W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

RGK.0007.156.2017

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie Statutu Sołectwa Łochowo.
na podstawie art 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 , pkt 1, art. 41 ust.1, art 48 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 poz. 1875 ) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uwagi * zmieniona uchwałą Nr RGK.0007.100.2022 z dnia 27.09.2022r.
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. Nr 1
STATUT SOŁECTWA ŁOCHOWO
Rozdział 1.
NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA
§ 1. 1.  Sołectwo Łochowo jest jednostką pomocniczą Gminy Białe Błota.
2. Obszar sołectwa Łochowo obejmuje miejscowość Łochowo, w Gminie Białe Błota. Obszar sołectwa Zielonka  przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszego Statutu.
3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o sołectwie, Gminie, Statucie Gminy, Radzie Gminy, Wójcie Gminy i Urzędzie Gminy oznacza to odpowiednio sołectwo Łochowo, Gminę Białe Błota, Statut Gminy Białe Błota, Radę Gminy Białe Błota, Wójta Gminy Białe Błota i Urząd Gminy Białe Błota.
§ 2. 1.  Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata od dnia wyborów do tych organów, które muszą się odbyć nie później niż 6 miesięcy od dnia wyboru Rady Gminy na nową kadencję.
2. Sołtys i Rada Sołecka piastują swoje funkcje do czasu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję, przy czym dotyczy to członków organów wybranych na podstawie tego statutu.
Rozdział 2.
ORGANIZACJA I ZADANIA ORGANÓW SOŁECTWA
§ 3.  1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek złożony Sołtysowi przez: 
1) co najmniej 1/10 osób uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim;
2) Wójta;
3) większość członków Rady Sołeckiej.
2. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
3. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1 Sołtys jest zobowiązany zwołać i wyznaczyć termin jego odbycia najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
4. Wniosek o zwołanie Zebrania Wiejskiego powinien określać temat, któremu zebranie ma być poświęcone.
§ 4.  W przypadku niewykonania przez Sołtysa obowiązku wynikającego z §3 ust. 3 Zebranie Wiejskie zwołuje Wójt w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w §3 ust. 3. W takim wypadku Wójt lub osoba przez niego wyznaczona otwiera Zebranie Wiejskie i przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do chwili wyboru Przewodniczącego Zebrania Wiejskiego.
§ 5. 1.  O Zebraniu Wiejskim Sołtys powiadamia mieszkańców sołectwa poprzez rozplakatowanie zawiadomień na terenie sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem. Sołtys jest zobowiązany do przekazania w tym terminie zawiadomienia Urzędowi Gminy celem umieszczenia go w Biuletynie Informacji Publicznej. Dla ważności zebrania wymagane jest rozplakatowanie zawiadomień zgodnie ze zdaniem pierwszym.
2. Zawiadomienie winno zawierać:
1) określenie terminu, miejsca i godzinę rozpoczęcia Zebrania Wiejskiego;
2) proponowany porządek obrad.
3. Zwołując Zebranie Wiejskie na podstawie § 4  Wójt wykonuje czynności opisane w ust. 1.
§ 6. 1.  Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem wyjątków określonych odpowiednią ustawą .
2. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za”, czy „przeciw”.
3. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z wielu możliwości lub osób, przechodzi wniosek lub kandydatura, na którą oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe.
4. Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje Przewodniczący Zebrania Wiejskiego i Sekretarz.
§ 7. 1.  Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Przewodniczący wybrany przez Zebranie Wiejskie. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do chwili wyboru Przewodniczącego Zebrania Wiejskiego, z zastrzeżeniem odrębnych uregulowań określonych w §4 i §64 ust.2 statutu. 
2. W porządku obrad Zebrania Wiejskiego powinna znajdować się informacja dotycząca:
1) realizacji uchwał, wniosków i opinii z poprzedniego Zebrania Wiejskiego;
2) wniesionych uwag do protokołu z poprzedniego Zebrania Wiejskiego. Protokół podlega odczytaniu na wniosek osoby uprawnionej do udziału w Zebraniu Wiejskim, zgłoszony przy odczytywaniu porządku obrad, jeśli Zebranie Wiejskie tak postanowi;
3) działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w okresie od poprzedniego Zebrania Wiejskiego.
3. Protokół z zebrania sporządza wybrany przez Zebranie Wiejskie Sekretarz. Protokół podpisuje Przewodniczący Zebrania Wiejskiego i Sekretarz.
4. Na Zebraniu Wiejskim wykłada się listę obecności, w celu podpisania jej przez członków Zebrania Wiejskiego i osoby zaproszone.
5. Uprawnionymi do głosowania na Zebraniu Wiejskim są stali mieszkańcy sołectwa ( stale zamieszkujący na obszarze sołectwa), z zastrzeżeniem wyjątków określonych odpowiednią ustawą lub ustawami. Przy ustalaniu miejsca zamieszkania stosuje się definicje określone w kodeksie cywilnym.
6. W Zebraniu Wiejskim mogą zabierać głos, wszystkie osoby obecne na Zebraniu Wiejskim,  którym Przewodniczący Zebrania Wiejskiego udzieli głosu.
7. W czasie obrad Zebrania Wiejskiego na sali może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone przez Przewodniczącego Zebrania Wiejskiego miejsce.
8. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego czuwa nad przebiegiem i zachowaniem porządku zebrania, ma prawo czynić uwagi dotyczące tematu, formy i czasu wystąpień.
9. W przypadku stwierdzenia, że występujący wyraźnie odbiega od tematu obrad Przewodniczący Zebrania Wiejskiego może przywołać go „ do rzeczy”, a po dwukrotnym przywołaniu odebrać mu głos.
10. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowanie uczestnika Zebrania Wiejskiego w oczywisty sposób zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają powadze Zebrania Wiejskiego, Przewodniczący Zebrania Wiejskiego przywołuje uczestnika Zebrania Wiejskiego „ do porządku”, a gdy przywołanie nie odnosi skutku może odebrać mu głos – fakt taki odnotowuje się w protokole Zebrania Wiejskiego.
11. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego może wezwać do opuszczenia obrad przez osoby, które  swoim zachowaniem lub wystąpieniem w sposób rażący zakłócają porządek obrad lub naruszają powagę Zebrania.
12. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego przygotowuje projekt rozpatrzenia uwag wniesionych do protokołu Zebrania Wiejskiego po wysłuchaniu Sekretarza.
13. Uwagi do protokołu można wnieść do Przewodniczącego Zebrania Wiejskiego w terminie do 5 dnia przypadającego przed wyznaczoną datą kolejnego Zebrania Wiejskiego.
§ 8. 1.  Do zadań Zebrania Wiejskiego należy: 
1) przyjęcie lub odrzucenie uwag do protokołu Zebrania Wiejskiego;
2) stwierdzenie deklaratoryjne wygaśnięcia mandatów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej;
3) rozpatrywanie sprawozdania z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej;
4) wyrażenie opinii we wszystkich istotnych dla interesu mieszkańców sprawach na wniosek Sołtysa, osób uprawnionych do zwołania Zebrania Wiejskiego, Wójta Gminy lub Rady Gminy Białe Błota;
5) inicjowanie sposobu wykorzystywania obiektów użyteczności publicznej na terenie sołectwa;
6) występowanie z inicjatywami społecznymi i gospodarczymi m.in. w sprawach: - akcji i konkursów mających na celu poprawę stanu sanitarnego, porządku i estetyki; - przedsięwzięć mających na celu zapewnienie opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, ich wychowania i wypoczynku; - pomocy sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, dotkniętych klęskami żywiołowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
7) występowanie do organów gminy o przeprowadzenie kontroli wskazanych jednostek organizacyjnych gminy;
8) podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek Sołtysa, Wójta, Rady Sołeckiej lub co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim.
§ 9. 1.  Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Zebrania Wiejskiego, korzystając w razie potrzeby z pomocy członków Rady Sołeckiej. W pierwszej kolejności Przewodniczący Zebrania Wiejskiego liczy głosy oddane „ za”, następnie „ przeciw” i na końcu „wstrzymujące się”. 
§ 10. 1.  Z każdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który zawiera : 
1) termin, miejsce i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia Zebrania Wiejskiego;
2) określenie liczby obecnych członków Zebrania Wiejskiego wraz z odnotowaniem zmian w składzie Zebrania Wiejskiego;
3) informację, kto przewodniczył Zebraniu Wiejskim;
4) nazwiska osób zaproszonych na Zebranie Wiejskie;
5) rozpatrzenie wniesionych uwag do protokołu z poprzedniego Zebrania Wiejskiego;
6) ostateczny porządek obrad;
7) sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Wiejskiego oraz działalności między Zebraniami Wiejskimi;
8) przebieg obrad, krótkie streszczenie przemówień i dyskusji;
9) zgłoszone i uchwalone wnioski;
10) uchwalone przez Zebranie Wiejskie uchwały z podaniem wyników głosowania;
11) podpisy Przewodniczącego Zebrania Wiejskiego i Sekretarza.
2. Protokoły i uchwały numeruje się cyframi arabskimi. Nową numerację zaczyna się z początkiem każdego roku kalendarzowego.
3. Na każdym Zebraniu Wiejskim sporządzana jest lista obecności osób uprawnionych do głosowania, na której każdy uprawniony składa własnoręcznie podpis. Lista stanowi niezbędny załącznik do protokołu z Zebrania Wiejskiego.
4. Każdy mieszkaniec ma prawo wglądu do protokołu, robienia z niego notatek i wyciągów, jeśli nie narusza to innych przepisów.
5. Uchwały podjęte na Zebraniu Wiejskim Sołtys wywiesza w ciągu 7 dni na tablicach ogłoszeń w sołectwie.
§ 11. 1.  Sołtys zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia Zebrania Wiejskiego przekazać Wójtowi protokół z obrad Zebrania Wiejskiego wraz załącznikami i uchwały z Zebrania Wiejskiego, z zastrzeżeniem odrębnego terminu odnośnie uchwały Zebrania Wiejskiego w sprawie przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego wynikającego z ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim ( Dz. U z 2014 r. poz. 301 ). 
§ 12.  Do zadań sołtysa należy: 
1) zwoływanie Zebrania Wiejskiego;
2) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego;
3) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego;
4) reprezentowanie sołectwa wobec organów Gminy;
5) uczestniczenie w naradach i szkoleniach sołtysów;
6) składanie Zebraniu Wiejskiemu sprawozdań ze swojej działalności;
7) inspirowanie mieszkańców do podejmowania inicjatyw społecznych, gospodarczych i współuczestniczenie w ich realizacji;
8) przekazywanie uchwał i protokołów z Zebrania Wiejskiego do Wójta Gminy oraz umieszczanie ich na stronie internetowej sołectwa, jeżeli taką stronę sołectwo prowadzi;
9) utrzymywanie kontaktu z organami gminy, poprzez przekazywanie na bieżąco informacji o potrzebach sołectwa ( w szczególności informacje o: awarii oświetlenia, stanie dróg, stanie wiat przystankowych, powalonych drzewach i innych sytuacjach istotnych dla danego sołectwa oraz rozplakatowywanie na terenie sołectwa, informacji przekazywanych przez Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy);
10) zgłaszanie uwag odnośnie utrzymania i porządkowania tablic ogłoszeń gminy Białe Błota znajdujących się na terenie sołectwa.
§ 13. 1. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
2. Rada Sołecka składa się z 7 członków, z zastrzeżeniem uregulowań w niniejszym statucie, w szczególności § 30 ust.1
3. Rada Sołecka spośród siebie wybiera Przewodniczącego Rady Sołeckiej. Przewodniczący Rady Sołeckiej organizuje prace Rady Sołeckiej i przewodniczy jej posiedzeniom.
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Przewodniczący Rady Sołeckiej:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek sołtysa;
3) na wniosek Wójta w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku i wyznacza termin posiedzenia na dzień nie przekraczający 14 dni od dnia złożenia wniosku.
6. Rozstrzygnięcia Rady Sołeckiej podejmowane są zwykłą większością głosów.
§ 14. 1.  Do zadań Rady Sołeckiej należy: 
1) współdziałanie z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa;
2) inicjowanie działania społeczno-użytecznego dla sołectwa i jego mieszkańców;
3) podejmowanie inicjatyw dotyczących przeznaczenia środków finansowych na cele rozwoju sołectwa;
4) mobilizowanie mieszkańców do podejmowania inicjatyw lokalnych oraz ich realizacji;
5) wykonywanie czynności powierzonych przez Sołtysa, wspomagających jego zadania;
6) informowanie o ważnych sprawach mieszkańców wymagających załatwienia przez stosowne organy czy instytucje;
7) opiniowanie spraw przedłożonych przez Sołtysa;
8) inicjowanie i koordynowanie prac służących polepszaniu warunków życia mieszkańców sołectwa;
9) współudział w opracowywaniu projektów uchwał zebrania wiejskiego oraz po podjęciu tych uchwał w ich realizacji.
2. Z przebiegu posiedzeń Rady Sołeckiej sporządza się protokoły, które są podpisywane przez członków Rady Sołeckiej. Przewodniczący Rady Sołeckiej zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Sołtysowi kopii protokołu z posiedzenia Rady.
Rozdział 3.
ZASADY I TRYB WYBORÓW SOŁTYSA, RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA.
§ 15.  Prawo wybierania, jak i odwołania, Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej przysługuje stałym mieszkańcom sołectwa ( osobom stale zamieszkującym na obszarze sołectwa), posiadającym najpóźniej w dniu wyborów lub odpowiednio w dniu głosowania w sprawie odwołania, czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego Gminy oraz w wyborach Wójta Gminy.
2. Listę osób uprawnionych do głosowania ustala się na podstawie spisu wyborców
3. Spis wyborców ( uprawnionych do głosowania) sporządza Wójt Gminy Białe Błota na podstawie stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Gminę Białe Błota, w celu przeprowadzenia wyborów do organu stanowiącego Gminy oraz w wyborach Wójta Gminy sporządzonego na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2017 r. poz. 15 ze zm.), na 5 dni przed wyznaczoną datą wyborów odpowiednio na Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej lub głosowania w sprawie odwołania sołtysa lub członków Rady Sołeckiej.
4. Wójt Gminy informuje mieszkańców poprzez Biuletyn Informacji Publicznej Gminy oraz dodatkowo na stronie internetowej Gminy, jeżeli jest ona prowadzona i na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w  sołectwie o miejscu, terminie, czasie udostępniania spisu wyborców do wglądu w terminie 10 dni przed wyznaczonym terminem głosowania w sprawie wyboru Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej lub odpowiednio w sprawie odwołania Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej.
5. Wyborca nie ujęty w spisie wyborców zostanie do niego dopisany, jeżeli wykaże, iż stale zamieszkuje na terenie sołectwa, a Wójt Gminy potwierdzi, że jest wpisany do rejestru wyborców prowadzonego przez Gminę w celu przeprowadzenia wyborów do organu stanowiącego Gminy oraz w wyborach Wójta Gminy.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie w zakresie spisu wyborców i rejestru wyborców prowadzonego przez gminę w celu przeprowadzenia wyborów do organu stanowiącego Gminy oraz w wyborach Wójta Gminy stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r. ( Dz. U.  z 2017 r. poz. 15 ze zm.) oraz wydane na jego podstawie przepisy wykonawcze.
§ 16.  Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może zostać wybrany ( bierne prawo wyborcze) każdy stały mieszkaniec sołectwa ( osoba stale zamieszkująca na obszarze sołectwa), któremu przysługuje czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego Gminy oraz w wyborach Wójta Gminy, wpisany najpóźniej w dniu wyborów do stałego rejestru wyborców na terenie Sołectwa, sporządzonego w celu przeprowadzenia wyborów do organu stanowiącego gminy oraz w wyborach Wójta Gminy . 
§ 17. 1.  Wybory są równe – wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach. Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos. 
2. Wybory są bezpośrednie - wyborcy wybierają Sołtysa i Radę Sołecką spośród nieograniczonej liczby kandydatów wcześniej zgłoszonych.
3. Wybory są tajne. Zapewnia się wyborcom możliwość korzystania z osłoniętego miejsca w celu poczynienia skreśleń na kartach do głosowania.
§ 18. 1.  Terminy wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wyznacza się na niedzielę, nie będącą świętem. 
2. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza Wójt nie później niż 45 dni przed planowanym terminem ich przeprowadzenia ustalając kalendarz wyborczy oraz wzory druków: zgłoszenie kandydata na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej, listy osób popierających kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie, kart do głosowania, protokołów z głosowania, protokołów z ustalenia wyników wyborów oraz innych druków i formularzy niezbędnych przy procedurze wyborczej.
§ 19. 1.  Dla sprawnego przeprowadzenia wyborów Wójt Gminy powołuje Gminną Komisję ds. wyborów sołeckich, w składzie od 3 do 5 osób. 
2. Do zadań Gminnej Komisji ds. wyborów sołeckich należy:
1) szkolenie Sołeckich Komisji Wyborczych;
2) rejestrowanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej;
3) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Sołeckich Komisji Wyborczych;
4) zarządzenie druku obwieszczeń wyborczych;
5) zarządzenie druku kart wyborczych i ich dostarczenie sołeckim komisjom wyborczym;
6) powoływanie i sprawowanie nadzoru nad pracą Sołeckich Komisji Wyborczych oraz rozpatrywanie skarg na ich działalność;
7) ustalenie wyników wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich oraz podanie ich do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy, ewentualnie dodatkowo na stronie internetowej Gminy;
8) przekazywanie wyników wyborów Wójtowi i Radzie Gminy;
9) przyjmowanie protestów wyborczych;
10) wykonywanie innych czynności określonych w Statucie i przez Wójta Gminy.
