Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr RGK.0007.1.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 stycznia 2018


w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) uchwala się, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr RGK.0007.171.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2018 zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Białe Błota Nr SG.0050.4.2018 z dnia 17 stycznia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:
§ 2. 1. W § 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 94 683 560,00 zł, 
2. Zwiększa się o kwotę 240 000,00 zł,
3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 94 923 560,00 zł z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 93 923 560,00 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 1 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 3. 1.  W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 99 183 560,00 zł,
2. Zwiększa się o kwotę 240 000,00 zł,
3. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 99 423 560,00 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 87 749 038,92 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 11 674 521,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. W wydatkach bieżących rezerwę na kwotę  1 492 440,00 zł, zastępuje się kwotą 1 336 386,00 zł, z tego:
a) rezerwa ogólna 286 386,00 zł,
b) rezerwa na zarządzanie kryzysowe 260 000,00 zł,
c) rezerwa celowa 790 000,00zł.
§ 4. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Deficyt budżetu gminy w kwocie 4 500 000,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z kredytu długoterminowego w wysokości 4 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 4.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek GrzywaczUZASADNIENIE
Budżet Gminy na 2018 r. zwiększa się o kwotę 240 000,00 zł. 

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających      
              osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- zwiększa się o 230 000,00 zł planowane wpływy z podatku od nieruchomości,

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
- kwota 10 000,00 zł to wypracowane dochody przez WTZ ,, Dąb ” w Białych Błotach.

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dz. 750 Administracja publiczna
,, - kwotę 67 000,00 zł przeznacza się na zakup wyposażenia, a kwotę 33 000,00 zł na wydatki inwestycyjne pn. ,, Instalacja masztu i anten, wykonanie monitoringu i alarmu na nowym budynku na potrzeby Referatu Dróg i PSZOK  w Białych Błotach”,
- kwotę 20 200,00 zł przeznacza się na uregulowanie zobowiązania za opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Białe Błota,

Dz. 758 Rezerwy ogólne i celowe
- zmniejsza się o 156 054,00 zł rezerwę ogólną,

Dz. 801 Oświata i wychowanie 
- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. ,,Rozbudowa budynku gminnego przedszkola w Białych Błotach ” z kwotą 200 000,00 zł, 
- kwotę 4 859,00 zł przeznacza się na uregulowanie zobowiązania za opracowany Program Funkcjonalno-użytkowy na potrzeby budowy budynku przedszkola w Zielonce.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
- kwotę 10 000,00 zł przeznacza się na integrację społeczną uczestników WTZ ,, Dąb ” w Białych Błotach, 

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- kwotę 7 995,00 zł przeznacza się na uregulowanie zobowiązania za wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby GCK w Białych Błotach,
- kwotę 23 000,00 zł przeznacza się na uregulowanie zobowiązań za place zabaw. 
- kwotę 30 000,00 zł przeznacza się na ,, Rozbudowę placu zabaw w ramach Programu OSA w Murowańcu ”.

Poprawki do Uchwały Nr RGK.0007.171.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2018. 
W części opisowej w uzasadnieniu dane nie odpowiadają części tabelarycznej .
W Dochodach
Na stronie 5
- w Dziale 801 – Oświata i wychowanie wprowadza się Rozdział 80195 z opisem w brzmieniu 
,, - wpływy z wynajmu 1 830,00 zł; - zwrot opłat za energię elektryczną i wodę 5 000,00 zł ”,  
- w Dziale 851 Ochrona zdrowia  wykreśla się Rozdz. 85195 – Pozostała działalność z całą treścią.

W  Wydatkach
Na stronie 17 w Dziale 851 kwotę 446 000,00 zł zastępuje się kwotą 437 000,00 zł.
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
Załączniki:

Opublikował: Magdalena Maison (5 lutego 2018, 12:59:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 223

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij