PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 20 maja 2015 r., od godz. 14:00 do godz. w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 20 maja 2015 r., od godz. 14:00 do godz. w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski, Dyrektor Gminnego centrum Kultury Jarosław Zwoliński, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, inspektor Anna Bączkowak oraz mieszkańcy Drzewiec.

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Zbigniew Moroz.

Porządek posiedzenia:

1. Materiały na sesję.
2. Wolne wnioski.

Ad. 2 Wolne wnioski.
Na posiedzenie Komisji przybyli mieszkańcy Drzewiec.
Kierownik Mariusz Stężewski poinformował, że aby załatwić wniosek mieszkańców Drzewiec należy zrobić projekt w ramach tzw. spec ustawy tj. wydzielić pas drogowy z działek gminnych. Samo wykonanie drogi będzie trwało ok rok.
Mieszkańcy Drzewiec powiedzieli, że nie chcą czekać tak długo na załatwienie swojej sprawy. Powiedzieli, że byli już w tej sprawie u Pana Wiekieraka, a on tylko ręce rozkładał. Byli również u Wójta Gminy i on dał im „zielone światło” do załatwienia sprawy.
Kierownik Mariusz Stężewski powiedział, że jak radni zgodzą się na ww. inwestycję to będzie można uruchomić procedurę.
Radna Alina Puppel zapytała Pana Kierownika co ma zamiar załatwiać aż przez rok czasu?
Kierownik Mariusz Stężewski powiedział, że ma wieloletnie doświadczenie w zakresie inwestycji i wie ile czasu trwają takie procedury. W sprawie wymagana jest m.in. opinia Starosty, Marszałka, Lasów Państwowych.
Komisja podjęła dyskusje nt. dojazdu autobusu linii 92 do Drzewiec.
Radny Krzysztof Kowalewski zapytał o gazyfikację ul. Źródlanej w Cielu.
Przewodniczący Komisji zaproponował zaproszenie na posiedzenie Komisji Pana Czerniejewskiego z gazowni.
Radny Krzysztof Kowalewski zapytał Kierownika Mariusza Stężewskiego co z budynkiem świetlicowym w Przyłękach?
Kierownik Mariusz Stężewski zapytał radnych, co ma zrobić za te pieniądze, które są zabezpieczone w budżecie?

Ad.1. Materiały na sesję.
- w sprawie przystąpienia Gminy Białe Błota do Lokalnej Grupy Działania „ Trzy Doliny”.
Projekt uchwały przedstawiła inspektor Anna Bączkowska i poinformowała, że zmiana w uchwale dotyczy jedynie okresu programowania.
Radna Alina Puppel zapytała dlaczego do konkursu NIVEA dot placów zabaw zostały zgłoszone wszystkie sołectwa.
Inspektor Anna Bączkowska poinformowała, że gmina otrzymała informację o takim konkursie i Wójt Gminy zdecydował o takiej ilości sołectw.
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
Projekt uchwały przedstawił Dyrektor GCK.
- w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Anna Zdunek
Komisja jednogłośnie przegłosowała wniosek o wykreślenie z projektu uchwały zapisu dot. wywozu z posesji choinek
- w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Anna Zdunek
Komisja podjęła dyskusje nt. wielkości pojemników na śmieci.
- w sprawie nadania nazwy skweru w miejscowości Murowaniec.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne oddanie w użytkowanie nieruchomości gruntowej.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- uchylająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
Ad. 2  Wolne wnioski.
Komisja jednogłośnie przegłosowała wniosek o ujęcie w budżecie gminy na 2015 r. kwoty 22 000 zł na ulice Wąską w Drzewcach.
Ad.1. Materiały na sesję.
- w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2015 rok .
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy i wyjaśniła w sprawie zmian budżetu oświaty, że Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu oraz księgowa przy uchwalaniu budżetu informowali, że oświata jest niedoszacowana i będzie trzeba dokonywać zmian w budżecie w ciągu roku.
Radna Alina Puppel zapytała dlaczego zwiększyły się koszty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wstępnie wydatki na ten cel wyliczono na kwotę 6 mln. Złotych, a takiej kwoty niezabezpieczona w budżecie.
Radna Alina Puppel powiedziała, że nie ma gwarancji, ze podatki rodziców tych dzieci wpływają do gminy.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że urząd weryfikuje meldunek dzieci, czy są zameldowane na terenie gminy Białe Błota. Pani Skarbnik dodała, że gmina Białe Błota też obciąża inne gminy za dzieci nie z naszej gminy, a uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy..
- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
Radna Alina Puppel poruszyła sprawę wynagrodzenia Gminnej Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (20 maja 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (16 września 2015, 12:54:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 338