Protokół z Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa Rolnictwa i Środowiska w dniu 28 października 2013 roku od godz. 14:00 do godz. 16:00

Białe Błota, dnia 28 października 2013 r.,
RGK.0012.2.9.2013


PROTOKÓŁ
z Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa Rolnictwa i Środowiska w dniu 28 października 2013  roku od godz. 14:00 do godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Zastępca Wójta Jan Jaworski kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Bożena Woźniak, kierownik referatu Rozwoju Agnieszka Piętka, p. Waldemar Kusz i p. Klesiński

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Janusz Walczyński.

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy bieżące
2. Materiały na sesję.

Ad.1. Sprawy bieżące.

Pan W. Kusz przedstawił Komisji swoje stanowisko odnośnie działalności gminy wbrew mieszkańcom. Poinformował o trudnościach jakie napotkał ze strony Urzędu Gminy w związku z realizacją planowanej inwestycji. Pan Kusz odnośnie swojego wniosku dot. zamiany gruntów poinformował, że zostały już sporządzone projekty poszczególnych ulic. Pan Kusz zaapelował o sprawne załatwienie spraw. 
Przewodniczący Komisji pouczył p. Kusza, iż przysługuje mu prawo złożenia skargi na działalność Wójta.

Pan Klesiński poruszył sprawę budowy ulicy Cukrowej w Białych Błotach. Wyjaśnił, że jest zbywany przez wszystkich w przedmiotowej kwestii. Z informacji uzyskanych od Kierownika Mariusza Stężewskiego wynika, że w/w ulica nie jest ujęta w projekcie budżetu na przyszły rok. Przypomniał, że ulica Cukrowa ma już wykonany projekt i ma zezwolenie na budowę.

W dyskusji nt. ulicy Cukrowej wzięli udział: Przewodniczący Komisji, radny Krzysztof Kocikowski i Zastępca Wójta.

Zastępca Wójta wyjaśnił, że w prowizorium budżetu na 2014 r. nie przewiduje się budowy ulicy Cukrowej. Dopiero po uzyskaniu informacji ile będzie kosztować budowa kanalizacji będzie można określić wysokość środków, które będzie można przeznaczyć na drogi.

Komisja podjęła dalszą dyskusję nt. ulicy Cukrowej, a także sytuacji finansowej gminy, inwestycji priorytetowych oraz ogrzewania węglowego.
Ad.2 Materiały na sesję.

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok,

Zastępca Wójta wyjaśnił, że konieczne jest zwiększenie środków na bieżące utrzymanie dróg. Wskazał także, że będzie propozycja zmiany do WPF dot. ścieżki pieszo- rowerowej w Łochowicach tj. inwestycję przenieść z roku 2015 na 2014.
Radny Krzysztof Kocikowski przypomniał, że ostatnio były zwiększone środki m.in. na odwodnienie na połączeniu ul. Dymnej i Mostowej i poprosił o wykonanie w/w zadania.

- w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Anna Zdunek.

W dyskusji nt projektu uchwały wzięli udział radny Dariusz Makowski, Zastępca Wójta, Przewodniczący Komisji, radna Grażyna Błażejak i radny Bronisław Balcerowski.

Zastępca Wójta przedstawił radnym informację dot. poszczególnych elementów, które składają się na cenę śmieci.

- w sprawie stanowienia o kierunkach działania wójta.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Anna Zdunek.

- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Anna Zdunek.

- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Anna Zdunek.

- w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie przez Gminę Białe Błota działalności w zakresie telekomunikacji.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Agnieszka Piętka.

Komisja podjęła dyskusję nt. Internetu szerokopasmowego.

-projekty uchwał dot podatków

Kierownik Bożena Woźniak poinformowała, że stawki ministerialne wzrosły o 0,92 %, Wójt Gminy proponuje wzrost podatków o 3%. Dodała również, ze obowiązujące stawki podatkowe na terenie Gminy Białe Błota są niższe od ministerialnych. 

Komisja podjęła dyskusję nt. wysokości stawek podatkowych na terenie gminy.

Radny Bronisław Balcerowski zapytał, czy była opinia Białobłockiego Stowarzyszenia Biznesu w sprawie stawek.
Kierownik Bożena Woźniak powiedziała, że stowarzyszenie biznesu ma jutro spotkanie i w/w stawki zostaną im przedstawione. Pani Kierownik poinformowała również, że w sprawie podatku rolnego stawki zostały ogłoszone jak już zostały wysłane materiały na sesję. W sprawie stawek musi być opinia Izby Rolniczej, jak opinia wpłynie do czasu sesji to projekt uchwały zostanie przedstawiony radzie na posiedzeniu.

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielone Pola w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak 

Ad.1. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji poprosił o zaopiniowanie wniosku spółki Murowaniec, która chce oznaczony teren jako usługi rzemieślnicze przekształcić na teren pod zabudowę domków jednorodzinnych.

Komisja w wyniku dyskusji zdecydowała udać się do Murowańca i wówczas dopiero zaopiniować w/w wniosek.

Przewodniczący Janusz Walczyński zamknął posiedzenie Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.

Przebieg Komisji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu, dostępny w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, pok. 18.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 października 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (28 stycznia 2014, 08:50:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 691