Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa Rolnictwa i Środowiska z dnia 24 marzec 2014 roku od godz. 14:00 do godz. 16:30

PROTOKÓŁ
z Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa Rolnictwa i Środowiska w dniu 23 marca 2014  roku od godz. 14:00 do godz. 16:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Zastępca Wójta Jan Jaworski, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, inspektor Ryszard Gołąb, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Janusz Walczyński.

Porządek posiedzenia:

1. Ochrona Środowiska -śmieci;
2. Materiały na sesję;
3. Wolne wnioski.Ad. 1 . Ochrona Środowiska -śmieci.

Informację nt. śmieci przedstawiła Kierownik Anna Zdunek i powiedziała, że co miesiąc Urząd Gminy Białe Błota ponosi opłaty za PSZOK w kwocie 20 000 zł. Mieszkańcy kilka razy w tygodniu mogą wywozić tam śmieci takie jak np. gruz. Trzeba tylko przedstawić potwierdzenie płatności za śmieci i wylegitymować się dowodem osobistym. Aktualnie zaległości w opłatach kształtują się na poziomie 8%. Pani Kierownik powiedziała także, że po zwiększeniu opłaty za gospodarowanie odpadami zauważyło się, że zmniejszyła się liczba mieszkańców w gospodarstwach domowych.

Komisja podjęła dyskusję nt. wywożenia śmieci.

Ad. 2 Materiały na sesję.

-w sprawie aktualizacji podziału gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania.

Projekt uchwały przedstawił inspektor Ryszard Gołąb, który poinformował , że uchwała ma charakter porządkujący.
Radny Bronisław Balcerowski powiedział, że jeden z mieszkańców zarzucił, że nowy podział na okręgi wyborcze jest niezgodny z prawem.
Inspektor Ryszard Gołąb poinformował, że zgodnie z przepisami prawa można łączyć sołectwa, ale nie można łączyć miejscowości które są oddzielone inną miejscowością. Na dzień dzisiejszy najmniejszy okręg wyborczy liczy 700 osób, a największy 1100.

Ad.3 Wolne wnioski.

Kierownik Andrzej Wiekierak przedstawił wniosek spółki Murowaniec i inwestora budującego osiedle domków w Murowańcu.

W sprawie tego drugiego wniosku Przewodniczący Komisji poinformował, że na jednej z poprzednich Komisji została podjęta decyzja o sprzedaży ww. działki.

Ad. 2 Materiały na sesję.

- w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w zamian za odszkodowanie.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażania zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

Radny Krzysztof Kocikowski powiedział, że obserwuje skateparki i zauważył, że nie cieszą się one zainteresowaniem. Dodał również, że jeżdżenie na rolkach i deskorolce jest bardzo urazowe.
Przewodniczący Komisji zapytał, co jest lepsze jeżdżenie na deskorolce w skateparku, czy po ulicy?
Radny Bronisław Balcerowski dodał, że każdy plac zabaw jest niebezpieczny dla dzieci jak rodzice go nie przypilnują. Ponadto powiedział, że gimnazjaliści przyszli na zebranie wiejskie i poprosili o skatepark.

-w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2015 rok.

Skarbnik Gminy poinformował, iż w przypadku niewyodrębnienia funduszu soleckiego, uchwałę ww. sprawie trzeba podejmować co roku. Omówiła również nową ustawę o funduszu sołeckim.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 marca 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (13 sierpnia 2014, 08:34:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 556