Protokół 24.05.2005

Z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 maja 2005 roku od godz. 14:00 do 15:45.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności,  Zastępca Wójta Grzegorz Pilarski, pracownik Urzędu Gminy Anna Małek, pan Kotoński – mieszkaniec, pan Tadeusz Grzeszczak- mieszkaniec, pani Marzanna Kreja –  Prezes Stowarzyszenia „Przymierze dla Gminy Białe Błota”.

Porządek posiedzenia Komisji:

1.        Ocena stanu środowiska naturalnego w gminie oraz wypracowanie wniosków zmierzających  do jego dalszej poprawy.

2.        Sprawy bieżące i wnioski.

Ad 2

Przewodniczący Komisji Tomasz Pilch przedstawił pismo Państwa Kotońskich z wnioskiem w sprawie umożliwienia użytkowania drogi w Łochowie, przez wykup przez Gminę gruntu pod ulicę Sosnową od Pana Orzechowskiego.

Zastępca Wójta wyjaśnia, że Rada Gminy może podjąć uchwałę w sprawie wykupu w/w gruntu. Stwierdza, że nieprawidłowość powstała w wyniku zaniedbania byłego pracownika Urzędu Gminy. Uważa, że można wystąpić o służebność tego gruntu lub zaproponować mu odkupienie gruntu.

Pan Kotoński stwierdza, że nie mają ważnej decyzji podziałowej dotyczącej ich gruntów ani nawet ksiąg wieczystych, które należałoby założyć. Uważa, że gmina powinna wykupić grunt od Pana Orzechowskiego, ponieważ części mieszkańców, których dotyczy ten problem nie stać na wynajęcie adwokata.

Zastępca Wójta wyjaśnia, że nie można zawrzeć żadnego porozumienia ani umowy ponieważ współwłaścicielem gruntu jest żona Pana Orzechowskiego, która prawdopodobnie przebywa zagranicą i bez jej zgody nie można uregulować tej sprawy. Proponuje aby mieszkańcy wystąpili do sądu o ustanowienie służebności drogi, ponieważ to najprostsze rozwiązanie i w obecnej sytuacji jedyne formalnie prawidłowe rozwiązanie. Uważa, że w toku postępowania sądowego dopełniono się szeregu zaniedbań a dodatkowo utrudnia fakt braku kontaktu z Panią Orzechowską.

Komisja pozytywnie opiniuje wniosek, i stwierdza że Wójt Gminy powinien prowadzić rozmowy z Panem Orzechowskim i zlecić tę sprawę Radcy Prawnemu, który wskaże najlepsze możliwe rozwiązanie a Gmina Białe Błota powinna dołożyć wszelkich starań, aby w miarę możliwości szybko uregulować problem własności gruntów. Komisja uznała, że jest to problem społecznie ważny, który może powodować spory sąsiedzkie oraz napływanie kolejnych wniosków mieszkańców o wykup poszczególnych dróg w trybie pilnym.

Komisja pozytywnie opiniuje wniosek, żeby Gmina Białe Błota wykupiła grunt pod drogę od Pana Orzechowskiego poza kolejnością.