3. Członkiem Gminnej Komisji ds. wyborów sołeckich nie może być osoba kandydująca na sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej, a także wstępni, zstępni, małżonkowie oraz rodzeństwo osoby kandydata oraz osoby pozostającej z kandydatem w stosunku przysposobienia. W przypadku braku wymaganej liczby zgłoszeń Wójt wskazuje członków Gminnej Komisji ds. wyborów sołeckich w celu uzupełnienia jej składu minimalnego.
§ 20. 1.  Wójt powołuje Sołecką Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów w składzie od 5 do 7 osób, spośród osób posiadających czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego Gminy oraz w wyborach Wójta Gminy, o którym mowa w § 15. 
2. Kandydat lub pełnomocnik kandydata może zgłosić do Sołeckiej Komisji Wyborczej tylko jedną osobę. Komisja składa się z przewodniczącego, zastępcy, od 3 do 5 członków Komisji. Przewodniczący Komisji i jego zastępca są wybierani na pierwszym posiedzeniu spośród członków Komisji. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Wójt Gminy. W przypadku zgłoszenia więcej niż 7 kandydatów do Sołeckiej Komisji Wyborczej Gminna Komisja ds. wyborów sołeckich zarządza i dokonuje publicznego losowania składu Sołeckiej Komisji Wyborczej. Członkiem Sołeckiej Komisji Wyborczej nie może być osoba kandydująca na sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej, a także wstępni, zstępni, małżonkowie oraz rodzeństwo osoby kandydata oraz osoby pozostającej z kandydatem w stosunku przysposobienia. W przypadku braku wymaganej liczby zgłoszeń Wójt wskazuje członków Sołeckiej Komisji Wyborczej w celu uzupełnienia jej składu minimalnego.
3. Do zadań Sołeckiej Komisji Wyborczej należy:
1) przeprowadzenie głosowania w sołectwie;
2) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania;
3) ustalenie wyników głosowania w Sołectwie i podanie ich do publicznej wiadomości;
4) przekazanie wyników głosowania Gminnej Komisji ds. wyborów sołeckich;
5) wykonywanie innych czynności określonych w statucie lub zleconych przez Gminną Komisję ds. wyborów sołeckich.
§ 21. 1.  Kandydować na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może stały mieszkaniec Sołectwa, który najpóźniej w dniu wyborów będzie spełniał wymagania określone w §16 niniejszego statutu. 
2. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłasza się Gminnej Komisji ds. wyborów sołeckich w terminie ustalonym w kalendarzu wyborczym.
3. Zgłosić kandydata na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej może każdy mieszkaniec Sołectwa uprawniony do głosowania zgodnie z §15, dołączając pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz zgodę na upublicznienie niezbędnych danych kandydata i przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby wyborów odpowiednio na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
4. Zgłaszając kandydata na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, należy podać jego imię i nazwisko, ewentualnie w razie potrzeby inne dane identyfikacyjne kandydata oraz wskazać, czy jest to kandydat na Sołtysa, czy na członka Rady Sołeckiej.
5. Po upływie terminu zgłaszania kandydatów Gminna Komisja ds. wyborów sołeckich sporządza listę kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz podaje niezbędne dane o zarejestrowanych kandydatach do publicznej wiadomości ( tych, którzy wyrazili zgodę na upublicznienie swoich danych) poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń gminy Białe Błota znajdujących się na terenie sołectwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Białe Błota oraz dodatkowo na stronie internetowej Gminy Białe Błota, jeżeli jest ona prowadzona, w terminie określonym w kalendarzu wyborczym.
6. Kandydować można jednocześnie na Sołtysa i do Rady Sołeckiej.
§ 22. 1.  Kandydaci mogą prowadzić kampanię wyborczą. 
2. Nie prowadzi się kampanii wyborczej w dniu wyborów.
§ 23. 1.  Na kartach do głosowania na Sołtysa i członków do Rady Sołeckiej nazwiska kandydatów umieszcza się w kolejności alfabetycznej. 
2. Karty do głosowania opatruje się pieczęcią urzędową Wójta Gminy Białe Błota.
§ 24. 1. Głosowanie odbywa się bez przerwy przez 6 godzin w godzinach od 9:00 do 15:00. Jeśli nastąpi przerwa w wyborach to wybory wydłuża się o czas przerwy, a urnę i pozostałe karty do głosowania zabezpiecza się odpowiednio przed nieuprawnionym naruszeniem. 
2. Informację o wydłużonym czasie głosowania podaje się niezwłocznie do wiadomości mieszkańców sołectwa poprzez zamieszczenie jej w lokalu wyborczym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Białe Błota oraz dodatkowo na stronie internetowej Gminy Białe Błota, jeżeli jest ona prowadzona.
§ 25. 1.  Wybory prowadzi Sołecka Komisja Wyborcza. 
2. Przed rozpoczęciem głosowania Sołecka Komisja Wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, czy potrzebna ilość kart do głosowania znajduje się w lokalu wyborczym, czy w lokalu wyborczym znajdują się miejsca zapewniające tajność głosowania oraz czy wywieszone w miejscu dostępnym są obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach.
3. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia w lokalu wyborczym powinni być obecni przynajmniej trzej członkowie Sołeckiej Komisji Wyborczej, w tym przewodniczący lub jego zastępca.
4. Od chwili rozpoczęcia prac Komisji do chwili ustalenia wyników głosowania i podania ich do publicznej wiadomości w lokalu wyborczym mogą być obecni mężowie zaufania wyznaczeni przez kandydatów na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej.
5. Mąż zaufania winien przedstawić pisemne upoważnienie przedstawione przez kandydata, którego reprezentuje. Kandydat może wyznaczyć tylko jednego męża zaufania.
§ 26. 1.  Sołecka Komisja Wyborcza żąda od wyborcy okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. 
2. Wyborca potwierdza własnoręcznym podpisem w spisie wyborców pobranie kart do głosowania. Jeśli wyborca odmówi potwierdzenia Komisja czyni odpowiednią adnotację w rubryce „UWAGI”.
§ 27. 1.  Po otrzymaniu kart do głosowania wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania. 
2. Wyborcy niepełnosprawnemu na jego prośbę może pomagać przy głosowaniu inna osoba, z wyłączeniem członków komisji i mężów zaufania.
