W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

XXXIII/407/2005

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie Statutu Sołectwa Ciele
na podstawie art. 35 ust. 1i 3, art. 40 ust. 2, pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 48, ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) uchwala się, co następuje:
status uchwały uchylona
Uwagi * Uchwała traci moc w związku z podjęciem uchwały nr RGK.0007.155.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28.11.2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Ciele.

Treść

Uchwała nr XXXIII/  407 /2005
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 17 listopada 2005 r.

 

w sprawie Statutu Sołectwa Ciele

 

Na podstawie art. 35 ust. 1i 3, art. 40 ust. 2, pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 48, ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) uchwala się, co następuje:

 

Statut Sołectwa Ciele

 

 

Rozdział 1

 

Sołectwo i zakres jego działania

 

§1.1. Sołectwo Ciele jest jednostką pomocniczą Gminy Białe Błota.

 

2. Obszar Sołectwa Ciele obejmuje miejscowości: Ciele w Gminie Białe Błota. Obszar sołectwa Ciele przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszego Statutu.

 

Rozdział  2

Organizacja i zakres działania

 

   § 2.1. Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa  Ciele, zwanego dalej "sołectwem", w tym:

 

1)       sprawy wymienione w art. 35 ust. 3 ustawy  o samorządzie gminnym 

2)       kompetencje organów sołectwa w sprawach wymienionych w art.48 ust1 ustawy o   samorządzie gminnym w zakresie gospodarowania mieniem i gospodarkę finansową sołectw.

 

2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa dalej o:

 

1)  Gminie - należy przez to rozumieć Gminę  Białe Błota;

2)  sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Ciele w Gminie  Białe Błota;

3)  statucie gminy - należy przez to rozumieć statut Gminy Białe Błota;

4)  Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Białe Błota;

5)  Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Białe Błota;

6)  zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Ciele w Gminie 

     Białe Błota;

7)  sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Ciele w Gminie Białe Błota;

8)  radzie sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Ciele w Gminie Białe  

     Błota.

9)  roku bazowym – należy przez to rozumieć rok poprzedzający rok budżetowy.

10)roku budżetowym – należy przez to rozumieć rok, na który uchwalany jest budżet.

 

Rozdział 3

Zadania Sołectwa

 

   § 3. Sołectwo działa w ramach zadań gminy powierzonych jej właściwymi ustawami.

 

   § 4. Do zadań sołectwa należy w szczególności:

1) reprezentowanie interesów mieszkańców sołectwa wobec organów gminy;

2)zgłaszanie do organów gminy projektów przedsięwzięć dotyczących w szczególności budowy, rozbudowy i remontów,

  a) dróg, ulic i mostów;

  b) wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków komunalnych, a także sieci energetycznej, 

      cieplnej i gazowej;

  c) przystanków autobusowych;

  d) szkół podstawowych i przedszkoli;

  e) obiektów zabytkowych i sakralnych;

  f) obiektów obsługi ruchu turystycznego;

  g) obiektów sportowych i wypoczynkowych;

 

3) zgłaszanie do organów gminy  inicjatyw, przedsięwzięć, które powierzone są gminie

a)        współdziałania z policją i strażą pożarną w zakresie bezpieczeństwa i porządku na 

      obszarze sołectwa;

b)        współpracy z organizacjami i instytucjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Białe Błota; 

  c)   ochrony środowiska naturalnego i ochrony zieleni;

  d)   konsultacji społecznych w sprawach należących do zakresu działania Rady;

e)        pomocy społecznej, w szczególności poprzez sygnalizowanie potrzeb w zakresie 

      organizowania konkretnych form pomocy społecznej;

f)        organizacji i godzin pracy zakładów użyteczności publicznej w sposób odpowiadający

      potrzebom mieszkańców sołectwa;

 

4) zarządzanie i korzystanie z mienia komunalnego na zasadach określonych w rozdziale 6  

      niniejszego statutu,

 

5) wydawanie opinii na wniosek Rady lub Wójta, w szczególności w sprawach dotyczących:

a)        studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota. oraz planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym obszaru sołectwa;

  b)   zmian statutu sołectwa;

c)        określania ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad ich usytuowania na 

      obszarze sołectwa;

  f)   szkół podstawowych i przedszkoli na obszarze sołectwa;

  g)  zasad gospodarowania mieniem komunalnym znajdującym się na terenie sołectwa;

  h)  zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawania nazw miejscowości.