Pani Marzanna Kreja przedstawiła treść wezwania do usunięcia naruszenia prawa przez Radę Gminy uchwałą Nr XXVI/352/2005 z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny we wsiach: Drzewce, Kruszyn Krajeński, Przyłęki, Prądki, Zielonka, Ciele. Przedstawiła historię opracowania planów zagospodarowania przestrzennego i przypomniała wszystkie decyzje Wójta Gminy w przedmiotowej sprawie oraz omówiła zawarte w nich błędy w zakresie zakwalifikowania części gruntów mineralnych jako organiczne. Stwierdziła, że podjęta przez Radę Gminy Uchwała Nr XXVI/352/2005 narusza prawo, ponieważ pomija w swojej treści  prawomocne uchwały XII/135-139/2003. Jest to naruszenie trybu postępowania, które powoduje nieważność uchwały. Prosi Komisję o zwołanie sesji nadzwyczajnej w sprawie w/w uchwały, ponieważ w skutek uchylenia w/w uchwały przez Sąd Administracyjny powstaną trudne do przewidzenia koszty społeczne. Uważa, że pisma w tej sprawie nie są przekazywane Radzie Gminy mimo zapewnień Przewodniczącego, że tak się dzieje. Stwierdza, że całą dokumentację w tej sprawie posiada Pan Balcerowski i wszyscy chętni mogą się z nią zapoznać. Stwierdza, że Pan Balcerowski tłumaczył się, że nie mógł zwołać wspólnego posiedzenia Komisji w tej sprawie i w związku z tym złożyła pismo o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Uważa, że należy jak najszybciej naprawić błąd popełniony przez podjęcie w/w uchwały. Informuje, że sprawa przygotowania tej uchwały jest badana przez prokuraturę. Stwierdza, że Stowarzyszenie „Przymierze dla Gminy Białe Błota” statutowo zajmuje się przestrzeganiem praworządności i dlatego zajmuje się tą sprawą.

Przewodniczący Komisji Tomasz Pilch stwierdza, że przeanalizuje dokumentację w tej sprawie i uważa, że pozostali Radni zrobią to samo.

Ad. 1

Inspektor Anna Małek przedstawiła informację na temat ilości pojemników i kontenerów na śmieci oraz do segregacji odpadów. Zwróciła uwagę na coraz częstsze podpalenia pojemników na śmieci, które są w ten sposób niszczone.

Przewodniczący Komisji Tomasz Pilch stwierdza, że ilość pojemników wydaje się wystarczająca, ale przy ich zamawianiu należy zadbać o ich trwałość i odporność na wandalizm. 

Inspektor Anna Małek przedstawiła informację na temat wyników kontroli posesji w Zielonce pod względem posiadania pojemników na śmieci oraz szczelności szamb. Wynika nich, że około 10 % posesji nie posiada pojemników.

Komisja uważa, że Starostwo Powiatowe może wymagać przy odbieraniu budynków mieszkalnych wykazanie umowy z firmą wywożącą śmieci.

Radny Jacek Grzywacz zwraca uwagę, że trzeba uprzątnąć śmieci w Łochowie na ulicy Kasztanowej.

Przewodniczący Komisji zwraca uwagę, że na terenie w okolicach śluzy w Lisim Ogonie osoby spędzające tam czas wolny zaśmiecają teren i należy go uprzątnąć. Ponadto w tym rejonie wywożone są śmieci nawet całymi przyczepami.

Komisja uważa, że jest widoczna poprawa stanu czystości na terenie gminy ale należy wzmóc egzekwowanie zachowania czystości wśród mieszkańców przez kontynuowanie kontroli oraz uświadamianie mieszkańców co do kosztów jakie ponosi gmina z tytułu wywożenia nielegalnie wyrzucanych śmieci.

Radny Jacek Bonalski zwraca uwagę na konieczność szybkiej naprawy asfaltowych nawierzchni na terenie gminy.

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek Radnego Bonalskiego.

Radna Ewa Kiełczyńska wnioskuje o oczyszczenie rowów i brzegów kanałów na terenie gminy ponieważ obecnie temperatura sprzyja takim pracom.

Przewodniczący Komisji zwraca uwagę, że sprawie kanałów należy poświęcić całe posiedzenie i stwierdza, że na następnym posiedzeniu ustalając plan pracy Komisji na III kwartał weźmie to pod uwagę.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządził:                                                       

Jacek Rakoczy

 Przewodniczący Komisji  

 Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska                                                 

 Tomasz Pilch

Członkowie Komisji:

Bonalski Jacek

Grzywacz Jacek

Kiełczyńska Ewa

Wątorski Leszek

metryczka


Wytworzył: Jacek Rakoczy (1 czerwca 2005)
Opublikował: Marek Jakubowski (27 lipca 2005, 12:07:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1272