3. Na karcie do głosowania na Sołtysa wyborca stawia znak „X” w kratce przy tym kandydacie, na którego oddaje głos ( przy więcej, niż jednym kandydacie).
4. Na karcie do głosowania na Sołtysa w przypadku zgłoszenia jednego kandydata wyborca stawia jeden znak „X” : w kratce z napisem „za” przy kandydacie, na którego oddaje głos lub w kratce z napisem „przeciw”, jeśli głosuje przeciw temu kandydatowi lub w kratce z napisem „wstrzymuje się”, jeśli wstrzymuje się z oddaniem głosu na jednego zgłoszonego kandydata.
5. Na karcie do głosowania do Rady Sołeckiej wyborca stawia znak „X” w kratce przy tych kandydatach na których oddaje głos w ilości nie przekraczającej liczebnego składu Rady Sołeckiej ( przy więcej niż jednym kandydacie i przy zgłoszeniu większej ilości kandydatów, niż liczba mandatów do obsadzenia w Radzie Sołeckiej).
6. W przypadku głosowania na jednego kandydata lub gdy liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie mandatów do obsadzenia w Radzie Sołeckiej wyborca stawia jeden znak „X” : w kratce z napisem „za” przy kandydacie, na którego oddaje głos lub w kratce z napisem „przeciw”, jeśli głosuje przeciw temu kandydatowi lub w kratce z napisem „wstrzymuje się”, jeśli wstrzymuje się z oddaniem głosu na jednego zgłoszonego kandydata.
7. Karty do głosowania niewypełnione lub wypełnione w inny sposób, niż podany wyżej, uważa się za głos nieważny.
8. Karty do głosowania wyborca wrzuca do urny.
§ 28. 1.  Po zakończeniu głosowania Sołecka Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania w sołectwie i sporządza w trzech egzemplarzach protokół z głosowania. 
2. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Sołecka Komisja Wyborcza przekazuje jeden egzemplarz protokołu Gminnej Komisji ds. wyborów sołeckich oraz podaje wynik wyborów do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na zewnątrz lokalu wyborczego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i dodatkowo na stronie internetowej Gminy Białe Błota, jeżeli jest ona prowadzona. Trzeci egzemplarz pozostaje w dokumentach sołectwa.
§ 29. 1.  Wybranym na Sołtysa zostaje kandydat, który uzyskał większą liczbę ważnie oddanych głosów od liczby ważnie oddanych głosów na pozostałych kandydatów przy więcej niż jednym kandydacie, a w przypadku zgłoszenia jednego kandydata ten , który uzyskał więcej ważnych głosów „za”, niż „przeciw” , przy czym głosów „wstrzymujących się” nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za" lub „przeciw”. 
2. W przypadku równej ilości głosów otrzymanych przez kandydatów przeprowadza się ponowne wybory. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli w wyniku rezygnacji przez kandydatów pozostał jeden. Za wybranego uznaje się tego kandydata, który pozostał.
§ 30. 1.  Wybranymi członkami do Rady Sołeckiej zostają kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów, gdy głosowanie dotyczy większej ilości kandydatów, niż liczba mandatów do obsadzenia w Radzie Sołeckiej. W przypadku, gdy zgłoszono tylko jednego kandydata na członka Rady Soleckiej lub gdy w wyborach na członków Rady Sołeckiej zarejestrowana jest liczba kandydatów równa liczbie mandatów do obsadzenia w Radzie Sołeckiej lub od niej mniejsza, za wybranego na członka Rady Sołeckiej uważa się kandydata, który uzyskał więcej głosów „za”, niż „przeciw”, przy czym głosów „wstrzymujących się” nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za" lub „przeciw”. Pozostałe mandaty pozostają nie obsadzone .
2. W przypadku gdy umieszczeni na liście do głosowania otrzymali równą liczbę głosów, a jest nadal mniej miejsc do obsadzenia, niż kandydatów, stosuje się przepis § 29 ust.2.
§ 31. 1.  Nie można łączyć funkcji Sołtysa i członka Rady Sołeckiej. W przypadku gdy kandydat zostanie wybrany na Sołtysa, a jednocześnie wybrany do Rady Sołeckiej, sam rezygnuje z jednego z mandatów w terminie 2 dni od dnia ogłoszenia wyniku wyborów. Za wybranego Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej uznaje się wówczas osobę, która uzyskała kolejny wynik podczas wyborów. 
2. W przypadku braku rezygnacji w sytuacji opisanej w ust.1 wybory na funkcję Sołtysa i członka Rady Sołeckiej uznaje się za nieważne.
§ 32. 1.  W ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborca lub kandydat może wnieść protest przeciwko ważności wyborów. 
2. Protest wnosi się na piśmie do Wójta, formułując konkretne zarzuty odnośnie naruszenia przepisów dotyczących wyborów mogących mieć wpływ na wynik głosowania.
§ 33. 1.  Gminna Komisja ds. wyborów sołeckich bada zarzuty podniesione w proteście, a także sprawdza prawidłowość ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów. 
2. Z przeprowadzonych czynności o których mowa w ust.1 Komisja sporządza szczegółowy protokół, który przedkłada Wójtowi wraz z projektem rozstrzygnięcia protestu.
§ 34.  W razie stwierdzenia rażących uchybień, które mogłyby mieć wpływ na wyniki wyborów, w tym opisanych w złożonym proteście / protestach Rada Gminy wybory w całości lub w części unieważnia. Wójt zarządza ponowne wybory w ciągu 45 dni od daty unieważnienia. 
§ 35. 1.  Administracyjno- techniczną obsługę wyborów zapewnia Wójt. 
2. Koszty przeprowadzenia wyborów pokrywa się z budżetu gminy.
§ 36.  Mandat Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa wskutek: 
1) śmierci;
2) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji.
§ 37. 1.  Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej mogą zostać odwołani przed upływem kadencji w drodze głosowania przez osoby uprawnione do głosowania ( stałych mieszkańców sołectwa) spełniających wymagania określone w §15 statutu i ujętych w spisie wyborców, o którym mowa w §15 statutu najpóźniej na dzień głosowania w tej sprawie. 