 

   § 5. Zadania określone w § 3 i § 4 sołectwo realizuje w szczególności poprzez:

 

1)       podejmowanie uchwał

2)       wydawanie opinii;

3)       uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych;

4)       przedstawianie organom gminy projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych;

5)       współpracę w organizacji spotkań radnych Gminy Białe Błota i Wójta z mieszkańcami  

      sołectwa;

6)   zgłaszanie wniosków do komisji Rady;

7)   współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi Gminy Białe Błota.

 

Rozdział 4

Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej

 

   § 6.1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i członków rady sołeckiej ma  każdy stały mieszkaniec sołectwa  uprawniony do głosowania do rady gminy w świetle  przepisów ustawy z 16 lipca 1998 r „Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw” (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) obowiązujących  na dzień wyborów.

2.        Przy ustalaniu faktu stałego zamieszkania stosuje się odpowiedni przepis kodeksu  cywilnego.

 

    § 7. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej czynne prawo wyborcze.

 

   § 8.1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza się nie później niż na 14 dni przed 

     upływem kadencji sołtysa i rady sołeckiej i zawiadamia o zebraniu zgodnie z  § 9ust.2

2. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów sołtysa lub członka rady sołeckiej przed 

     upływem kadencji, wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 30 dni od wystąpienia ich 

     przyczyny.

 

 § 9.1. Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje Wójt. W tym  celu Wójt określa miejsce, dzień i godzinę zebrania.

2. Zawiadomienie o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 zdanie drugie.

3.        Wójt otwiera zebranie i zarządza wybór przewodniczącego zebrania przez zebranie wiejskie. Wybór przewodniczącego zebrania następuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

4.        Zebranie wiejskie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów wybiera także protokolanta.

 

   § 10.1. Dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej, wymagane jest oddanie głosów przez   

      co najmniej 1/10 osób posiadających prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej. 

      O ile na zebraniu wiejskim zwołanym dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej nie 

      uzyskano wymaganej liczby głosów, Wójt zwołuje zebranie wiejskie w drugim terminie, 

      który przypada  nie wcześniej niż po upływie sześciu dni,  oraz zawiadamia o zwołaniu

      zebrania wiejskiego co najmniej na 3 dni przed  wyznaczoną datą zebrania wiejskiego

2.        Na zebraniu wiejskim zwołanym w drugim terminie dla wyboru sołtysa i członków rady  sołeckiej, warunek minimalnej liczby oddanych głosów wymienianej w ust.1nie obowiązuje, a wymagany jest co najmniej 1 ważny głos.

 

   § 11.1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 członków wybranych spośród obecnych  na zebraniu osób, posiadających prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej.

2.  Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

3. Członkiem komisji nie może być małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty w tej samej linii lub stopniu kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej,  jak również osoba pozostająca z kandydatem w stosunku przysposobienia.

4. Wybór członków komisji przeprowadza przewodniczący zebrania wiejskiego.

5. Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu jawnym.

6. Członkami komisji zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. Przewodniczącym komisji zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów. W razie równej liczby głosów, wybrany zostaje kandydat najstarszy wiekiem.

 

   § 12.1. Do zadań komisji należy:

  1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;

  2) przeprowadzenie głosowania;

  3) ustalenie wyników wyborów;

  4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.

2. Protokół podpisują przewodniczący komisji, jej członkowie oraz przewodniczący zebrania   

    i podają go bezzwłocznie do publicznej wiadomości.

3. Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania 

    wiejskiego.

 

   § 13.1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej

      liczby kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych ustnie na zebraniu

      wiejskim.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 

    dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady 

    sołeckiej.

3. W lokalu zebrania wydziela się miejsca zapewniające tajność głosowania, w liczbie

     umożliwiającej uczestnikom zebrania swobodne korzystanie z nich.

4. Po zarejestrowaniu przez komisję wszystkich nazwisk kandydatów, przewodniczący  

    komisji zgłasza zebraniu wiejskiemu wniosek o zamknięcie listy kandydatów na sołtysa   

    oraz członków rady sołeckiej. Wniosek podlega przegłosowaniu zwykłą większością 

    głosów obecnych członków zebrania wiejskiego, w głosowaniu jawnym.

5. Przed rozpoczęciem głosowania komisja sprawdza, czy urna do głosowania jest pusta, po   

    czym zamyka ją i opieczętowuje pieczęcią Wójta oraz ustala liczbę otrzymanych kart do 

    głosowania.

6. Od chwili opieczętowania aż do zakończenia głosowania urny otwierać nie wolno.

7. Przed przystąpieniem do głosowania uczestnik zebrania okazuje komisji dokument 

    umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.

8. Członek zebrania potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnym podpisem w  

     rubryce spisu na to przeznaczonej.

9. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Wójta.

10. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność 

    głosowania, znajdującego się w lokalu wyborczym.

11. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „ X „ z prawej strony obok nazwiska 

   kandydata na sołtysa lub jednego z kandydatów na członka rady sołeckiej.

12. 1) Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „X” obok nazwiska dwóch lub więcej kandydatów na sołtysa lub dwóch lub więcej kandydatów na członka rady sołeckiej. Nie postawienie znaku „X” powoduje również  nieważność głosu.

2)       Kart do głosowania przedartych całkowicie  na dwie lub więcej części, nie bierze się

    pod uwagę przy obliczeniach oddanych głosów 

13. Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.

 

14. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było przejściowo uniemożliwione, komisja może zarządzić jego przerwanie, przedłużenie albo odroczenie do dnia następnego. Uchwała komisji w tej sprawie powinna być  natychmiast  podana do wiadomości mieszkańców sołectwa.

15. W razie przerwania lub odroczenia głosowania komisja zapieczętowuje wlot urny  wyborczej i oddaje urnę wraz ze spisem wyborców na przechowanie przewodniczącemu komisji. W miarę możliwości komisja ustala również liczbę kart niewykorzystanych,  umieszcza je w opieczętowanym pakiecie i oddaje na przechowanie innemu niż przewodniczący członkowi komisji. Przed ponownym podjęciem głosowania komisja stwierdza protokolarnie, czy  pieczęcie na urnie i pakiecie z kartami są nienaruszone.

16. W lokalu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej jakakolwiek  

agitacja wyborcza jest zabroniona.

17. Przewodniczący komisji odpowiada za utrzymanie porządku i spokoju w czasie głosowania.

18. Wójt gminy zapewnia środki niezbędne dla utrzymania porządku i spokoju w czasie głosowania.

 

   § 14.1. Za wybranego na sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę  

    głosów(zwykła większość).

2. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno  

   największą liczbę głosów.

 

   § 15. Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członków rady sołeckiej następuje na skutek:

  a) złożenia na ręce Wójta pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;

  b) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie  

      prawomocnego wyroku sądu;

  c) śmierci.

 

   § 16.1. W wypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej, przeprowadza   

     się wybory uzupełniające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej 

     stosuje się odpowiednio.

2. Wyborów uzupełniających członków rady sołeckiej nie przeprowadza się, jeżeli do końca 

    kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące.

 

   § 17.1. Sołtys i każdy członek rady sołeckiej mogą być przez zebranie wiejskie odwołani  

     przed upływem kadencji.

2. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje z inicjatywy:

a)        1/10 mieszkańców sołectwa posiadających prawo wybierania, zgłoszonej w formie     

     pisemnego wniosku;

  b) Wójta;

  c) Komisji rewizyjnej Rady zgłoszonej w formie pisemnego wniosku.

3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie 

     nadaje się biegu. Wniosek powinien być złożony do Wójta , jednakże nie dotyczy to  

     wniosku Wójta.

4.Jeżeli odwołanie następuje z inicjatywy Wójta, to Wójt na początku zebrania wiejskiego 

    zwołanego dla odwołania sołtysa  lub członków rady sołeckiej, przedstawia uzasadnienie  

    dotyczące swojej inicjatywy w sprawie odwołania

 

   § 18.1. Zebranie wiejskie dla odwołania sołtysa lub członków rady sołeckiej i dokonania  wyborów przedterminowych zwołuje Wójt w trybie § 9, ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania.  Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim w głosowaniu tajnym, bezpośrednim zwykłą większością  głosów stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. Przedterminowego wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej dokonuje się na tym samym 

    zebraniu, które zostało zwołane dla odwołania sołtysa lub członka rady sołeckiej lub 

    najpóźniej na kolejnym zebraniu.

3. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało      

     mniej niż 3 miesiące.

4. Kadencja sołtysa lub członków rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających i

    przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji sołtysa lub członków  rady

    sołeckiej  wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 8 ust. 1.

 

   § 19. Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów 

    pokrywane są z budżetu gminy.

 

Rozdział  5

Organy sołectwa

 

   § 20.1. Organami sołectwa są:

  a) sołtys,

  b) zebranie wiejskie.

2. Zebranie wiejskie może powoływać stałe lub doraźne komisje, określając zakres ich 

    działania i kompetencje.

 

   § 21.  Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata.

 

   § 22.1. Członkami zebrania wiejskiego są stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne 

 prawo wyborcze, określone w   § 6 niniejszego statutu.

2. Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiejskim odnotowują swoją obecność w liście obecności wyłożonej do podpisu w miejscu, w którym odbywa się zebranie. Lista obecności jest załącznikiem do protokółu zebrania i służy do stwierdzania prawomocności  obrad.

 

   § 23.1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:

  a) z inicjatywy własnej;

  b) na pisemny wniosek 20 mieszkańców sołectwa;

  c) na pisemny wniosek rady sołeckiej;

  d) na pisemny wniosek organu gminy.

2. Miejsce i termin obrad zebrania wiejskiego ustala i podaje do publicznej wiadomości sołtys najpóźniej w 7 dniu przed dniem obrad zebrania wiejskiego.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt  b, c i d  termin obrad zebrania wyznaczany jest 

    nie później niż na 14 dzień od daty złożenia wniosku.

 

   § 24.1. Obrady zebrania wiejskiego prowadzi sołtys.

2. Jeżeli sołtys nie może prowadzić obrad zebrania wiejskiego, wyznacza zastępcę spośród członków rady sołeckiej, który przejmuje uprawnienia i obowiązki sołtysa w zakresie prowadzenia obrad danego zebrania wiejskiego.

3. Porządek obrad ustala sołtys po zasięgnięciu opinii rady sołeckiej.

4. Porządek obrad może być zmieniony lub uzupełniony na wniosek każdego członka zebrania wiejskiego, zgłoszony nie później niż przed rozpoczęciem dyskusji nad  pierwszym punktem porządku obrad ustalonego zgodnie z ust. 3.

5. Wniosek zgłoszony zgodnie z ust. 4 zostaje uwzględniony, jeżeli popiera go nie mniej niż  1/10 obecnych członków zebrania wiejskiego. W innym wypadku, o zmianie lub  uzupełnieniu porządku obrad na wniosek zgłoszony zgodnie z ust. 4, decyduje sołtys.

 

   § 25. Udział w zebraniu wiejskim mieszkańców uprawnionych do głosowania obejmuje uprawnienia do:

1)  zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych;

2)  głosu w dyskusji;

3)  zadawania pytań;

4)  żądania utrwalenia w protokole własnych wniosków i wypowiedzi;

5)  głosowania;

6)  zgłaszania kandydatur i kandydowania.

 

   § 26.1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu 

     jawnym, chyba że inne przepisy lub statut sołectwa stanowią inaczej.

2. Głosu w dyskusji udziela sołtys. Czas jednego wystąpienia nie powinien przekroczyć             5 minut.

3. Przebieg obrad zebrania wiejskiego jest protokołowany. Protokołowanie wypowiedzi nie mających istotnego znaczenia lub głosów nieformalnych może być pominięte, na  polecenie sołtysa. W tym wypadku w protokole zamieszcza się  jedynie adnotację o pominięciu zapisu wypowiedzi lub głosu. Uzasadnienia wniosków o podjęcie uchwały protokołowane są zawsze w całości.

4. Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje sołtys.

5. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy podejmowanie uchwał w sprawach objętych działaniem sołectwa, nie zastrzeżonych dla sołtysa lub rady sołeckiej.

 

   § 27. Do zakresu działania sołtysa należy w szczególności:

1)        wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;

2)        reprezentowanie sołectwa wobec organów Gminy Białe Błota;

3)       składanie wniosku o zwołanie zebrania wiejskiego;

4)       zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej i zebrań wiejskich;

5)       kierowanie akcją pomocy w sołectwie w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych, w szczególności poprzez wykonywanie zarządzeń Wójta;

6)       uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Wójta;

7)       uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy poświęconych realizacji zadań Gminy  Białe Błota;

8)       składanie sprawozdania z wykonania rocznego planu wydatków sołectwa, najpóźniej do 30 marca roku następnego po roku, którego dotyczył plan;

9)       składanie na zebraniu wiejskim sprawozdania ze swojej działalności oraz z działalności  rady sołeckiej;

10)    przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego;

11)    załatwianie bieżących spraw związanych z zarządzaniem mieniem gminnym i mieniem  komunalnym;

12)    współdziałanie z organami Gminy Białe Błota. w organizowaniu i przeprowadzaniu  konsultacji społecznych;

13)    opracowywanie projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych przedstawianych 

      organom gminy;

14) organizowanie spotkań radnych Gminy Białe Błota. i Wójta z mieszkańcami sołectwa;

15) zgłaszanie wniosków do komisji Rady;

16) tworzenie warunków do współpracy z innymi jednostkami pomocniczymi Gminy Białe 

     Błota.

