zamówienie na:

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce, Murowaniec, Kruszyn Krajeński – III etap budowa przepompowni wód deszczowych wraz z wylotem do Kanału Noteckiego w Łochowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.45.2020.ZP3
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art 11 ust 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 18 czerwca 2020  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o: w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano: Ofertę nr 1 złożoną przez Rollstick Toruń Sp. z o.o. ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń, za cenę brutto: 488.036,71 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści sześć złotych 71/100). Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru oferty najkorzystniejszej: 1. faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując łącznie liczbę 100 punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. 2. prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: 1) Kryterium Cena – 60% (max 60 pkt.) 2) Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 20 % (pkt), 3) Kryterium doświadczenie Kierownika budowy branży sanitarnej– (oznaczenie D) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 20 % (pkt)  

Data wszczęcia postępowania
02.06.2020 r.

Zamawiający
Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota 

Przedmiot zamówienia
Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce, Murowaniec, Kruszyn Krajeński – III etap budowa przepompowni wód deszczowych wraz z wylotem do Kanału Noteckiego w Łochowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół.
 
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie przepompowni wód deszczowych wraz z wylotem do Kanału Noteckiego w Łochowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II - III SIWZ oraz w kosztorysie ofertowym.
 
Numer referencyjny sprawy RZP.271.45.2020.ZP3
Termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w terminie do 20.08.2020 r. od dnia podpisania umowy.
 
Wadium
Zamawiający wymaga wniesienie wadium w wysokości- 6.500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
1)      Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (pkt)
2)      Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 20 % (pkt),
3)      Kryterium  doświadczenie Kierownika budowy branży sanitarnej– (oznaczenie D) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 20 % (pkt)
 
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Claudia Jesa- Skorzewska, e-mail: claudia.jesa@bialeblota.eu tel. 52 323 90 62

Miejsce i termin  składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat)
Termin składania ofert upływa w dniu 18.06.2020 r. godz. 10:00  
 
Rodzaj zamówienia  

Roboty budowlane
 
Procedura
Przetarg nieograniczony
 
Podstawa prawna
Prawo zamówień publicznych
 
Pełna treść ogłoszenia
Pełna treść ogłoszenia (2017kB) pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ (47674kB) zip

Zmiana treści SIWZ
Zmiana treści SIWZ (994kB) zip

Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert (322kB) pdf

Zawiadomienie o odrzuceniu i wyborze
Zawiadomienie o odrzuceniu i wyborze (728kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Claudia Jesa- Skorzewska
Opublikował: Claudia Jesa (2 czerwca 2020, 12:53:42)

Ostatnia zmiana: Claudia Jesa (8 lipca 2020, 14:11:51)
Zmieniono: zawiadomienie o odrzuceniu i wyborze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 397