2. Głosowanie w sprawie odwołania Sołtysa lub członka/członków Rady Sołeckiej zwołuje Wójt na pisemny wniosek Wójta lub co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania do wyborów do organu stanowiącego Gminy oraz w wyborach Wójta Gminy, tj. spełniających wymagania określone w §15 statutu i ujętych w spisie wyborców, o którym mowa w §15 statutu na dzień złożenia wniosku o odwołanie.
3. Wniosek o którym mowa w ust. 2 musi zawierać uzasadnienie i składany jest do Wójta Gminy, a w przypadku wniosku Wójta Gminy – do Rady Gminy.
4. Wójt powołuje Sołecką Komisję do przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania Sołtysa lub członka/członków Rady Sołeckiej w składzie od 5 do 7 osób, spośród osób posiadających czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego Gminy oraz w wyborach Wójta, ujętych w spisie wyborców, o którym mowa w § 15.
5. Sołecka Komisja do przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania Sołtysa lub członka/członków Rady Sołeckiej składa się z przewodniczącego, zastępcy, od 3 do 5 członków Komisji. Przewodniczący Komisji i jego zastępca są wybierani na pierwszym posiedzeniu spośród członków Komisji. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Wójt Gminy. Sołtys lub członek Rady Sołeckiej, którego obejmuje wniosek o odwołanie może zgłosić do Sołeckiej Komisji tylko jedną osobę. W przypadku zgłoszenia więcej niż 7 kandydatów do Sołeckiej Komisji Wójt zarządza i dokonuje publicznego losowania składu Sołeckiej Komisji. Członkiem Sołeckiej Komisji nie może być sołtys, którego dotyczy wniosek o odwołanie oraz członek Rady Sołeckiej, którego dotyczy wniosek o odwołanie, a także wstępni, zstępni, małżonkowie oraz rodzeństwo takiej osoby oraz osoby pozostającej z nią w stosunku przysposobienia. W przypadku braku wymaganej liczby zgłoszeń Wójt wskazuje członków Komisji w celu uzupełnienia jej składu minimalnego.
6. Do zadań Sołeckiej Komisji do przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania Sołtysa lub członka/członków Rady Sołeckiej należy:
1) przeprowadzenie głosowania w sołectwie w sprawie odwołania sołtysa lub członka/członków Rady Sołeckiej;
2) czuwanie w dniu głosowania nad przestrzeganiem prawa w miejscu i czasie głosowania;
3) ustalenie wyników głosowania w Sołectwie i podanie ich do publicznej wiadomości;
4) przekazanie wyników głosowania Wójtowi i Radzie Gminy;
5) wykonywanie innych czynności określonych w statucie lub zleconych przez Wójta Gminy.
§ 38.  Przed przystąpieniem do głosowania w sprawie odwołania należy umożliwić zainteresowanym , tj. osobom których dotyczy wniosek o odwołanie, złożenie wyjaśnień. Wyjaśnienia składa się do Wójta Gminy najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym dniem głosowania w sprawie odwołania i na wniosek tych osób publikuje się wyjaśnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Białe Błota oraz dodatkowo na stronie internetowej Gminy Białe Błota, jeżeli jest ona prowadzona. 
§ 39.  Sołtysa lub członka/członków Rady Sołeckiej odwołuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. 
§ 40. Głosowanie w sprawie odwołania przeprowadza się w niedzielę przypadającą pomiędzy 30 a 40 dniem od złożenia wniosku Wójtowi Gminy lub Radzie Gminy, z zastrzeżeniem §41. 
§ 41.  W przypadku gdyby termin głosowania określony w §40 przypadał na termin wyborów : 
1) do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
2) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
3) do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
4) do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego,
5) wójtów, burmistrzów i prezydentów miast lub termin przeprowadzenia referendum lokalnego
- głosowanie przeprowadza się w sobotę przypadającą pomiędzy 30 a 40 dniem od złożenia wniosku Wójtowi Gminy lub Radzie Gminy.
§ 42.  Głosowanie odbywa się bez przerwy przez 6 godzin w godzinach od 9:00 do 15:00. Jeśli nastąpi przerwa w wyborach to wybory wydłuża się o czas przerwy, a urnę i pozostałe karty do głosowania zabezpiecza się odpowiednio przed nieuprawnionym naruszeniem. 
§ 43.  Informację o wydłużonym czasie głosowania podaje się niezwłocznie do wiadomości mieszkańców sołectwa poprzez zamieszczenie jej w lokalu wyborczym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Białe Błota oraz dodatkowo na stronie internetowe Gminy Białe Błota, jeżeli jest ona prowadzona. 
§ 44.  Na kartach do głosowania w sprawie odwołania Sołtysa lub członka/członków Rady Sołeckiej imiona i nazwiska tych osób umieszcza się osobno- jedna osoba na jednej karcie do głosowania. 
§ 45.  Karty do głosowania opatruje się pieczęcią urzędową Wójta Gminy Białe Błota. 
§ 46.  Wybory prowadzi Sołecka Komisja Wyborcza. 
§ 47.  Przed rozpoczęciem głosowania Sołecka Komisja Wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, czy potrzebna ilość kart do głosowania znajduje się w lokalu wyborczym, czy w lokalu wyborczym znajdują się miejsca zapewniające tajność głosowania oraz czy wywieszone w miejscu dostępnym są obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach. 
§ 48.  Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia w lokalu wyborczym powinni być obecni przynajmniej trzej członkowie Sołeckiej Komisji Wyborczej, w tym przewodniczący lub jego zastępca. 
§ 49. 1. Od chwili rozpoczęcia prac Komisji do chwili ustalenia wyników głosowania i podania ich do publicznej wiadomości w lokalu wyborczym mogą być obecni mężowie zaufania wyznaczeni przez Sołtysa lub członka/członków Rady Sołeckiej, których dotyczy wniosek o odwołanie. 
2. Mąż zaufania winien przedstawić pisemne upoważnienie przedstawione przez kandydata, którego reprezentuje. Kandydat może wyznaczyć tylko jednego męża zaufania.
