zamówienie na:

Opracowanie projektów dróg na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części: Część 1- Projekt ul. Orzechowej w Zielonce, Część 2 - Projekt ul. Pogodnej w Cielu, Część 3 - Projekt ul. Śluzowej od ulicy Zagajnikowej do Placu sołeckiego w Prądkach, Część 4 - Projekt ul. Laskowej w Trzcińcu, Część 5 - Projekt ul. Białobłockiej w Kruszynie Krajeńskim, Część 6 - Projekt ul. Białej w Białych Błotach,

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.63.2020.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 27 lipca 2020  11:00
Data wszczęcia postępowania: 16.07.2020 r.
Zamawiający: Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
Przedmiot zamówienia: Opracowanie projektów dróg na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części:
Część 1- Projekt ul. Orzechowej w Zielonce,
Część 2 - Projekt ul. Pogodnej w Cielu,
Część 3 - Projekt ul. Śluzowej od ulicy Zagajnikowej do Placu sołeckiego w Prądkach,
Część 4 - Projekt ul. Laskowej w Trzcińcu,
Część 5 - Projekt ul. Białobłockiej w Kruszynie Krajeńskim,
Część 6 - Projekt ul. Białej w Białych Błotach,
Krótki opis przedmiotu zamówienia Opracowanie projektów dróg na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części:
Część 1- Projekt ul. Orzechowej w Zielonce,
Część 2 - Projekt ul. Pogodnej w Cielu,
Część 3 - Projekt ul. Śluzowej od ulicy Zagajnikowej do Placu sołeckiego w Prądkach,
Część 4 - Projekt ul. Laskowej w Trzcińcu,
Część 5 - Projekt ul. Białobłockiej w Kruszynie Krajeńskim,
Część 6 - Projekt ul. Białej w Białych Błotach,
Numer referencyjny sprawy: RZP.271.63.2020.ZP1
Termin realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: do 30.06.2021 r.
Wadium:
Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium oddzielnie dla każdej części w niżej wymienionych wysokościach:
Dla części 1 – w wysokości 1 500,00 PLN (słownie złotych:  jeden tysiąc pięćset 00/100).
Dla części 2 – w wysokości 900,00 PLN (słownie złotych:  dziewięćset 00/100).
Dla części 3 – w wysokości 900,00 PLN (słownie złotych: dziewięćset 00/100).
Dla części 4 – w wysokości 300,00 PLN (słownie złotych: trzysta 00/100).
Dla części 5 – w wysokości 800,00 PLN (słownie złotych:  osiemset 00/100).
Dla części 6 – w wysokości 700,00 PLN (słownie złotych:  siedemset 00/100).
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny: 1. Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (pkt), 2. Kryterium Doświadczenie projektanta drogowego – (oznaczenie D) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 %(pkt)
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami Katarzyna Robotnikowska k.robotnikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62 lub Andrzej Kempa: tel. 52 323 90 65
Miejsce i termin  składania ofert Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 27.07.2020 r., do godz. 11:00 
Rodzaj zamówienia Usługa
Procedura Przetarg nieograniczony
Podstawa prawna Prawo zamówień publicznych
Pełna treść ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu (428kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ z załącznikami (3697kB) zip
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami z dn. 22.07.2020 r. (424kB) pdf
Wyjaśnienia treści SIWZ
Zmiana treści SIWZ 
Informacja do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert (1168kB) pdf
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Robotnikowska
Opublikował: Katarzyna Robotnikowska (16 lipca 2020, 14:56:30)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Robotnikowska (28 lipca 2020, 10:06:56)
Zmieniono: informacja z otwarcia ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 468