnionych co stanowi 35,6% uprawnionych. Głosów nieważnych było 10.

Na zadane pytanie        18   (0,4 %) głosów ważnych było z odpowiedzią „tak”,

                                        3 447 (99,3 %) głosów ważnych było z odpowiedzią „nie”,

                                               5    (0,1%) głosów ważnych było z odpowiedzią „wstrzymuję się”.

Głosów nieważnych było 10 (0,2 %).

Konsultacje zostały przeprowadzane we wszystkich sołectwach gminy.

Biorąc pod uwagę wynik konsultacji społecznych i przedstawione wyżej względy merytoryczne uchwalenie negatywnej opinii wobec projektu zmiany granic jest w pełni uzasadnione.

                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                             

                                                                                                   Bronisław Balcerowski

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane