Protokół 24.09.2007r.

            
Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki,  Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia
24 września 2007 roku od godz. 9:00 do godz. 12 :00, w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Gospodarki Bezpieczeństwa, Rolnictwa         i Środowiska zgodnie z listą obecności, Wójt Gminy Białe Błota Katarzyna Kirstein - Piotrowska, Zastępca Wójta Gminy Białe Błota Jan Jaworski, Skarbnik Gminy Białe Błota Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Jan Czekajewski,  Mieszkaniec Krzysztof Kliś, Mirosław Lis oraz pan Hinc i Marenta.
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Janusz Walczyński, który powitał zebranych i przedstawił porządek posiedzenia
 
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        skarga mieszkańców z ulicy Betonowej;
2.        wniosek pana Lis;
3.        wniosek pana Kliś;
4.        sprawa dot. wycinki drzew przy budowie posterunku Policji;
5.        wniosek proboszcza z parafii w Cielu;
6.        pismo dot. lotniska;
7.        wolne wnioski;
8.        omówienie materiałów na sesję.
 
Ad.1 Skarga mieszkańców z ulicy Betonowej.  
Przewodniczący Komisji odczytał pismo.
Właściciel sklepu poinformował członków Komisji, iż sklep, którego jest właścicielem jest otwarty w godzinach od 5-20. Jest ogródek piwny, który jest ogrodzony. W godzinach popołudniowych spotyka się tam młodzież. Nie ma żadnych awantur. Młodzieży do lat 18            i nietrzeźwym alkoholu się nie sprzedaje. Nie daje się również alkoholu na tzw. „zeszyt” Nie sprzedaje się wina, bo wycofaliśmy koncesję.
Wójt Gminy zapytała kto sprzedaje w sklepie?
Właściciel sklepu odpowiedział, że są to osoby z rodziny, a od niedawna jest zatrudniona młoda dziewczyna. Dodał również, że mu nie chodzi o to, że zostanie mu cofnięta koncesja, ale o to że został oczerniony.
Przewodniczący Komisji powiedział, że sprawą zajmie się odpowiednia komórka Urzędu Gminy.
Radny Bronisław Balcerowski zapytał, czy właściciel sklepu wzywa tez czasami sam Policję?
Właściciel sklepu odpowiedział, że zdarzyło się, że wezwał Policję, bo człowiek pijany awanturował się, że nie chciano mu sprzedać alkoholu. Patrol jednak odwołano, bo wyżej wspomniana osoba uspokoiła się, gdy dowiedziała się, że wezwano Policję.
Mieszkaniec Gminy powiedział, że raz wezwano także pogotowie, bo starszy człowiek pod wpływem alkoholu rozbił sobie łuk brwiowy.
Wójt Gminy powiedziała, że w związku z faktem, że wpłynął wniosek od mieszkańców w tej sprawie będzie wszczęte postępowanie o cofnięcie koncesji. Dodała również, że podstawowym obowiązkiem właścicieli sklepu jest przestrzeganie prawa w obrębie sklepu, dlatego do właścicieli sklepu należy obowiązek wzywania Policji w razie potrzeby. Poinformowała również, iż właściciel sklepu na pewno zostanie zaproszony do urzędu w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.
 
Ad.2 Wniosek pana Lis.
 
Przewodniczący Komisji oddał glos p. Lis.
Pan Lis powiedział, że jest I właścicielem działki i on zaczął budowę. Chciał zaoszczędzić na geodecie i okazało się w trakcie wykańczania, że dom jest źle usytuowany i stoi za blisko granicy działki. Wówczas złożył wniosek do Gminy.
Radny Andrzej Kieroński zapytał kto wytyczył teren?
Pan Lis powiedział, że osoba, która nie miała uprawnień.
Radny Bartosz Lau powiedział, że on uważa, że powinno się sprzedać panu Lis ten kawałek działki, ale pod warunkiem, że będzie inne uzasadnienie w uchwale, a cena działki będzie zgodna z cenami rynkowymi i pan Lis poniesie wszystkie koszty podziałowe.
Radna Lidia Grzywacz zapytała jaka duża jest  ta działka?
Pan Lis powiedział, że 1001m2 i dodał, że on zobowiązał się ponieść wszelkie koszty, w tym podziałowe.
 
Ad.3 Wniosek pana Kliś.
 
Kierownik Jan Czekajewski wyjaśnił, iż zgody na sprzedaż działka nr 59, którą m.in. chce wziąć w użytkowanie wieczyste p. Kliś, nie wyraża sąsiad panowie Jackowscy.
Pan Kliś wyjaśnił, że z tej drogi nikt nie korzysta.
Wójt Gminy powiedziała, że nie można pogorszyć panom Jackowskim dostępu do działki. Dodała, że już kilka razy były przygotowywane projekty uchwał w tej sprawie, ale za każdym razem pan Kliś nie zgadzał sie na przedstawiane rozwiązanie i radni byli zmuszani wycofywać projekty uchwał.
Radny Bronisław Balcerowski spytał, czy fizycznie panowie Jackowscy korzystają z tej drogi.
Kierownik Jan Czekajewski powiedział, że oni się nie zgadzają, bo chcą wykopać tam staw
Wójt Gminy powiedziała, że skoro chcą wykopać staw, to nie można ich pozbawić drogi. Można np. podzielić drogę i  panu Kliś  sprzedać drogę do Jackowskich, a pozostała część pozostawić jako drogę gminną.
Przewodniczący Komisji spytał, czy jeżeli sprzeda się pół drogi, to ta druga część będzie w stawie?
Pan Kliś potwierdził, że część drogi będzie w stawie.
Wójt Gminy powiedziała, że przygotuje projekt uchwały w tej sprawie i spytała pana Klisia, czy będzie w stanie zapłacić za tą ziemię gdzieś 15 zł za metr.
Pan Kliś powiedział, że nie i dodał, że może zapłacić góra złotówka za metr.
Kierownik Jan Czekajewski wyjaśnił, że to rzeczoznawca dokonuje wyceny i niewiadomo jaka będzie cena działek.
Wójt Gminy dodała, że nie można sprzedać taniej niż wyceni rzeczoznawca.
Pan Kliś zaproponował, żeby przeciąć drogę na pół.
Wójt Gminy powiedziała, że geodeci sprawdzą, czy można tak podzielić i wówczas zostanie przygotowana uchwała. Najpierw radni będą musieli wyrazić zgodę na zbycie i dopiero wówczas zostanie wyceniony teren.
 
