RGK.0012.2.5.2013 PROTOKÓŁ z Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa Rolnictwa i Środowiska w dniu 22 kwietnia 2013 roku

Białe Błota, dnia 22 kwietnia 2013 r.,

RGK.0012.2.5.2013


PROTOKÓŁ

z Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa Rolnictwa i Środowiska w dniu 22 kwietnia 2013 roku od godz. 14:30 do godz. 16:15 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz zastępca wójta Jan Jaworski, sekretarz Anna Rywak, prezes Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Jerzy Mączko, członek zarządu ZWiUK Wojciech Napierała, kierownik Referatu Budżetu i Finansów Małgorzata Wojciechowska, p. Marzanna Kreja – redaktor naczelny „Białe Błota info”.


Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Janusz Walczyński.


Porządek posiedzenia:


  1. Utrzymanie cmentarza komunalnego w Białych Błotach.

  2. Propozycje uchwał na sesję.


Ad.1.

Projekt planu inwestycji na lata 2013-2015 dla Cmentarza Komunalnego przy ul. Kaplicznej w Białych Błotach przedstawili: prezes ZWiUK Jerzy Mączko oraz członek zarządu ZWiUK Wojciech Napierała.

Niniejsze zestawienie stanowi załącznik do protokołu.

W powyższej kwestii głos zabrali: radny Janusz Walczyński, radny Bronisław Balcerowski, radny Zbigniew Moroz, prezes ZWiUK Jerzy Mączko, z-ca wójta Jan Jaworski.

Z-ca wójta Jan Jaworski przedstawił komisji także propozycję uporządkowania kwestii związanych z gospodarowaniem gminnymi zasobami mieszkaniowym.

Komisja powzięła dyskusję w powyższym temacie.


Ad.2.

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok


Projekt uchwały przedstawiła kierownik Referatu Budżetu i Finansów Małgorzata Wojciechowska.

Przewodniczący Janusz Walczyński odnośnie środków na zakup sprzętu do równania dróg zapytał, kto w gminie się tym zajmuje i dla kogo ma zostać zakupiony sprzęt?

Kierownik Małgorzata Wojciechowska odpowiedziała, że sprzęt ma zostać zakupiony dla gminy, do którego ma zostać zatrudnionych dwóch pracowników. Wyjaśniła, że gmina nie będzie już wynajmować firm zewnętrznych do powyższych celów.

W powyższej kwestii głos zabrali: radny Bronisław Balcerowski, radna Grażyna Błażejak, radny Janusz Walczyński, radny Krzysztof Kocikowski.

Radny Bronisław Balcerowski odnośnie środków na zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Łochowice, zapytał czy pochodzą one z budżetu gminy?

Kierownik M. Wojciechowska wyjaśniła, że w roku ubiegłym zgodnie z ustaleniami sołectwo Łochowice nie otrzymało wszystkich środków z funduszu sołeckiego, które teraz są im zwracane.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Bronisław Balcerowski, radny Krzysztof Kocikowski, radny Janusz Walczyński, radna Grażyna Błażejak.

Radny Krzysztof Kocikowski odnośnie środków przeznaczonych na chodnik wyjaśnił, że prawdopodobnie znalazły się one w zmianach do budżetu na skutek ostatniego zebrania sołectwa Przyłęki, na którym mieszkańcy apelowali o chodnik na ul. Dymnej – Mostowej.

Odnośnie zakupu sprzętu do równania dróg informacji udzielił kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski. Wskazał, że baza sprzętu, tj. walca i równiarki będzie się znajdować na terenie ZWiUK przy ul. Przemysłowej, do obsługi którego będzie musiało zostać zatrudnionych dwóch pracowników. Poinformował, że na zakup będzie musiał być ogłoszony przetarg oraz że sprzęt będzie używany.

Radna Grażyna Błażejak zapytała o kwestię zatrudnienia do powyższych celów.

Pan Mariusz Stężewski odpowiedział, że w tym roku umowa zostanie zawarta z Urzędem Gminy, natomiast wójt zastanawia się jeszcze nad formą zatrudnienia w przyszłym roku.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Dariusz Makowski, kierownik Mariusz Stężewski, radny Bronisław Balcerowski, radny Krzysztof Kocikowski, radny Zbigniew Moroz, radna Grażyna Błażejak.

Radny Balcerowski zapytał czy była robiona analiza kosztowa odnośnie opłacalności zakupu sprzętu?

Kierownik M. Stężewski odpowiedział, że takowa była robiona i gmina wyda nie więcej, a być może nawet mniej niż do tej pory na równanie dróg, poza tym będzie większa jakość wykonanej usługi.

Pani Marzanna Kreja zapytała, czy celowe jest zatrudnianie pracowników na cały rok skoro zimą drogi nie są równane?

Pan Stężewski wyjaśnił, ze zimą mogą być oni wykorzystywani, np. do odśnieżania chodników, czym obecnie również zajmuje się firma zewnętrzna.

Radny Krzysztof Kocikowski zwrócił uwagę na zakup używanego sprzętu, w związku z czym należy zakładać, że coś się zepsuje.

Pan Stężewski wyjaśnił, że sprzęt będzie objęty gwarancją oraz że będzie serwisowany.

Radny Dariusz Makowski poruszył kwestie licytacji komorniczych, zapytał jak to się ma do prawa zamówień publicznych, czy gmina mogłaby skorzystać?

Kierownik Referatu Inwestycji wyjaśnił, że do 14.000 euro może dokonywać zakupu z tzw. wolnej ręki, natomiast powyżej tej kwoty należy zastosować postępowanie przetargowe.

Na Komisji ponownie podjęto dyskusję w powyższym temacie.

Przewodniczący Komisji Janusz Walczyński zapytał o „schodowłaz” do Zespołu Szkół w Łochowie.

Kierownik Mariusz Stężewski, wyjaśnił że chodzi o „schodołaz”, który umożliwia niepełnosprawnym transport po schodach. Wyjaśnił, że cena zawiera również wózek. Wskazał, że zakup „schodołazu” jest konieczny, gdyż musi znajdować się na wyposażeniu szkoły.


- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości


Projekt uchwały przedstawiła inspektor Anna Zdunek, która wyjaśniła, że chodzi o wprowadzenie ulg w opłatach dla rodzin wielodzietnych.

Radny Bronisław Balcerowski zapytał jak zniżki mają się w sytuacji, gdy dochody w rodzinie wielodzietnej kształtują się w przedziale 400 zł/os i w rodzinie gdzie na osobę przypada 1000 zł?

Pani Zdunek wyjaśniła, że są także inne formy uzyskania pomocy jeżeli chodzi o wsparcie rodzin wielodzietnych o niskich dochodach, np. w zasiłki z opieki społecznej. Wskazała, że ideą projektu było wspieranie wszystkich rodzin wielodzietnych.

Radny Dariusz Makowski zapytał jak wygląda kwestia odbioru odpadów w przypadku zmiany miejsca zamieszkania przez okres 5 miesięcy. Wskazał, że pobyt będzie w miejscu prowadzenia działalności.

Inspektor Ann Zdunek odpowiedziała, że każda osoba której zmiana dotyczy, zobowiązana jest w ciągu 14 dni złożyć korektę deklaracji.

Radna Grażyna Błażejak poruszyła kwestię wielkości zbiorników na odpady.

Pani Marzanna Kreja zapytała, czy gmina jest przygotowana na to, że firmy dotychczas obsługujące wywóz śmieci 30 czerwca zabiorą pojemniki mieszkańcom?

Inspektor Anna Zdunek odpowiedziała, że 21 maja odbędzie się otwarcie ofert i dopiero wtedy cokolwiek będzie można ustalać z wygraną firmą.

Na Komisji powzięto dyskusję w kwestii terminu jak i wysokości uiszczania opłat.

Radny Krzysztof Kocikowski zwrócił uwagę na błąd §1 i uzasadnieniu uchwały, a mianowicie powinno być zapis „trojga dzieci” zamiast „troje dzieci”.


- w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/49/2007 Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie wyboru Kolegium Redakcyjnego pisma samorządu gminy Białe Błota - „Głos Białych Błot”


Projekt uchwały przedstawiła sekretarz Anna Rywak.

Pani Marzanna Kreja zwróciła na słowo „analogicznie” zawarte w uzasadnieniu, zapytała do czego analogicznie?

Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, że analogicznie do poprzednio podjętej uchwały o wstrzymaniu wydawania pisma „Głos Białych Błot”.

Pani Kreja zapytała również dlaczego uchylana jest uchwała z 2007 roku, skoro poprzez zmiany w składzie kolegium, skład z 2007 roku już nie obowiązuje?

Sekretarz Anna Rywak odpowiedziała, że uchylana jest pierwsza uchwała wraz z uchwałami zmieniającymi.


Przewodniczący Janusz Walczyński zamknął posiedzenie Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.


Przebieg Komisji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu, dostępny w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, pok. 18.


metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (5 sierpnia 2013)
Opublikował: Natalia Sadłowska (5 sierpnia 2013, 12:04:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 828