PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 22 listopada 2017 r., od godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach.

                                                    Protokół
z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 22.11.2017r. od godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7W posiedzeniu udział wzięli: przewodniczący komisji Zbigniew Moroz, radna Alina Puppel, radny Piotr Mądrzyński, radny Sebastian Orlik, radna Gabriela Żernicka, radny Krzysztof Kowalewski, p.Bartosz Wiese kierownik referatu Inwestycji, p. Lucyna Krasulak skarbnik gminy, p. Katarzyna Janka- Tymek kierownik referatu Podatków i Opłat, p. Anna Zdunek kierownik referatu Ochrony Środowiska, inspektor p. Aneta Malcer, p. Andrzej Wiekierak kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, p. Grzegorz Berlicki prezes ZWiUK, p. Krzysztof Żywna lekarz weterynarii.Przewodniczący komisji Zbigniew Moroz powitał wszystkich obecnych i przedstawił następujący porządek posiedzenia komisji:
1. Plan rozwoju dróg w gminie Białe Błota.
2. Zapoznanie się z projektami uchwał na sesję.
3. Sprawy bieżące.


Ad. 2. Zapoznanie się z projektami uchwał na sesję.

- Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r.

Lucyna Krasulak skarbnik gminy przekazała, że budżet zmniejszony jest o kwotę 7.791 zł, co wynika ze zmniejszenia w dziale pomocy społecznej o 11.000 zł. dochodów wcześnie zaplanowanych. Dotyczy to zwrotu pożyczki na ekonomiczne usamodzielnienie. Zmiany po stronie wydatków dotyczą działu: transport i łączność- zwiększenie o 230.000 zł wydatków inwestycyjnych związanych z budową nawierzchni ul. Parkowej w Białych Błotach. 331.181 zł jest przeznaczone na modernizację nawierzchni ul. Leśnej i ul. Sosnowej w Łochowie. Ochotnicza Straż Pożarna w Białych Błotach zwróciła się z wnioskiem o dofinansowanie zakupu paliwa. W dziale oświata i wychowanie kwotę 35.000 zł przeznacza się dla szkoły podstawowej w Łochowie na wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku szkolnego. Zmniejsza się o kwotę 308.848,50 zł dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. W pomocy społecznej kwotę 2.200 zł przeznacza się na zakup artykułów spożywczych i 32.000 zł na wynagrodzenia dla nowo zatrudnionych pracowników w ośrodku w Zielonce.

Radna Alina Puppel pytała o środki na realizację przystanków autobusowych.

Bartosz Wiese kierownik referatu Inwestycji
tłumaczył, że mieliśmy pozycję w budżecie 350.000 zł na zakup przystanków przy drodze dojazdowej nr 18. Mają być tylko dwa przystanki, jeden przy ul. Sosnowej i drugi przy ul. Wierzbowej.


Ad.1. Plan rozwoju dróg w gminie Białe Błota.

Bartosz Wiese kierownik referatu Inwestycji przekazał, że wykonano aktualizację planu inwestycji rozwoju dróg, którą przedstawił w formie pisemnej radnym.
Radna Gabriela Żernicka stwierdziła, że po konsultacjach radnych i sołtysów w danej miejscowości należy wskazać, co jest priorytetem w zakresie dróg.
Przewodniczący komisji Zbigniew Moroz pytał o ul. Pieszą, gdzie termin realizacji jest do 15.12.2017r. Pytał także o ul. Chlebową.
Kierownik Bartosz Wiese mówił, że ulica Piesza jest realizowana zgodnie z harmonogramem, problem był z przestawieniem słupa. Ul. Chlebowa powinna zostać w zakończona na dzień 15.12.2017r.
Radna Garbiela Żernicka prosiła o zwrócenie uwagi na zniszczone krawężniki na końcówkach ulic Duńskiej i ul Dalekiej.
Radny Piotr Mądrzyński prosił o oczyszczenie studzienek na ul. Duńskiej.
Radna Gabriela Żernicka wspomniała, że na spotkaniu odnośnie inwestycji była wstępnie omawiana propozycja wykonania ul. Chmielarskiej. Stwierdziła, że zasadna byłaby zamiana wykonania tej ulicy na drugą część ul. Drzewnej.
Kierownik Bartosz Wiese stwierdził, że wójt przeanalizuje wszystkie wnioski.
Radny Sebastian Orlik pytał, czy do końca roku zostanie zakończona ul. Leśna?
Kierownik Bartosz Wiese odpowiedział, że wójt dokonując zmiany w budżecie kierował się tym, aby ulica została dokończona.
Radna Alina Puppel pytała o ścieżkę pieszo-rowerową w Kruszynie Krajeńskim. Czy została wykonana aktualizacja istniejącego projektu dot. zmiany położenia kładki nad Kanałem Noteckim? Ponieważ została zmieniona lokalizacja kładki i podniesiona jej wysokość.
Kierownik Bartosz Wiese mówił, że dokonywane są wszystkie uzgodnienia. Nie doszło do rozmowy wójta ze starostą w tej sprawie. Zostało to przeprojektowane i złożone w starostwie jako kompletna dokumentacja.
Radna Alina Puppel pytała o wiaty przystankowe na terenie Ciela wzdłuż ul. Osiedle.
Radny Krzysztof Kowalewski przekazał, że pas drogowy jest odpowiedniej szerokości tylko pas rogi odbija od jednej krawędzi do drugiej. Nie ma miejsca, aby zmieścić chodnik.
Kierownik Bartosz Wiese dodał, że sprawą wiat zajmuje się referat utrzymania dróg.
Radna Alina Puppel stwierdziła, że w prasie została przytoczona rozmowa p. Bartosza Wiese z mieszkańcami na temat wiat przystankowych postawionych na prywatnych gruntach bez pozwolenia na budowę.
Kierownik Bartosz Wiese mówił, że nic nie wie na ten temat i zapozna się z tym artykułem.

- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego oraz artystycznego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.

Inspektor Aneta Malcer przekazała, że jest to uchwała, która została podjęta na poprzedniej sesji, ale nie została wprowadzona autopoprawką, nie został wpisany numer uchwały.

- Projekt uchwały w sprawie: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu.

Katarzyna Janka Tymek kierownik referatu Podatków i Opłat przekazała, że od środków transportowych proponuje się podwyżkę o 10 zł. Procentowo nie jest to duża podwyżka i jest niższa od stawki maksymalnej. Podwyżka poprzedzona jest analizą, ilością pojazdów na dzień 13.10.2017r. Na tle gmin ościennych, gmina Białe Błota nie ma najwyższych stawek. Po zaproponowanej podwyżce do budżetu wpłynie 5.430 zł.

- Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczenia podatku rolnego na 2018 rok

Kierownik Katarzyna Janka Tymek przekazała, że wzięła pod uwagę komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 17 kwartałów, gdzie podwyżka wynosi 52,49 zł. Prosiła o wyrażenie zgody na obniżenie stawki do 51,15zł.

- Projekt uchwały w sprawie: wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Kierownik Katarzyna Janka Tymek przekazała, że wzory deklaracji nie zmieniały się przez ostatnie 2-3 lata. Należy dokonać aktualizacji podstaw prawnych. Dodała, że ta uchwała zostanie wprowadzona na sesję.

- Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 2 drzew uznanych za pomniki przyrody (OŚ.0006.11.2017) - Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 2 drzew uznanych za pomniki przyrody (OŚ.0006.12.2017)

Anna Zdunek kierownik referatu Ochrony Środowiska przekazała, że chodzi o dwa drzewa na terenie Przyłęk, które zostały uszkodzone po nawałnicy. I dwa dęby w Łochowie w pobliżu cmentarza. Uchwały zostały zaopiniowane pozytywnie przez RDOŚ. Przedstawiła wniosek, który wpłynął z gabinetu weterynarii „Czapla” dot. wydania opinii przez radę gminy dot. sprawowania całodobowej opieki weterynaryjnej nad dzikimi małymi zwierzętami. Opinia jest niezbędna do zarejestrowania ośrodka rehabilitacji dla tych zwierząt.

Radny Krzysztof Kowalewski pytał, kto będzie płacił za całodobową opiekę nad tymi zwierzętami?

