Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie, o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem, w rejonie ulicy Wierzbowej w Łochowie (wydanie decyzji)

Obwieszczenie
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
sygnatura: GPR.6733.83.2019.4
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096),
 
Wójt Gminy Białe Błota zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 108/2019, znak: GPR.6733.83.2019.4
 
 
na wniosek: Pani Emilii Kühn-Zakurzewskiej, działającej z pełnomocnictwa Gminy Białe Błota,
 
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem, na terenie działki o nr ewid.: 1414 w obrębie ewidencyjnym Łochowo, gmina Białe Błota (w rejonie ulicy Wierzbowej).
 
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy Białe Błota (ul. Szubińska 57 – wejście do budynku Urzędu od ulicy Guliwera) w dniach pracy Referatu.
Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Wójta Gminy Białe Błota, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Stosownie do treści art. 49 KPA zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, co oznacza, że upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia decyzji uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

metryczka


Wytworzył: Monika Wylęgły (20 listopada 2019)
Opublikował: Monika Wylęgły (20 listopada 2019, 07:42:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 66