§ 50.  Sołecka Komisja do przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania Sołtysa lub członka/członków Rady Sołeckiej żąda od wyborcy okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. 
§ 51. Wyborca potwierdza własnoręcznym podpisem w spisie wyborców pobranie kart do głosowania. Jeśli wyborca odmówi potwierdzenia Komisja czyni odpowiednią adnotację w rubryce „UWAGI”. 
§ 52. 1.  Po otrzymaniu kart do głosowania wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania. 
§ 53.  Wyborcy niepełnosprawnemu na jego prośbę może pomagać przy głosowaniu inna osoba, z wyłączeniem członków komisji i mężów zaufania. 
§ 54. Na karcie do głosowania w sprawie odwołania Sołtysa wyborca stawia znak „X” w kratce przy wybranej opcji, na którą oddaje głos : czy jest za odwołaniem albo czy jest przeciwko odwołaniu, czy wstrzymuje się od głosu.
§ 55.  Na karcie do głosowania w sprawie odwołania członka lub członków Rady Sołeckiej wyborca stawia znak „X” w kratce przy wybranej opcji, na którą oddaje głos : czy jest za odwołaniem albo czy jest przeciwko odwołaniu albo czy wstrzymuje się od głosu. 
§ 56.  Karty do głosowania niewypełnione lub wypełnione w inny sposób, niż podany wyżej, uważa się za głos nieważny. 
§ 57.  Karty do głosowania wyborca wrzuca do urny. 
§ 58. 1.  Po zakończeniu głosowania Sołecka Komisja do przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania Sołtysa lub członka/członków Rady Sołeckiej ustala wyniki głosowania w sołectwie i sporządza w trzech egzemplarzach protokół z głosowania. 
2. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Sołecka Komisja do przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania Sołtysa lub członka/członków Rady Sołeckiej przekazuje jeden egzemplarz protokołu do Urzędu Gminy w celu zamieszczenia wyniku głosowania w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz dodatkowo na stronie internetowej Gminy Białe Błota, jeżeli jest ona prowadzona oraz podaje wynik wyborów do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na zewnątrz lokalu wyborczego. Trzeci egzemplarz pozostaje w dokumentach sołectwa.
§ 59.   Za odwołanego Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej uważa się osobę, która uzyskała większą ilość głosów za odwołaniem, niż przeciwko odwołaniu. Głosów wstrzymujących i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za”, czy „przeciw”. 
§ 60. 1.  W ciągu 14 dni od dnia przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania sołtysa lub członka / członków Rady Sołeckiej osoba uprawniona do głosowania w sprawie odwołania może wnieść protest przeciwko ważności głosowania. 
2. Protest wnosi się na piśmie do Wójta, formułując konkretne zarzuty odnośnie naruszenia przepisów dotyczących wyborów mogących mieć wpływ na wynik głosowania.
§ 61. 1.  Sołecka Komisja do przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania Sołtysa lub członka/członków Rady Sołeckiej bada zarzuty podniesione w proteście, a także sprawdza prawidłowość ustalenia wyników głosowania . 
2. Z przeprowadzonych czynności o których mowa w ust.1 Komisja sporządza szczegółowy protokół, który przedkłada Wójtowi wraz z projektem rozstrzygnięcia protestu.
§ 62.  W razie stwierdzenia rażących uchybień, które mogłyby mieć wpływ na wyniki głosowania, w tym opisanych w złożonym proteście / protestach Rada Gminy głosowanie w całości lub w części unieważnia. Wójt zarządza ponowne głosowanie w ciągu 45 dni od daty unieważnienia. 
§ 63. 1. Administracyjno- techniczną obsługę głosowania w sprawie odwołania Sołtysa lub członka/ członków Rady Sołeckiej zapewnia Wójt.
2. Koszty przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania Sołtysa lub członka/ członków Rady Sołeckiej pokrywa się z budżetu gminy.
§ 64. 1.  W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub unieważnienia wyborów na Sołtysa Wójt zarządza przeprowadzenie wyborów uzupełniających na zasadach określonych niniejszym Statutem. 
2. Wyborów uzupełniających Sołtysa nie przeprowadza się, jeżeli do upływu kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy. W tym czasie Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie , które otwiera lub otwiera je osoba przez niego wyznaczona i przewodniczy Zebraniu Wiejskiemu do chwili wyboru Przewodniczącego Zebrania Wiejskiego.
3. Sołtys wybrany w wyborach uzupełniających sprawuje swoją funkcję do końca kadencji, w trakcie której został wybrany.
4. W razie niemożności wskazania osoby określonej w ust. 2 lub odmowy podjęcia przez nią obowiązków, przeprowadza się wybory uzupełniające przy czym są one uważane także za wybory organu sołectwa następnej kadencji, zaś ust. 3 nie znajduje zastosowania. W takim przypadku nie przeprowadza się wyborów po upływie kadencji wskazanej w ust. 2.
§ 65. 1.  W przypadku wygaśnięcia mandatu lub odwołania członka Rady Sołeckiej w skład Rady Sołeckiej wchodzi kandydat, który w wyborach do Rady Sołeckiej kolejno otrzymał największą liczbę głosów. 
2. Jeżeli nie ma takiego kandydata bądź nie wyrazi on zgody na pełnienie funkcji członka Rady Sołeckiej Wójt zarządza wybory uzupełniające z zastrzeżeniem ust.4
3. Objęcie mandatu członka Rady Sołeckiej w trybie niniejszego paragrafu stwierdza deklaratoryjnie Wójt .
4. Wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej nie przeprowadza się jeżeli w składzie Rady pozostaje co najmniej połowa jej członków, a także jeśli do upływu kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy. Zapis § 64 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
Rozdział 4.
ZAKRES ZADAŃ PRZEKAZYWANYCH SOŁECTWU PRZEZ GMINĘ ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI.
§ 66. 1.  Przekazanie Sołectwu składników mienia komunalnego następuje przez właściwe organy gminy. 