 

   § 28.1 Sołtys współdziała z radą sołecką.

2. Rada sołecka składa się z 3-7 osób a liczbę członków rady sołeckiej na daną kadencję określa zebranie wiejskie, na którym dokonuje się wyboru rady sołeckiej.

3. Pracami rady sołeckiej kieruje przewodniczący rady.

4. Przewodniczący rady sołeckiej wyznacza swojego zastępcę spośród członków rady  

    sołeckiej.

5. Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności:

  a) wspomaganie działalności sołtysa poprzez wydawanie opinii;

  b) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;

  c) występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów i realizacji zadań Gminy Białe Błota;

  d) utrzymywanie kontaktów z organizacjami społecznymi współpracującymi z jednostkami 

      samorządu terytorialnego.

 

   § 29.1. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz 

     na kwartał.

2.  Uchwały rady sołeckiej  zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej 

     połowy składu rady sołeckiej.

3. Uchwały rady sołeckiej podpisuje przewodniczący rady sołeckiej.

 

Rozdział 6

Gospodarka finansowa sołectwa i mieniem komunalnym.  

 

   § 30.1 Przekazanie sołectwu składników mienia komunalnego do korzystania może nastąpić na wniosek zebrania wiejskiego lub sołtysa.

2.        Sołectwo może zarządzać i korzystać z przekazanego mienia komunalnego a w szczególności samodzielnie:

a)        używać składników mienia komunalnego zgodnie z ich przeznaczeniem,

b)        sprawować nadzór nad powierzonym mieniem komunalnym,

c)        dbać o stan techniczny składników mienia  poprzez dokonywanie bieżących napraw, usuwanie usterek albo zgłaszanie Wójtowi Gminy konieczności ich wykonania, jeśli powoduje to konieczność wydatkowania środków finansowych

d)        pozyskiwać najemców lub dzierżawców składników mienia komunalnego z przeznaczeniem na organizowanie imprez kulturalno-rekreacyjnych itp. oraz wnioskować do właściwego organu gminy o udostępnienie tego mienia,

e)        prowadzić rejestr pozyskiwanych środków finansowych z umów najmu, dzierżawy itp., składników mienia komunalnego,

3.        Gmina udostępnia sołectwu pomieszczenia w celu odbycia posiedzeń, zebrań wiejskich   lub rady sołeckiej.

4.        Środki wydzielone w budżecie gminy stanowią dla sołectwa 10% wpływów z podatku od

    nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w danym sołectwie za cztery

    kwartały roku poprzedzającego rok bazowy, przy czym o podziale tych środków decyduje  

    ostatecznie Rada Gminy w uchwale budżetowej.

 

   § 31.1 Sołectwa mogą pozyskiwać również środki poprzez:

a)        dobrowolne wpłaty osób fizycznych i osób prawnych na rzecz sołectwa,

b)        wpływy z umów najmu, umów dzierżawy, imprez itp.

2. Wszelkie środki finansowe pozyskiwane przez sołectwo jak i inne środki wydzielone w budżecie gminy  stanowią dochód gminy, który  może być przeznaczony do dyspozycji sołectwa.

3. Sołtys sporządza projekt planu finansowo-rzeczowego, biorąc pod uwagę środki finansowe pozyskane przez sołectwo, który po uchwaleniu przez zebranie wiejskie jest przedstawiane Wójtowi Gminy w terminie 7 dni od uchwalenia.

 

   § 32.1 Zakres planowanych przez sołectwo zadań w planie finansowo-rzeczowym winien być zgodny z zakresem zadań należących do gminy, mających wpływ na poziom życia mieszkańców sołectwa.

