Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejących przyłączy gazowych w rejonie ulicy Czerskiej w Białych Błotach (wydanie decyzji)

Obwieszczenie
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
sygnatura: GPR.6733.39.2020.4
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),
 
Wójt Gminy Białe Błota zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 49/2020, znak: GPR.6733.39.2020.4, dla inwestycji polegającej na:

ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCYCH PRZYŁĄCZY GAZOWYCH Ś/C DN 25/32 PE, NA TERENIE DZIAŁEK O NR EWID.: 199/3, 201/5 ORAZ CZĘŚCI DZIAŁKI O NR EWID. 435 OBRĘB BIAŁE BŁOTA, GMINA BIAŁE BŁOTA (W REJONIE ULICY CZERSKIEJ).

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy Białe Błota (ul. Szubińska 57 – wejście do budynku Urzędu od ulicy Guliwera) w dniach pracy Referatu.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Wójta Gminy Białe Błota, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Stosownie do treści art. 49 KPA zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, co oznacza, że upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia decyzji uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Białe Błota Dariusz Fundator (11 sierpnia 2020)
Opublikował: Monika Derc (11 sierpnia 2020, 08:18:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 59