Uchwała nr RGK.0007.159.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 grudnia 2014w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.159.2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 grudnia 2014


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. W Uchwale nr RGK.0007.140.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok wprowadza się nastepujące zmiany:
§ 2. 1. W § 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 80 569 220,51 zł
2. Zwiększa się o kwotę 1 180,00 zł
3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 80 570 400,51 zł, z tego:
a) dochody bieżące w wysokości 66 593 450,01 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości 13 976 950,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 3. 1. W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 83 968 974,39 zł,
2. Zwiększa się o kwotę 1 180,00 zł,
3. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 83 970 154,39 zł,
4. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na:
a) wydatki bieżące 55 938 003,07 zł,
- kwota rezerwy ogólnej 0,00 zł,
- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 113 428,58 zł; pozostaje bez zmian.
b) wydatki majątkowe 28 032 151,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 4. 1. W § 3 Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 399 753,88 zł zostanie sfinansowany:
a) przychodami pochodzącymi z pożyczki WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 850 000,00 zł;
b) wolnymi środkami za 2013 rok w kwocie 2 549 753,88 zł.
§ 5. W § 4 Ustala się zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 6. W § 5 Plan łącznej kwoty:
1. przychody 9 234 105,88 zł,
2. rozchody 5 834 352,00 zł, załącznik nr 4.
§ 7. W § 6 Plan wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2014 rok w kwocie 17 200 066,54 zł, pozostaje bez zmian.
§ 8. W § 7 Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy:
a) dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę 4 139 083,00 zł, pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznik nr 6, z tego:
- dotacja podmiotowa - samorządowe instytucje kultury i samorządowy zakład budżetowy na łączną kwotę 1 012 500,00 zł,
- dotacja celowa - inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów kwota 3 126 583,00 zł.
b) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 1 460 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 a, z tego:
- dotacja podmiotowa - niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy na łączną kwotę 1 280 000,00 zł;
- dotacja celowa - dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze konkursu oraz dla spółki wodnej kwota 180 000,00 zł.
§ 9. 1. W § 8 ust. 1 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 5 119 807,46 zł, załącznik nr 7 i 7a.
2. W § 8, ust. 2 Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 53 300,00 zł, załącznik nr 7 b.
§ 10. 1. W § 9 ust. 1 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 280 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
2. W § 9 ust. 2 Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2014 rok na łączną kwotę 10 000,00 zł oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2014 r. na kwotę 272 641,00 zł.
§ 11. W § 10 Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego pozostaje bez zmian, załącznik nr 8.
§ 12. W § 11 Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych w kwocie 595 700,00 zł.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

Jacek Grzywacz


UZASADNIENIE

Budżet gminy zwiększa się o kwotę 1 180,00 zł i po stronie dochodów plan zamyka się kwotą 80 570 400,51 zł, a po stronie wydatków kwotą 83 970 154,39 zł.
Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt wynoszący 3 399 753,88 zł, a źródłami pokrycia są: pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 850 000,0 zł oraz wolne środki w wysokości 2 549 753,88 zł.  

Załącznik nr 1

DOCHODY

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA
- zwiększa się o 1 180,00 zł wpływy z różnych dochodów w świetlicy w Cielu,

Załącznik nr 2

WYDATKI

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
- wykreśla się dotację w kwocie 15 000,00 zł przeznaczoną dla spółki wodnej,

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
- zmniejsza się o 20 000,00 zł dotację dla Powiatu Bydgoskiego na zadanie PN. ,, Dotacja dla Powiatu 
  Bydgoskiego na Rozbudowę drogi powiatowej nr 1536C Łochowo-Lipniki. Odcinek od Łochowa do 
  Murowańca – ca 3,45 km ”, 
- zwiększa się o 64 581,00 zł dotację dla Miasta Bydgoszczy na komunikację autobusową linii 92 i 91, 

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- zwiększa się o 17 744,11 zł wydatki na wynagrodzenia w Urzędzie Gminy – odprawa wójta po 
  skończeniu kadencji,

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
- zmniejsza się o 10 000,00 zł wydatki bieżące dla OSP Łochowo,

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
- zmniejsza się o 148 000,00 zł plan wydatków na odsetki od spłacanych pożyczek i kredytów, 

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
- zmniejsza się o 17 744,11 zł rezerwę ogólną i środki przeznacza na odprawę po skończeniu kadencji 
  wójta,

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
- zmniejsza się o 36 800,00 zł wydatki inwestycyjne przeznaczone na projekt ,, Realizacja systemu 
  innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu 
  dystrybucji treści edukacyjnych ” – zakup zestawów tablic interaktywnych ”,

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA
- kwotę 1 180,00 zł przeznacza się na wydatki za zużycie energii elektrycznej w świetlicy 
  socjoterapeutycznej w Cielu,
- zmniejsza się o 420,00 zł wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. ,, Budowa budynku garażowo-
  gospodarczego II etap przy świetlicy socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu ”,
- zwiększa się o 420,00 zł wydatek inwestycyjny pn. ,, Zabudowa ogrodu zimowego na tarasie 
  świetlicy socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu ”,

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA
- zmniejsza się o 76 000,00 zł plan wydatków na wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z ,, zakupu 3 zestawów komputerowych na potrzeby 
  GOPS ”  na ,, zakup serwera dla GOPS w Białych Błotach  ”.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 
- zmniejsza się o 15 040,00 zł dotacje za dzieci z naszej gminy uczęszczające do żłobków w innych 
  gminach, 
- zwiększa się o 71 840,00 zł środki na wynagrodzenia w gminnym żłobku w Łochowie,

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
- zmniejsza się o 20 000,00 zł wydatki bieżące przeznaczone na stypendia dla uczniów,

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- zwiększa się o 144 419,00 zł wydatki na gospodarkę odpadami, 
- zwiększa się o 60 000,00 zł wydatki na zużycie energii na oświetlenie ulic,
- zmniejsza się o 4 600,00 zł dotację dla Miasta Bydgoszczy na schronisko dla zwierząt, 
- kwotę 4 600,00 zł przeznacza się na organizację ochrony przed zwierzętami bezdomnymi.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

Jacek Grzywacz

Załącznik nr 1 (20kB) pdf
Załącznik nr 2 (31kB) pdf
Załącznik nr 3 (31kB) pdf
Załącznik nr 6a (30kB) pdf
Załącznik nr 6 (41kB) pdf


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (7 stycznia 2015, 09:08:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 766