zamówienie na:

Przebudowa ulicy Ceramicznej w Kruszynie Krajeńskim

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.66.2020.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 18 sierpnia 2020  10:00
Data wszczęcia postępowania
31.07.2020 r.
 
Zamawiający
Gmina Białe Błota Ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
 
Przedmiot zamówienia
Przebudowa ulicy Ceramicznej w Kruszynie Krajeńskim
 
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II - III SIWZ oraz w kosztorysie ofertowym

Numer referencyjny sprawy
RZP.271.66.2020.ZP1

Termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby roboty zostały ukończone w terminie: do 30 kwietnia 2021 r.
 
Wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 9 000,00 PLN (słownie złotych: dziewięć tysięcy 00/100)
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
1)      Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (pkt)
2)      Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 % (pkt),
 
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Katarzyna Robotnikowska, inwestycje@bialeblota.eu  ;  katarzyna.robotnikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62
 
Miejsce i termin  składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 18.08.2020 r. godz. 10:00
 
Rodzaj zamówienia  
Robota budowlana
 
Procedura
Przetarg nieograniczony
 
Podstawa prawna
Prawo zamówień publicznych
 
Pełna treść ogłoszenia 
ogłoszenie o zamówieniu (406kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ z załącznikami (8589kB) zip
Zmiany treści SIWZ  
Informacja z otwarcia ofert    
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania  

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Robotnikowska
Opublikował: Katarzyna Robotnikowska (31 lipca 2020, 11:40:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 182