2. Sołectwo może zarządzać i korzystać z przekazanego mienia, poprzez:
1) używanie przekazanego mienia komunalnego, zgodnie z jego przeznaczeniem;
2) sprawowanie nadzoru nad powierzonym mieniem komunalnym;
3) dbanie o stan techniczny mienia, poprzez dokonywanie bieżących napraw, usuwanie usterek albo zgłaszanie Wójtowi o konieczności ich wykonania, jeżeli powoduje to poniesienie wydatków finansowych.
§ 67.  Gmina udostępnia sołectwu pomieszczania w celu odbycia zebrań i posiedzeń Rady Sołeckiej. 
Rozdział 5.
ZAKRES I FORMY KONTROLI ORAZ NADZORU ORGANÓW GMINY NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA
§ 68. Nad organami sołectwa nadzór sprawują: 
1) Rada Gminy;
2) Wójt Gminy.
§ 69. 1.  Kontrolę działalności organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy. 
2. Kontrolę działalności organów sołectwa Rada Gminy realizuje poprzez działania własne lub wyznaczonych komisji, w tym Komisji Rewizyjnej.
3. Kontrola działalności organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
4. Kontrola działalności organów sołectwa ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności organów poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności.
§ 70.  Członkowie organu kontrolnego w związku z wykonywaniem zadań z zakresu kontroli działalności organów Sołectwa, mają prawo do: 
1) swobodnego wstępu do pomieszczeń przeznaczonych na działalność organów sołectwa;
2) wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością organów Sołectwa;
3) przeprowadzania oględzin składników mienia będących w posiadaniu Sołectwa;
4) obserwacji przebiegu określonych czynności;
5) żądania od sołtysa udzielenia ustnych i pisemnych wyjaśnień;
6) korzystania z pomocy specjalistów zatrudnionych w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych.
§ 71. 1.  Informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonej kontroli przedstawiane są w formie protokołu z kontroli. 
2. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli działalności organów sołectwa, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn powstania, zakresu i skutków tych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych.
§ 72.  Wójt przekazuje uchwały Zebrania Wiejskiego sprzeczne z prawem do Rady Gminy. 
§ 73.  Uchwały zebrania wiejskiego sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały Zebrania Wiejskiego w całości lub w części orzeka Rada Gminy uchwałą, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia przedłożenia. 
Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 74.  Traci moc uchwałą nr XXXVIII/472/2006 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie Statutu Sołectwa Łochowo ( Dz. Urz.Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 63 poz. 1056 z dnia 25 maja 2006 r). 
§ 75.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego. 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
 
 
Jacek Grzywacz
 
Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.156.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 listopada 2017 r.
 
UZASADNIENIE
 
Zgodnie z art 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym, organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Dotychczas obowiązujący statut został uchwalony 30 marca 2006 r. i wymagał doprecyzowania  oraz uregulowania spraw do tej pory nieunormowanych w sposób wyczerpujący. Głównym celem projektowanych rozstrzygnięć jest usprawnienie wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej i umożliwienie większej liczby mieszkańcom udziału w takich wyborach.
Zgodnie z art. 35 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym ustawa określa tylko tryb wyboru  sołtysa oraz członków  rady sołeckiej w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Nie reguluje trybu i  metody głosowania przy odwołaniu sołtysa i członków rady sołeckiej. Ustawa  pozostawiła tę materię do regulacji w statucie sołectwa. Zdaniem Rady Gminy Białe Błota, odwołanie powinno odbywać się w tym samym trybie , co wybór organów jednostki pomocniczej. Utwierdziła to zresztą wieloletnia (ok. 26 letnia) praktyka uchwałodawcza w samorządzie gminnym. Co więcej takie postanowienia nie naruszają zasady jawności działania organów gminy , gdyż zgodnie z art. 11 a ust.1 ustawy organami gminy są tylko: rada gminy i wójt (burmistrz, prezydent miasta) , a nie organy jednostki pomocniczej. Działalność tych organów gminy jest jawna ( art.11b ust.1). Organem gminy nie jest sołectwo-jednostka pomocnicza, które nie posiada również osobowości prawnej. 
Skoro jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy, to nie można mówić o ograniczeniu tej jawności w przypadku odwołania sołtysa i członka/ów rady sołeckiej w głosowaniu tajnym. Do odwołania tych osób są uprawnieni bowiem określeni mieszkańcy sołectwa i mieszkańcy ci poprzez głosowanie nie stają się przedstawicielami organów gminy, zobowiązanymi do jawności działania, przy czym wyniki głosowania, protokoły głosowania i dokumenty w zakresie głosowania pozostają nadal jawne. Sołtys pozostaje też niezależnie od trybu oddania głosu jawnego, czy tajnego funkcjonariuszem publicznym i jego jawności działania nie ogranicza tryb oddania głosu przez mieszkańca w czasie wyborów , czy odwołania z zajmowanej funkcji. Inne argumentowanie pozostaje w sprzeczności z ustawą o samorządzie gminnym i Konstytucją RP.  
 
Na podstawie uchwały nr RGK.0007.93.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Białe Błota w sprawie projektów statutów sołectw, ogłoszono w okresie od 1 września 2017 r. do 2 października 2017 r. konsultacje  społeczne z mieszkańcami gminy Białe Błota.  Konsultacje te miały na celu poznanie opinii mieszkańców co do opracowanego statutu.   Dwie osoby zgłosiły uwagi do propozycji projektu uchwały, które częściowo zostały uwzględnione tj.:
– w § 12 dokonano zmiany kolejności punktów 2 i 3;
– w § 12 pkt 8 dopisano zdanie : „ oraz umieszczenie ich na stronie internetowej sołectwa jeśli taką stronę sołectwo posiada”
– w § 15 pkt 4 dopisano zamiast wyrazu „lub” zwrot „ oraz dodatkowo na stronie internetowej gminy”.
Pozostałe uwagi nie zostały uwzględnione, ze względu w szczególności na obowiązujące przepisy i orzecznictwo oraz istniejące ograniczenia organizacyjne właściwej obsługi jednostki pomocniczej.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
 
 Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
 
 
Jacek Grzywacz
 
 
 

Załączniki

Powiadom znajomego