Protokół z 27.05.2008r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Gospodarki Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia
27 maja 2008 roku od godz. 14:00 do godz. 19 :00, w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska zgodnie z listą obecności, oraz Zastępca Wójta Jan Jaworski, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Prezes ZWiUK Krzysztof Barczak, Kierownik Posterunku Policji w Białych Błotach i Kierownik GZEAS Marian Wiśniewski.
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Janusz Walczyński, który powitał zebranych i przedstawił porządek posiedzenia.
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Sprawa dot. Izby Wytrzeźwień.
2.        Omówienie materiałów na sesję.
3.        Omówienie wniosku z sołectwa Zielonki.
4.        Wolne wnioski.
 
Ad.1 Sprawa dot. Izby Wytrzeźwień.
 
                Na komisję w sprawie dofinansowania dla izby wytrzeźwień przybył Kierownik posterunku policji w Białych Błotach. Pan Pinkowski próbował przekonać radnych, aby dofinansowali izbę wytrzeźwień. Powiedział, że są dwa miejsca w których Policja może zatrzymać osoby tj. izba zatrzymań i izba wytrzeźwień. Dodał jednak, że aby zatrzymać osobę w izbie zatrzymań to musi ona spełniać określone warunki i nie każdy zatrzymany kwalifikuje się. W zawiązku z faktem, że na dzień dzisiejszy nie ma porozumienia w sprawie izby wytrzeźwień nie ma możliwości zawożenia tam mieszkańców. Radny Bartosz Lau powiedział, że radni są świadomi, że izba jest potrzebna, ale to zadanie nie leży w kompetencji gminy, to powiat jest zobowiązany ustawa do realizacji tego zadania. Radny Bronisław Balcerowski zaproponował, aby doraźnie dać pieniądze na izbę wytrzeźwień, a docelowe dążyć do rozwiązania tego problemu.
Komisja podjęła dyskusje na temat bezpieczeństwa w Gminie oraz spożywania alkoholu przez młodzież
Wniosek:
Po wysłuchaniu Kierownika Posterunku Policji w Białych Błotach komisja 7 głosami za, przy 2 glosach wstrzymujących się przegłosowała wniosek o dofinansowanie do izby wytrzeźwień.
 
Ad.2 Omówienie materiałów na sesję.
 
Kierownik Marian Wiśniewski zapoznał komisje projektami uchwał dot. szkół.
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Białych Błotach.
Kierownik Marian Wiśniewski zapoznał komisję projektami uchwał dot. szkół. Powiedział, że  przedszkole „ Wróżka” będzie remontowane i remont prawdopodobnie nie skończy się we wrześniu wobec powyższego istnieje konieczność znalezienia dodatkowych pomieszczeń dla dzieci i dlatego zerówki całodniowe zostaną w przedszkolu, a zerówki 5 godzinne zostaną przeniesione do szkół. Dodał, że w dotychczasowej uchwale nie było obwodu obejmującego miejscowość Trzciniec.
-projekt uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie założenia gimnazjum w Białych Błotach.
Kierownik GZEAS Pan Marian Wiśniewski poinformował, że tak jak w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Białych Błotach w poprzedniej uchwale nie było obwodu obejmującego miejscowość Trzciniec.
-projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białe Błota.
Kierownik GZEAS Pan Marian Wiśniewski powiedział, że konieczność uchwały wynika z przepisów ustawowych, a  w Gminie Białe Błota dotychczas takiej uchwały nie było.
-projekt uchwały w sprawie utworzenia publicznego przedszkola w Białych Błotach.
Kierownik GZEAS Pan Marian Wiśniewski powiedział, że okazało się, że nie było uchwały powołującej Przedszkole „Wróżka” w Białych Błotach. Radny Andrzej Kieroński powiedział, że nie można utworzyć przedszkola, bo nie zostało mu nadane imię. Kierownik wyjaśnił, że to jest tylko nazwa przedszkola i nie ma potrzeby nadawania jej imienia.
-projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad korzystania ze stołówek  prowadzonych przez szkoły w Gminie Białe Błota
Radny Andrzej Kieroński poruszył kwestię zapisu dot. opieki przez nauczycieli podczas wydawania posiłków dzieciom i powiedział, że jest to wchodzenie w kompetencje dyrektorów.
-projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białe Błota w latach 2005-2010r.
Radny Andrzej Kieroński zwrócił uwagę, że  mieszkania przy ul. Centralna 25 nie są lokalami gminnymi. Prezes ZWiUK obiecał sprawdzić to do sesji. Następnie przedstawił projekt uchwały i powiedział, że ma ona charakter porządkujący.
Wniosek
W wyniku dyskusji komisja przegłosowała jednogłośnie wniosek o rozwiązanie sprawy braku odprowadzania ścieków w budynku mieszkalnym przy ulicy Szosa Nakielska 33.
 
Przewodniczący Komisji poruszył kwestię problemów z wodą w Łochowie. Prezes ZWiUK  przedstawił obecną sytuację i  zaproponował dwa rozwiązania tj. porozumienie z Bydgoszczą i  nasza hydrofornia działałby w przypadku jakiejś awarii lub wykorzystywanie jej tylko do podnoszenia ciśnienia wody. Dodał, że na dzień dzisiejszy są 3 studnie, z czego jedna jest zamknięta przez sanepid. Można korzystać z tych dwóch studni, ale jest to rozwiązanie krótkoterminowe.  W sprawie porozumienia z Bydgoszczą powiedział, że do końca roku ma powstać przepompownia. A na pytanie co że sprawa połączenia spółek wyjaśnił, że taka propozycja nie została jeszcze przedstawiona. Na koniec powiedział, że problem wody trzeba rozwiązać, gdyż Powiatowy Inspektor Sanitarny powiedział, że  tak duża eksploatacja źródła spowoduje zabrudzenia  wody.
-projekt uchwały zmieniającej w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota.
Skarbnik Gminy powiedziała, że weszło w życie nowe rozporządzenie  dot. wynagradzania w administracji i okazało się, że wynagrodzenia Wójta jest za niskie.
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
Po przedstawieniu zmian w budżecie Gminy na 2008r. przez Skarbnika Gminy komisja przegłosowała następujący wniosek:
Wniosek Komisja jednogłośnie przegłosowała wniosek o wykreślenie z projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r. zapisu „na wniosek rady sołeckiej i radnych z Łochowa” i dopisanie „ na wniosek radnych Rady Gminy Białe Błota” przy zadaniu dot. budowy chodnika przy ulicy Porzeczkowej.
 
Radny Bronisław Balcerowski poruszył kwestie kosztów rozbudowy i modernizacji przedszkola w Białych Błotach. Zastępca Wójta wyjaśnił, że całkowity koszt to około 2,7 mln. zł. Z kolei Radny Zbigniew Moroz poruszył kwestie braku środków w projekcie uchwały  dot. zmian w budżecie gminy na unit dla ośrodka zdrowia w Białych Błotach.
Po zakończeniu dyskusji na temat zmian w budżecie gminy Skarbnik Gminy na wniosek Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła  sprawozdanie na temat udziału reprezentacji Gminy w mistrzostwach samorządowców w Mrągowie.
Na koniec w związku z opinią  pana Sypniewskiego w sprawie dot. wykonywania czynności z zakresu prawa pracy przez Przewodniczącego wobec Wójta Radny Bartosz Lau powiedzial, że  nie rozumie dlaczego wydaje się pieniądze na opinię doradcy prawnego, jeżeli w Gminie jest zatrudniony radca prawny.
- projekty uchwal dot. czasopisma Głos Białych Błot.
Poszczególni członkowie Komisji przedstawili swoje poglądy na temat gazetki, jej zawartości i sposobu wydawania.  Radna Lidia Grzywacz powiedziała, że nie ma sensu  jej wydawać, jeżeli od dwóch miesięcy nie wydano żadnego numeru.  Radny Bronisław Balcerowski powiedział, że  nie ma sensy podawać w gazetce treści uchwała, które i tak są publikowane w BIPie. Radna Wanda Górna dodała, że gazetka powinna  promować Gminę.
 
Ad.3. Omówienie wniosku z sołectwa Zielonki.
 
Przewodniczący Komisji przedstawił wniosek, a Zastępca Wójta wyjaśnił, że był w Zielonce  na wizji lokalnej i w rejonie objętym wnioskiem,  znajdują się tylko 3 albo 4 nieruchomości. Ponadto PRL zakłada realizację 85 lamp w Zielonce i wobec powyższego zaproponował, aby zwrócić się z pismem do sołtysa i rady sołeckiej aby wskazali najbardziej newralgiczne punkty w miejscowości.
Wniosek Radni jednogłośnie przegłosowali wniosek, aby zwrócić się z pismem do sołtysa i rady sołeckiej Zielonki o wskazanie przez zebranie wiejskie najbardziej newralgicznych punktów dot. braków oświetlenia w sołectwie.
 
Ad.4. Wolne wnioski.
 
Wniosek Komisja jednogłośnie wystosowała wniosek do Przewodniczącego RG o zajęcie stanowiska w sprawie wydawania „Głosu Białych Błota” i udzielenia odpowiedzi na pytanie czy Wójt Gminy może wstrzymywać i cenzurować wydawanie gazetki?
 
Radny Bronisław Balcerwoski zapytał na jakim etapie jest realizacja boiska w Łochowie? Zastępca Wójta wyjaśnił, że jest ogłoszony przetarg. Następnie przedstawił pismo sołtysa z Przyłęk w sprawie komarów i rozkładu jazdy PKS. Radny Bartosz Lau przypomniał, że rok temu dyskutowano na temat odkomarzania i wówczas zadecydowano, że albo bedzie odkomarzanie w całej gminie albo nigdzie. W sprawie kursu PKS Zastępca Wójta odpowiedział, ze, z analizy wynika, że tylko dla tego jednego pana co składa wniosek musiałby być kurs.
Wniosek Komisja jednogłośnie przegłosowała wniosek o zabezpieczenie terenu Szkoły Podstawowej , Gimnazjum i Przedszkola w Białych Błotach przed wandalizmem.
 
Wniosek Komisja jednogłośnie przegłosowała wniosek o ponowną kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych, czy spełniają wszystkie ustawowe warunki.
 
Protokołowała
Magdalena Maison
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska
 
Janusz Walczyński
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (27 maja 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (3 lipca 2008, 09:38:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1062