Uchwała nr RGK.0007.188.2017Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 grudnia 2017w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.16.2017 na działalność Wójta Gminy Białe BłotaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.188.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.16.2017 na działalność Wójta Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota w sprawie zarzutów podniesionych w skardze, Rada Gminy Białe Błota uznaje skargę za zasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Białe Błota, zobowiązując go do przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
          Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

Jacek Grzywacz


Uzasadnienie  
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 14.12.2017 r. rozpatrywała skargę na działalność Zastępcy Wójta pełniącego obowiązki Wójta Gminy Białe Błota w przedmiocie przewlekłego załatwiania sprawy. Komisja po zapoznaniu się z treścią skargi i wyjaśnieniami  skarżącego i kierownika referatu Inwestycji  stwierdziła, co następuje: Skarżący w dniu 20 października 2017 r. wystosował pismo do Wójta Gminy Białe Błota w sprawie rozbudowy oświetlenia w sołectwie Łochowo ze  środków z funduszu sołeckiego. Odpowiedź na ww. pismo została wysłana z Urzędu Gminy, cztery dni po terminie. 
Biorąc powyższe pod uwagę Rada Gminy Białe Błota uznaje skargę za zasadną. 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Natalia Zielińska
Opublikował: Magdalena Maison (5 stycznia 2018, 15:01:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 272