Uchwała nr Nr RGK.0007.142.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 8 grudnia 2015 w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.3.2015 na działalność Wójta Gminy Białe Błota . Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr Nr RGK.0007.142.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 8 grudnia 2015


w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.3.2015 na działalność Wójta Gminy Białe Błota .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) uchwala się, co następuje:


§ 1.  Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota w sprawie zarzutów podniesionych w skardze, Rada Gminy Białe Błota uznaje skargę za zasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu. 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Białe Błota, zobowiązując go do przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały. 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
 
Jacek Grzywacz

Uzasadnienie
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2015 r. rozpatrywała skargę na działalność Wójta Gminy Białe Błota w przedmiocie zaniedbania i nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Białe Błota oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej
Po zapoznaniu się z dokumentacją, przesłuchaniem wyrywkowym nagrania z sesji umieszczonego w BIP, wyjaśnieniami skarżącej  i informatyka Urzędu Gminy Białe Błota  Komisja Rewizyjna stwierdziła, że nagranie z XIII Sesji Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 września 2015 r. na dzień składania skargi mogło  być nieczytelne. Po wniesieniu skargi przez skarżącego została poprawiona amplituda dźwięku, wobec powyższego skarga jest zasadna 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
 
Jacek Grzywacz
Uchwala traci moc w związku z uchwałą nr RGK.0007.41.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2016 w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.3.2015 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (9 grudnia 2015, 15:23:15)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (11 kwietnia 2016, 10:13:32)
Zmieniono: aktualiz.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 417