PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 23 września 2015 r., od godz. 12:00 do godz. w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 23 września 2015 r., od godz. 12:00 do godz. w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, Zastępca Wójta Jan Jaworski, inspektor Aneta Malcer, inspektor Magdalena Maison, Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu Maria Wiśniewski, radny Rafał Barsukiewicz .
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Zbigniew Moroz.
Porządek posiedzenia:

1. Ochrona środowiska - śmieci.
2. Materiały na sesję.
3. Wolne wnioski.

Ad.2. Materiały na sesję.
- projekty uchwał dotyczące ławników.
Projekty uchwał przedstawiła inspektor Magdalena Maison, która poinformowała, iż do 31 października radni są zobowiązani do wyboru ławników na nową kadencję 2016-2019. Termin składania wniosków minął 30 czerwca 2015 r. Zgodnie z wymogami w sprawie kandydatów na ławników wystąpiono o opinię do Policji. Po przeanalizowaniu wniosków i zapoznaniu się z opinią Policji zespół opiniujący kandydatów na ławników stwierdził, iż jedna osoba nie spełnia wymogów formalnych, gdyż do wniosku nie dołączyła odpisu KRS. Głosowanie na ławników jest glosowaniem tajnym.

Ad. 1. Ochrona środowiska - śmieci.
Kierownik Anna Zdunek poinformowała, że w sprawie śmieci odbył się przetarg, zostały otwarte oferty przetargowe i najniższą ceną zaproponowała firma Taro, potem Corimp, Sanitrans i ProNatura. Na tę chwilę Urząd Gminy zwrócił się do firm o uzupełnienie dokumentacji. Do kwoty wynikającej z przetargu trzeba doliczyć jescze 60 gr. na administrację i zostawić trochę środków na sprzątanie gminy. Z takiej nadwyżki będzie można budować PSZOK lub ustawiać kosze na śmieci.
Na posiedzenie Komisji przybyła radna Alina Puppel.
Pani Zdunek poinformowała , że z I sektora w ciągu roku odebrano 1902 tony odpadów zmieszanych, a z II sektora 1297 ton. Jeżeli chodzi o odpady zielone to z I sektora odebrano 647 ton, a II sektora 533 tony. Pani Kierownik wyjaśniła, że najdroższe są odpady zmieszane. Dodała także , że ze względu na oszczędność w przyszłym roku odbiór  odpadów wielkogabarytowych odbędzie się raz w roku.
Radny Krzysztof Kowalewski zapytał, czy zabudowa wielorodzinna będzie miała inne stawki za śmieci. 
Kierownik Anna Zdunek powiedziała, że będzie można to zrobić, jak przetarg zostanie pomyślnie rozstrzygnięty.
Radny Krzysztof Kowalewski powiedział, że w Bydgoszczy są trzy rodzaje deklaracji dla posesji zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszane.

Ad.2. Materiały na sesję.
- w sprawie przyjęcia Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Białe Błota.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Anna Zdunek, która poinformowała, że za plan zapłacimy około 3000 zł,a reszta to dofinansowanie. Plan jest potrzebny żeby było można w przyszłości występować o środki z zewnątrz.
- w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Anna Zdunek.
- w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2015 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
Komisja podjęła dyskusje nt. budowy szkoły w Cielu.
Skarbnik Gminy powiedziała, że w WPF jest zapis o dofinansowaniu z zewnątrz na budowę szkoły, a o takie środki będzie ciężko bo w miastach placówki są zamykane.
Kierownik Marian Wiśniewski poinformował, że w Białych Błotach liczba dzieci będzie rosła, ale już nie tak bardzo jak teraz. Szkoła w Cielu jest potrzebna, gdyż obecnie w szkole podstawowej jest 10 oddziałów, a w przyszłym roku odejdzie tylko 5 oddziałów i nie będzie miejsca dla 5 oddziałów.
- zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości, a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Marian Wiśniewski i powiedział, że zmiana w uchwale związana jest jest z podwyżką dodatku za wychowawstwo. Poprosił również o możliwość wprowadzenia na sesji projektu uchwały , który umożliwi przekazanie dotacji dla niepublicznej szkoły w Cielu. Ponadto ww. uchwale planuje się wprowadzenie lepszych mechanizmów do kontroli prywatnych placówek.
Komisja podjęła dyskusje nt autobusów szkolnych oraz pisma mieszkańców Zielonki dotyczącego dowożenia dzieci do szkoły.
Kierownik Marian Wiśniewski  w sprawie sprzedaży autobusów gminnych poinformował radnych, że nie ma potrzeby w tej materii podjęcia uchwały przez Radę Gminy.
- zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Wójta i powiedział, że obecnie jest to droga gminna, a powinna być drogą krajową, bo prowadzi na lotnisko.
- w sprawie pozbawienia drogi nr 051735C kategorii drogi gminnej.
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Wójta.
Zastępca Wójta poinformował radnych, że gmina Białe Błota jest w sporze z RZI w kwestii zwrotu im 7 mln podatku.

