PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 22 lutego 2017 r., od godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia                       22 lutego 2017 r., od godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Wójt Gminy Maciej Kulpa, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Zastępca Wójta Jan Czekajewski,  Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu Patrycjusz Migawa, inspektor Aneta Malcer, Kierownik Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek oraz Komendant Komisariatu Policji Tomasz Sura.

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Zbigniew Moroz.

Porządek posiedzenia:.
1. Bezpieczeństwo. 
2. Materiały na sesję.  
3. Wolne wnioski.

Ad.1. Bezpieczeństwo.

Komendant Komisariatu Policji przedstawił informację na temat bezpieczeństwa na terenie gminy Białe Błota.
Komisja jednogłośnie przegłosowała wniosek do Wójta Gminy o dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Białych Błotach.

Ad.3. Wolne wnioski

Zastępca Wójta Jan Czekajewski powiedział, że spółka Murowaniec zwróciła się do Wójta i radnych z pismem w zakresie odstąpienia gminie terenów spółki, które w miejscowym planie zagospodarowania terenu są przeznaczone na usługi i oświatę, w zamian za zniesienie wieczystej dzierżawy.
Radna Alina Puppel powiedziała, że chciałaby dokładnie wiedzieć jakie grunty ma spółdzielnia Murowaniec.
Przewodniczący Komisji poinformował, że do Komisji wpłynął wniosek mieszkańców z ulicy Sosnowej w Białych Błotach w zakresieusytuowania przystanku autobusowego.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że na usytuowanie przystanku autobusowego przy ulicy Sosnowej jest zgoda GDDKiA, ale jest problem w związku z przebudową węzła, gdyż będą likwidowane wszystkie zjazdy tj. przy Juanie, Eurohotelu i przy ulicy Sosnowej i  będzie zupełnie inna trasa autobusów.
Radna Gabriela Żernicka złożyła wniosek o zmianę nazwy na tabliczce na ul. Łochowskiej w Białych Błotach z „krematorium” na „spopielarnie”.   - wniosek został przyjęty jednogłośnie przez członków Komisji
Radna Alina Puppel poprosiła o aktualizację planu rozwoju dróg.

Ad.2. Materiały na sesję.
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie współpracy dotyczącej wspólnej realizacji i wspólnego uczestniczenia w finansowaniu zadania o nazwie - Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Aneta Malcer i poinformowała, że przez kilka lat były przygotowywane aneksy do porozumienia, a teraz jest to nowe porozumienie. Roczny koszt gminy przy realizacji ww. zadania to kwota 973,65 zł.

- zmieniająca uchwalę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na rok 2017 i zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na rok 2017.

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Aneta Malcer i poinformowała, że w pierwszej wersji uchwał nie był przedstawiony preleminaż wydatków.

- w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Białych Błotach w drodze wniesienia wkładu pieniężnego.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Anna Zdunek.

Radna Alina Puppel poruszyła sprawę wejścia w życie nowej ustawy o śmieciach. 
Kierownik Anna Zdunek poinformowała, że umowa w zakresie odbioru odpadów komunalnych została podpisana na 4 lata i w związku z powyższym gmina na tę chwilę nie musi wprowadzać żadnych zmian. Większość zmian w związku z nowa ustawą dot. organizowania przetargów.
Radny Piotr Mądrzyński zapytał czy w sądzie toczy się jakaś sprawa z firmą Taro?
Kierownik Anna Zdunek wyjaśniła, że firma Taro wystąpiła z pismem przedsądownym, że chcą mieć zapłacone za faktycznie wywiezione śmieci.

- w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Anna Zdunek.

- w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Białe Błota na lata 2017-2020.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Anna Zdunek.

- w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Białe Błota, punktacji i dokumentów potwierdzających ich spełnianie.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Patrycjusz Migawa.

- w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych działających na terenie gminy Białe Błota, punktacji i dokumentów potwierdzających ich spełnianie.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Patrycjusz Migawa.
Radna Alina Puppel poruszyła sprawę konfliktu dot. Orlika w Białych Błotach.
Kierownik Patrycjusz Migawa powiedział, że jest problem z sąsiedztwem Orlika. Pojawił się pomysł zamknięcia Orlika balonem lub zadaszenia go konstrukcją aluminiową. Brane jest również pod uwagę zmiana nawierzchni boiska przy Orliku z naturalnego na sztuczne.

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak.

Komisja podjęła dyskusje na temat fotowoltaiki. Ustalono konieczność zorganizowania na najbliższej Komisji spotkania ww. temacie.

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bocianowo w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Pogodnej i Osiedle w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościelnej i Bluszczowej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Rowiec w obrębie ewidencyjnym Białe Błota, gmina Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Czeremchy w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

Protokołowała:
Magdalena Maison
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska

Zbigniew Moroz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (22 lutego 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (25 maja 2017, 09:26:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 178