Uchwała nr RGK.0007.136.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 27 grudnia 2016zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017".Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.136.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 grudnia 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017".

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) uchwala się, co następuje:


§ 1.   W uchwale nr RGK.0007.115.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia  "Programu   współpracy   Gminy   Białe   Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017". wprowadza się następujące zmiany:
1) użyte w w/w uchwale wyrazy:  " (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, poz. 395" zastępuje się wyrazami "(Dz. U. z 2016 r., poz. 1817)";
2) w § 10 uchyla się  ust. 6.
§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uzasadnienie
Przedmiotem niniejszej uchwały jest sprostowanie omyłki w zakresie numeracji pozycji dziennika ustaw -  wpisano  niewłaściwą pozycje dziennika ustaw.
W ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) w art. 5a ust.3  określony został termin przedłożenia przez organ wykonawczy  organowi stanowiącemu sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. W związku z powyższym uchyla się w w/w uchwale  w § 10 ust. 6, gdyż w uchwałach nie powtarza sie przepisów ustawowych.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (29 grudnia 2016, 14:22:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 245