2. Środki finansowe mogą być przeznaczone w szczególności na;

a)        budowę, remont i utrzymanie dróg gminnych oraz chodników,

b)        utrzymanie, konserwację i remonty obiektów kultury, sportu i świetlic wiejskich znajdujących się w sołectwie,

c)        zaspokajanie potrzeb kulturalno-oświatowych i sportowych mieszkańców sołectwa,

d)        utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa,

e)        remonty i modernizację oświetlenia ulicznego,

f)        remont, konserwację i modernizację urządzeń melioracyjnych i rowów

g)        inne zadania służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców sołectwa, w tym  

dofinansowanie inwestycji gminnych

 

   § 33.1 Sołtys sporządza projekt planu finansowo-rzeczowego sołectwa biorąc pod uwagę

 środki finansowe przydzielone na dane sołectwo, który po uchwaleniu przez zebranie wiejskie jest przedstawiany Wójtowi Gminy w terminie do 15 września roku  poprzedzającego rok budżetowy

2. Plan finansowo-rzeczowy sołectwa staje się częścią budżetu gminy po uwzględnieniu go w uchwale budżetowej Rady Gminy.

 

   § 34. Zmian w planie finansowo-rzeczowym może dokonywać zebranie wiejskie, w terminie  do 15 listopada roku budżetowego, o ile zmiana tego planu powoduje konieczność  wprowadzenia zmian  w budżecie gminy uchwałą Rady Gminy.

 

Rozdział  7

Nadzór i kontrola nad działalnością sołectwa

 

  § 35.1 Sołectwo podlega nadzorowi organów gminy na podstawie kryteriów zgodności z 

   prawem.

2. Kontrola działalności organów sołectwa prowadzona jest na podstawie kryteriów: celowości, rzetelności i gospodarności.

3. Do wykonywania czynności o jakich mowa w ust. 1 organy gminy mogą delegować

swych przedstawicieli.

 

   § 36. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia Radzie Gminy i Wójtowi na piśmie uchwał   

    zebrania wiejskiego i rady sołeckiej w terminie 7 dni od daty ich podjęcia.

 

   § 37. Uchwały zebrania wiejskiego sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały zebrania wiejskiego w całości lub w części orzeka Rada Gminy uchwałą, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia przedłożenia.

 

   § 38. Przedstawiciele organu gminy dokonującego kontroli, jeśli odpowiednia ustawa nie stanowi inaczej, mogą:

1)       wstępować do pomieszczeń przeznaczonych na działalność sołectwa;

2)       dokonać wglądu do dokumentów związanych z działalnością organów sołectwa;

3)       przeprowadzać oględziny mienia będącego w posiadaniu sołectwa;

4)       obserwować przebieg określonych czynności;

5)       żądać od sołtysa udzielenia wyjaśnień.

 

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

 

   § 39.1 Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy, w trybie właściwym dla jego  

   uchwalenia.

 

   § 40. Tracą moc uchwały Rady Gminy Białe Błota: Nr XXV/ 171/1993 z dnia 29 grudnia 1993 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa, Nr XXVIII/ 225/98 z dnia 30 kwietnia 1998 roku zmieniająca statut sołectwa w gminie Białe Błota, Nr XXIV/ 194/2000 z dnia 14 września 2000 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa w gminie Białe Błota w odniesieniu do sołectwa Ciele.

 

   § 41. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                             

                                                                                                   Bronisław Balcerowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Uchwalenie statutu sołectwa wynika z konieczności jego aktualizacji według obecnych przepisów prawa i będzie służyć lepszemu funkcjonowaniu sołectwa. Nad projektem statutu przeprowadzano konsultacje z mieszkańcami sołectwa na zebraniu wiejskim, które podjęło uchwałę w sprawie projektu statutu. Na zebraniu konsultacyjnym przeprowadzono rzeczową dyskusję. Wójt Gminy zasięgnął informacji dotyczących oczekiwań mieszkańców co do kształtu statutu.

Poprzednie uchwały w sprawie statutu sołectwa nie zostały odrębnie uchwalone dla poszczególnych sołectw. Dla wszystkich sołectw na terenie Gminy Białe Błota obowiązywała jedna uchwała. Część sołectw na terenie Gminy Białe Błota nie przeprowadziła konsultacji w sprawie nowych statutów sołectw i będą one uchwalane w późniejszym terminie. Wprowadzając aktualnie nowy statut dla danego sołectwa, w przypadku niniejszej uchwały dla sołectwa Ciele, należało zapisać, że uchwały w sprawie dotychczasowego statutu sołectw tracą moc w odniesieniu do sołectwa Ciele. Poprzednia uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectwa i jej zmiany będzie stosowana nadal w stosunku do sołectw dla których nie uchwalono jeszcze nowego statutu.

 

 

 

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                   Bronisław Balcerowski

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane