Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu w rejonie ulicy Szpakowej w Zielonce oraz w Prądkach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
sygnatura: GPR.6733.40.2020.4
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),
 
Wójt Gminy Białe Błota zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego,

 
prowadzonego na wniosek: prowadzonego na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o, działającej przez pełnomocnika Pana Mariusza Dolewskiego,
 
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE wraz z przyłączem gazu dn 32 PE, na terenie działek nr ewid. 86/4, 86/6, 86/8, 87/8, 89/5, 89/6, 89/12, 89/13 obręb Zielonka oraz części działek o nr ewid.: 90, 96/1 obręb Zielonka oraz części działek o nr ewid. 10/16 obręb Prądki, gmina Białe Błota (w rejonie ulicy Szpakowej).
                             
W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota (ul. Szubińska 57 - wejście do budynku Urzędu od ulicy Guliwera) w dniach pracy Referatu, a także składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie na adres Urzędu Gminy Białe Błota (ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota), w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Monika Derc (4 czerwca 2020)
Opublikował: Monika Derc (4 czerwca 2020, 12:25:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 170