Ad.3 Wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji w związku z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dot. ogródków działkowych zwrócił się do Kierownika Andrzeja Wiekieraka z pytaniem, czy jakieś ogródki otrzymały nieodpłatnie tereny. 
Kierownik Andrzej Wiekierak powiedział, że są takie działki w Białych Błotach.

Ad.2. Materiały na sesję.
- uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowych.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak i poinformował, że wpłynęło pismo od Wojewody w sprawie uchwały z uwagą, że należy wykreślić zapisy dot. celów na które mają być przekazane działki.
- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowych.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele ( Projekt nr KGP.0006.48.2015 ).
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele ( Projekt nr KGP.0006.49.2015 ).
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Gwieździstej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

Ad.3. Wolne wnioski
Na Komisję przybył Pan Zenon Paplaczyk w związku z wnioskiem dot. ogródków działkowych. Przewodniczący komisji zaproponował przesuniecie tego tematu na kolejną Komisję.
Pan Zenon Paplaczyk zapytał co z tematem ogródków działkowych „Pod Akacją” jeżeli okaże się, że innym ogrodom przekazano nieodpłatnie grunty.
Radna Alina Puppel powiedziała, że Komisja musi otrzymać oficjalne pismo w sprawie i wtedy będzie mogła zająć stanowisko.

Ad.2. Materiały na sesję.
- w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
Komisja zmieniła termin posiedzenia Komisji w grudniu z 22.12.2015 r. na 21.12.2015 r. na godz. 13:00.

Ad.3. Wolne wnioski.
Komisja przegłosowała następujące wnioski:
o przesunięcie sprawy ogródków działkowych „Pod Akacją” na kolejne posiedzenie Komisji i rozpatrzenie pisma po otrzymaniu dokumentów z Urzędu Gminy;
o przygotowanie odpowiedzi dla Komisji Rewizyjnej w sprawie ogródków działkowych po otrzymaniu odpowiedzi z Urzędu Gminy;
o przygotowanie przez Wójta Gminy wyjaśnień w sprawie pisma dot. opłaty adiacenckiej oraz o zajęcie stanowiska w sprawie;
 pozytywnie zaopiniowała wniosek mieszkańców Zielonki w sprawie dowozu dzieci do szkół i prosi o uwzględnienie zmian kursów wnioskowanych przez mieszkańców przy weryfikacji rozkładu jazdy autobusów szkolnych;
o wyjaśnienie nieścisłości w dokumentach dotyczących naprawy sprzętu gminnego do równania dróg ( kopia faktur nie pokrywa się z zestawieniem);
o wypracowanie wzorów deklaracji na śmieci z podziałem na nieruchomości zamieszkałe, niezamieszkałe oraz mieszane;
o przedstawienie stanu zaległości z tytułu niepłatności podatku od osób fizycznych i prawnych.
metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (23 września 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (18 listopada 2015, 09:11:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 270