Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr RGK.0007.108.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 sierpnia 2017


w sprawie likwidacji gminnej jednostki budżetowej.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. poz. 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) oraz art. 12 ust. 1 pkt. 2, ust. 3, ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm. 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1537) uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Z dniem 31 sierpnia 2017 roku stawia się w stan likwidacji jednostkę organizacyjną, działającą w formie jednostki budżetowej pod nazwą „Publiczne Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach”, zwaną dalej „Jednostką”.
2. Likwidacja Jednostki zakończy się z dniem 30 listopada 2017 roku.
§ 2. Likwidacja winna obejmować dokonanie wszelkich czynności związanych z likwidacją Jednostki, w tym w szczególności:
1) przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, w tym ustalenie należności i zobowiązań oraz stanu środków obrotowych i majątku trwałego znajdującego się w użytkowaniu Jednostki;
2) zamknięcie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości;
3) sporządzenie bilansu zamknięcia Jednostki;
4) uregulowanie spraw pracowniczych;
5) przekazanie dokumentów do archiwum Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach.
§ 3. Wykonanie czynności związanych z likwidacją Jednostki powierza się kierownikowi Jednostki.
§ 4. Należności i zobowiązania likwidowanej Jednostki, w tym środki finansowe pozostające na rachunku bankowym, w dniu 31 sierpnia 2017 r. przejmuje Urząd Gminy Białe Błota.
§ 5. 1. Mienie pozostałe po likwidacji Jednostki pozostanie własnością Gminy Białe Błota i zostanie przekazane do Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach.
2. Przekazanie mienia winno nastąpić najpóźniej w dniu zakończenia likwidacji na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.
§ 6. Uchwała w życie wchodzi z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
 

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 127 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) z dniem 1 września 2017 roku likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum oraz, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzący dotychczasowe gimnazjum, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza zakończenie jego działalności. Zgodnie z §2 ust. 3 uchwały Nr 0007.36.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe Publiczne Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r. Ww. przepisy ustawy nie zawierają regulacji odnośnie sposobu zagospodarowania mienia ani uregulowania należności i zobowiązań jednostki budżetowej, która kończy działalność.
W związku z powyższym zachodzi konieczność zlikwidowania jednostki budżetowej o nazwie Publiczne Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935), do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089), jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą, łączą i likwidują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. Z kolei stosownie do treści art. 12 ust. 3 i 4 ww. ustawy, likwidując jednostkę budżetową, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, określa przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie tej jednostki.
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie Publiczne Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach pozwoli na uregulowanie kwestii formalnoprawnych poprzez umożliwienie zrealizowania czynności związanych z zakończeniem działalności ww. jednostki budżetowej. W szczególności chodzi tutaj o przekazanie mienia szkole podstawowej, zamknięcie ksiąg rachunkowych, sporządzenie bilansu oraz przejęcie należności i zobowiązań jednostki przez właściwe organy i jednostki samorządowe.
Przyjęcie niniejszej uchwały nie rodzi skutków finansowych dla budżetu Gminy Białe Błota.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
 *Wojewoda Kujawsko- Pomorski rozstrzygnięciem nadzorczym nr 94/2017 stwierdził nieważność uchwały - plik do pobrania (573kB) pdf

Opublikował: Magdalena Maison (5 września 2017, 15:41:29)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (10 października 2017, 08:41:11)
Zmieniono: rozstrzygnięcie nadzorcze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 240

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij