Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2019

uzasadnienie wyboru: Komisja dokonująca oceny uznała, że żaden kandydat nie spełnił wymagań określonych w ogłoszeniu w stopniu gwarantującym prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku ds. przygotowania i realizacji zamówień


Wytworzył: Sekretarz Gminy Ewa Galicka (6 lutego 2019)
Wprowadził: Andrzej Pasek (6 lutego 2019, 15:34:43)stanowisko:

stanowisko urzędnicze ds. przygotowania i realizacji zamówień w Urzędzie Gminy Białe Błota

miejsce pracy: Urząd Gminy Białe Błota
termin składania dokumentów: 17 grudnia 2018  24:00 OGŁOSZENIE  nr   23    / 2018 
 z dnia  5 grudnia   2018r. 
  
WÓJTA  GMINY  BIAŁE BŁOTA 
  
Na podstawie art. 11-13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych  (Dz.U. 2018.1260  z póź.zm.) Wójt Gminy Białe Błota
ogłasza otwarty nabór   na  wolne stanowisko urzędnicze  ds. przygotowania i realizacji zamówień w Urzędzie Gminy Białe Błota
 
OPIS  STANOWISKA: 
Zgodnie ze schematem  organizacyjnym  Urzędu Gminy Białe Błota stanowisko podlega bezpośrednio Kierownikowi Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji.

  
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE: 
 
1.Obywalestwo polskie, posiadanie  pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
2.Wykształcenie minimum średnie techniczne o profilu budowlanym , preferowane wyższe budowlane.
 
3. Doświadczenie  na stanowisku administracyjnym lub w branży budowlanej.
 
4.Znajomośc przepisów:
- Prawo budowlane oraz akty wykonawcze do ustaw,
- Kodeks cywilny,
- Prawo zamówień publicznych,
- Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawy o samorządzie gminnym  z dnia 8 marca 1990 r. ,
- ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.
 
 5.Znajomość obsługi komputera, w tym znajomość pakietów MS Office.
 
6. Prawo jazdy kat. B.
 
7.Nieposzlakowana opinia.
 
8.Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
 
 
WYMAGANIA DODATKOWE
 
1.Uprawnienia budowlane projektowe lub wykonawcze.
 
 
 
 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
 
1.Przygotowywanie , koordynowanie i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych.
2.Ustalanie i pozyskiwanie podstawowych założeń i warunków technicznych do projektowania.
3.Wykonywanie czynności związanych ze zleceniem i zawieraniem umów w zakresie przydzielonych do prowadzenia zadań inwestycyjnych.
4.Organizacja i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości poniżej progu 30.000 euro , w stosunku do których Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji jest jednostką realizującą.
5.Prowadzenie spraw i dokumentacji z zakresu inwestycji gminnych, prac remontowych i modernizacyjnych.
6.Udział w przekazywaniu placów budów i odbiór robót.
7. Uczestnictwo w sporządzaniu rocznej inwentaryzacji w toku, sporządzanie  dokumentów dotyczących zakończonych inwestycji i dokonywanie odpowiednich uzgodnień z zapisami księgowymi ( sporządzanie OT).
8. Współdziałanie z właściwymi organami samorządu wojewódzkiego , powiatowego oraz innymi instytucjami.
9.Opracowywanie programów i planów inwestycji gminnych, wnioskowanie o ich ujęcie w budżecie, sporządzanie okresowych sprawozdań z ich realizacji.
10.Współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy w zakresie finansowania i rozliczania inwestycji.
11. Składanie w wyznaczonym terminie do projektu budżetu na rok następny, planu przychodów i wydatków na zabezpieczenie realizacji zadań z powierzonego zakresu czynności.
12. Dysponowanie środkami finansowymi do wysokości planu finansowego.
13. Informowanie z wyprzedzeniem Wójta Gminy Białe Błota o wyczerpaniu środków finansowych i konieczności zwiększenia ich w planie finansowym.
14.Na polecenie przełożonego współpraca z innymi Referatami Urzędu Gminy Białe Błota, w tym z  Radcą prawnym oraz jednostkami podległymi, w ramach powierzonego zakresu czynności.
15.Przygotowanie przedmiotu zamówienia w zakresie spraw załatwianym na danym stanowisku pracy, a wymagających zastosowania procedury zamówień publicznych.
16.Przygotowywanie innych dokumentów niezbędnych na zajmowanym stanowisku, a także ich gromadzenie i przechowywanie.
17.Weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji na zajmowanym stanowisku.
18.Pomoc innym pracownikom w zakresie posiadanej wiedzy z zakresu Prawa budowlanego.
19. Współpraca z kierownikami i pracownikami Referatu Urzędu Gminy Białe Błota, w tym z Radcą prawnym poprzez pomoc merytoryczną w ramach zajmowanego stanowiska
20.Współudział w przygotowaniu wniosków do instytucji i organizacji zewnętrznych o dofinansowanie i kredytowanie inwestycji gminnych.
21.opracowywanie kosztorysów na roboty inwestycyjne oraz weryfikacja kosztorysów przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych.
22.Sporzadzanie sprawozdań z działalności Wójta  na potrzeby Rady Gminy oraz potrzeb zewnętrznych organów.
24.Przygotowywanie odpowiedzi w sprawie informacji dotyczących wydania duplikatu  dokumentacji  budowlanej.
25.Dostosowywanie stanowiska pracy do obowiązujących przepisów prawa.
26.Udział w zebraniach wiejskich organizowanych przez sołectwa Gminy Białe Błota.
 
 
 
 
 
WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:
 
Stanowisko nie jest specjalnie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
  
Wójt Gminy Białe Błota informuje, że w miesiącu poprzedzającym  upublicznienie ogłoszenia o naborze, tut. urząd  nie osiągnął wskaźnika co najmniej 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych określonych w ustawie o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
 
Oferty zawierające:
List motywacyjny, Życiorys zawodowy (CV),
Oswiadczenie osoby ubiegajacej się o zatrudnienie (34kB) word   
Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, 
kwalifikacje i staż pracy, o których mowa w niezbędnych wymaganiach kwalifikacyjnych w pkt. 2,3,6 Oświadczenia o spełnianiu wymagań, o których mowa w niezbędnych wymaganiach kwalifikacyjnych  w pkt 1,4,5,7,8 Kandydat posiadający orzeczenie o niepełnosprawności obowiązany jest dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
    
należy składać w terminie do dnia   17  grudnia  2018 roku  w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym i dopiskiem :  „ Nabór na stanowisko ds.  przygotowania i realizacji zamówień  ”   pocztą lub osobiście w  sekretariacie urzędu.
 
 
W kwestiach formalnych dotyczących składania ofert można kontaktować się z inspektor Lucyną  Dziamską , tel: 52/323-90-93
 
 
 
 

Wytworzył: kadry (5 grudnia 2018)
Opublikował: Marek Jakubowski (5 grudnia 2018, 15:41:05)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (6 lutego 2019, 15:34:43)
Zmieniono: informacja o wyniku naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 517

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij