Protokół z 24.05.2010 r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 maja 2010 roku od godz. 14:00 do 17:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. listy obecności oraz Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Sekretarz Gminy Anna Rywak, Kierownik Gospodarki Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Andrzej Wiekierak, Prezes ZWiUK Krzysztof Ruszkiewicz.


Posiedzenie Komisji prowadził Radny Janusz Walczyński Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.


Porządek posiedzenia Komisji:

1. Materiały na sesję;

2. Omówienie cen wody i ścieków;

3. Wolne wnioski.


Ad.1 Materiały na sesję.
- w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota.


Na posiedzenie komisji zostali zaproszeni projektanci studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota, w celu przedstawienia projektu uchwały radnym.
Projektanci poinformowali członków komisji, iż przedstawiony projekt uchwały jest odpowiedzią na uchwałę nr XVII/199/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota. Opracowanie tego projektu uchwały trwało ok 1,5 roku. Pani projektantka wyjaśniła radnym, iż studium jest jedynie planem, ale i tak musi opierać się na konkretnych aktach prawnych. Główną podstawą prawną jest ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projektanci ponadto opierali się na wielu dokumentach kształtujących zagospodarowanie przestrzenne województwa kujawsko – pomorskiego.
Najistotniejszymi problemami gminy są sprawy przyrodnicze i komunikacyjne.
W Gminie są dwa główne zbiorniki wody podziemnej. Wokół nich konieczne jest skanalizowanie terenu, w celu uniknięcia w przyszłości zanieczyszczenia terenu. Istotne znaczenie dla Gminy ma również kanał notecki i bydgoski oraz doliny w których one leżą. W związku z powyższym te tereny zostały wyłączone z zabudowy.
Na dzień dzisiejszy 50% Gminy stanowią lasy. Wszystkie lasy podlegają ochronie. Ponadto na terenie Gminy jest 6 użytków ekologicznych, które obejmują tereny bagienne.
Jeżeli chodzi o komunikacje, to główna sieć dróg prowadząca do Bydgoszczy jest spięta obwodnicą. Projektanci zaproponowali utworzenie węzła w Lisim Ogonie. Zaproponowany układ dróg jest przedstawiony w taki sposób, że dobrze obsłużył gminę i aby były dobre połączenia między poszczególnymi miejscowościami i miejscowością Białe Błota. Nie zostały zaplanowane w studium ścieżki rowerowe, gdyż założono że należy zapewnić bezpieczeństwo osobom poruszającym się na rowerach i przy drogach powinny być wyodrębnione drogi dla rowerów.
Jeżeli chodzi o linie kolejowe, to na tę chwilę są dwie. Obie linie miałyby spełniać rolę linii podmiejskich i funkcjonować jako swego rodzaju tramwaj.
Jeżeli chodzi o transport lotniczy to Port Lotniczy jest ogrodzony od Gminy terenami wojskowymi, ale w tamtym kierunku została zaplanowana droga.
Jeżeli chodzi o transport wodny to przez Gminę przechodzi kanał górnonotecki i jest to duża szansa turystyczna dla Gminy.
Z kolei jeżeli chodzi o sieć infrastruktury to jest ona podzielona na wodociągi, system elektroenergetyczy, gazowy oraz kanalizację. Gmina na dzień dzisiejszy korzysta z własnych zasobów wodnych w Cielu. W przypadku większych poborów wody, uzupełnieniem dla Gminy jest zbiornik w Łochowie.
Radna Gabriela Żernicka zapytała, czy w studium została uwzględniona lokalizacja masztów telefonii komórkowej? Radny Janusz Walczyński dodał, że jeżeli chodzi o te maszty, to komisja chciałaby, żeby one były poza zabudową mieszkalną.
Projektanci wyjaśnili, że takie sprawy regulują przepisy szczegółowe.
Przy konstruowaniu kształtowania przestrzennego projektanci oparli się o dziedzictwo kulturowe. W Gminie jest wiele obiektów archeologicznych i stref chronionych.
Projektanci wraz z Kierownikiem Referatu Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju zapoznali członków komisji z uwagami, które wpłynęły w sprawie studium uwarunkowań.

Ad.2 Omówienie cen wody i ścieków.


Prezes ZWiUK Krzysztof Ruszkiewicz przedstawił aktualne ceny wody i ścieków. Wyjaśnił również, że umowa z MWIK w Bydgoszczy została podpisana w 2006 r. W tym roku Bydgoszcz dała 20 % rabatu na ceny wody i ścieków. Zostało wystosowane także pismo do MWiKu o przedstawienie kalkulacji cen, ale do dnia dzisiejszego nie ma odpowiedzi. Komisja podjęła dyskusję nt. cen wody i ścieków.


Ad.1 Materiały na sesję.
- w sprawie powierzenia zadania z zakresu świadczenia zdrowotnego w żłobkach.

Sekretarz Gminy przedstawiła zmieniony projekt uchwały.

- w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi pani Małgorzaty Chmielewskiej i pana Macieja Chmielewskiego na działalność Wójta Gminy Białe Błota

Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały.

- zmieniająca uchwalę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Gminnej Przychodni w Białych Błotach.

Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały.

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.


Ad.3 Wolne wnioski.

Przewodniczący komisji zapoznał radnych z pismami, które wpłynęły do komisji.
Komisja negatywnie zaopiniowała koncepcję realizacji budowy ul. Ceramicznej w Kruszynie Krajeńskim.
metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 maja 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (29 lipca 2010, 12:01:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 905