Ad.4  Sprawa dot. wycinki drzew przy budowie posterunku Policji.
 
Kierownik Jan Czekajewski powiedział, że Policja ma zgodę na wycinkę drzew, ale zobowiązała się, że wytnie tylko to co jest niezbędne, a mieszkańcy się boją, że zostaną wycięte wszystkie drzewa.
 
Ad.5 Wniosek proboszcza z parafii w Cielu.
 
Przewodniczący Komisji odczytał wniosek, który wpłynął do Rady Gminy.
Radny Bartosz Lau powiedział, że sprawa była omawiana na Komisji Budżetu i Finansów i Radny E. Łączny, który jest członkiem rady parafialnej powiedział, że proboszcz będzie się starał o dofinansowanie. Poprosił również Wójta Gminy, aby Urząd Gminy wystąpił do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o dofinansowanie.
Wójt Gminy odpowiedziała, że wystąpi do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i wpisze do budżetu gminy na 2008r. remont wieży w kościele w Cielu.
 
Ad. 6 Pismo dot. lotniska.
 
Kierownik Jan Czekajewski wyjaśnił, że w sprawie lotniska toczy się postępowanie, ponieważ musi zostać ustalony status prawny. Na razie MON jest dysponentem tych terenów.
 
Ad. 7 Wolne wnioski.
 
Przewodniczący Komisji powiedział, że otrzymał wniosek od pani Barbary Wieczorek z prośbą o możliwość dowożenia wnuczki do szkoły w jej obecności.
Wójt Gminy powiedziała, że w autobusie szkolnym jest opiekun.
Radny Andrzej Kieroński powiedział, że kierowca w żadnym wypadku nie może wziąć dorosłej osoby.
Radna Lidia Grzywacz zaproponowała, żeby poinformować wnioskodawczynie, że w autobusie jest opiekun.
 
Ad.8 Omówienie materiałów na sesję.
 
- zmieniająca uchwalę w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota.
 
Wójt Gminy powiedziała, że trzeba dołożyć 10 000 zł więcej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów. Dodała również, że wszystkie Gminy płacą Powiatowi Bydgoskiemu.
 
- w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji niektórych komórek działalności podstawowej.
 
Wójt Gminy powiedziała, że trzeba wyrazić opinię, ponieważ pacjenci z naszej Gminy korzystają z usług tej placówki.
 
-w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Białe Błota lub jej jednostkom organizacyjnym i wskazania organów do tego uprawnionych.
 
Wójt Gminy powiedziała, że ten projekt uchwały reguluje wszystkie te kwestie, co do których nie mają zastosowania przepisy o Ordynacji Podatkowej.
 
-w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 
Wójt Gminy powiedziała, że pan Radzik prawdopodobnie już zapłacił za tą ziemię, ale nie ma na to aktu notarialnego. W związku z powyższym działka musi zostać jeszcze raz sprzedana, pan Radzik ma świadomość, że będzie musiał zapłacić jeszcze raz.
 
- w sprawie zmian w budżecie gminy
 
Wójt Gminy w sprawie budowy placu zabaw powiedziała, że zostaną pieniądze z Głosu Białych Błot, gdyż wykonawca drukuje gazetę taniej niż zakładano. Dodała, że w przyszłym roku trudno będzie znaleźć w budżecie środki na budowę placu zabaw.
Radna Lidia Grzywacz zapytała o kącik integracyjny.
Wójt Gminy powiedziała, że na ten cel jest przeznaczone 11 000zł
Zastępca Wójta powiedział, że aby zrobić kącik integracyjny z zadaszeniem, to sam projekt kosztuje 4 800zł.
Radna Lidia Grzywacz zaproponowała, żeby postawić kilka domków z ławkami w ramach kącika integracyjnego.
Wójt Gminy dodała, iż na budowę zadaszenia potrzebne jest pozwolenie na budowę i cała inwestycja wyniesie około 50 000zł.
 
Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany w budżecie gminy.
Radny Bronisław Balcerowski spytał Skarbnik Gminy z czego wynika zmniejszenie dotacji dla przedszkola niepublicznego w Łochowie?
Skarbnik Gminy powiedziała, że dotację są przyznawana na podstawie liczby dzieci. Właścicielka przedszkola podała 25 dzieci, ale Sanepid wyraził zgodę na 10.
Zastępca Wójta powiedział, że w zmianach w budżecie jest ujętą kwota 660 000 zł na drogi. Dotyczy ona m.in. równania dróg, utwardzania, tabliczek z nazwami ulic, progów spowalniających.
Radna Maria Wolsztyńska spytała co z progiem na odcinku Szubińska – Centralna?
Wójt Gminy powiedziała, ze tam przecież nie chodzą piesi.
Radny Bartosz Lau zaproponował lepsze oznaczenie wcześniejszych progów.
 
Protokołowała
Magdalena Maison 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 września 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (5 listopada 2007, 15:29:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1081