Kierownik Anna Zdunek odpowiedziała, że opłatę będzie ponosiła strona z którą zostanie podpisana umowa.
Radna Alina Puppel stwierdziła, że powinny zostać przedstawione warunki, czy gabinet jest przygotowany do realizacji tych zadań. Pytała dlaczego ma firmować swoim nazwiskiem coś czego nie widziała. Nikt z gabinetu weterynaryjnego nie przyszedł na posiedzenie komisji i nie przedstawił tego tematu.

Kierownik Anna Zdunek mówiła, że referat Ochrony Środowiska nie ma żadnego nadzoru nad gabinetem weterynaryjnym. Przekazała, że poprosi przedstawiciela gabinetu weterynaryjnego, aby przyszedł na komisję.

- Projekt uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński ( KGP.0006.53.2017 ) - Projekt uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński ( KGP.0006.52.2017) - Projekt uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński (KGP.0006.54.2017)

Przewodniczący komisji Zbigniew Moroz stwierdził, że o nazwach ulic decydowały sołectwa.

-Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

Andrzej Wiekierak kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia mówił, że jest to dalszy ciąg dyskusji na temat terenu spółki Murowaniec. Wcześniej było zarezerwowane 3,6 ha, z tego 2 ha zostały przekształcone w miejscowym planie pod zabudowę. Przedstawiona uchwała związana jest z propozycją spółki. Dodał, że została zarezerwowana część pod cele sportowo- oświatowe. Propozycja ceny nabycia przez gminę wynosi 30 zł za m2

- Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Członkowie komisji nie mieli pytań do ww. projektu uchwały.

- Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Białe Błota.

Radny Sebastian Orlik pytał skąd taka duża podwyżka za odprowadzanie ścieków?

Prezes ZWiUK p. Grzegorz Berlicki odpowiedział, że po analizie można stwierdzić, że nie ma podwyżek, biorąc pod uwagę fakt, że poboru wody jest trzy razy więcej niż ścieków. Po przeliczeniu ZWiUK nie będzie miał z tego żadnych większych wpływów. Dotychczas z zysków za wodę były pokrywane niedobory z kanalizacji.

Radna Alina Puppel prosiła o przedstawienie informacji na temat cen wody i ścieków w ościennych gminach.

Prezes ZWiUK p. Grzegorz Berlicki stwierdził, że przez kilka lat nie było podwyżek cen wody. Obecna taryfa jest przedstawiona na podstawie kosztów jakie poniosło przedsiębiorstwo w ostatnim roku.

Przewodniczący komisji p. Zbigniew Moroz pytał, kto usuwa awarie na węźle sanitarnym w Łochowie? Kto za to płaci?

Prezes ZWiUK p. Grzegorz Berlicki mówił, że awarie usuwane są przez ZWiUK, są to koszty eksploatacji przedsiębiorstwa. Nie są to pęknięcia rur, a głównie zapchania.

Radna Gabriela Żernicka pytała, kto oczyszcza uliczne studzienki?

Prezes ZWiUK p. Grzegorz Berlicki odpowiedział, że studzienki oczyszcza urząd gminy i ZWiUK.

(z posiedzenia komisji wyszedł radny Krzysztof Kowalewski, godz. 16.10)

Radna Alina Puppel przekazała, że pojawiła się informacja dot. kontroli wywozu nieczystości z szamb. Pytała jaka jest podstawa prawna do tego, aby urząd wymagał umowy z firmą wywożącą ścieki?

Prezes ZWiUK p. Grzegorz Berlicki mówił, że tymi sprawami zajmuje się referat Ochrony Środowiska.

Radna Alina Puppel pytała, co stało się z elementami po oczyszczalni?

Prezes ZWiUK p. Grzegorz Berlicki przekazał, że w dokumentach jest zapis o inwentaryzacji tego stanu. Niektóre elementy zostały skradzione. Nie wie, kto odpowiada za to, że nie dokonano inwentaryzacji w momencie zamknięcia oczyszczalni. Obecnie majątek jest w środkach trwałych, strata z lat ubiegłych wynosi 10.000.000 zł. Strata spowodowana jest wyłączeniem pewnych obiektów z oczyszczalni ścieków.

Radna Alina Puppel stwierdziła, że została zamknięta zlewnia i koszty wywozu nieczystości z szamb wzrosły. Pytała jakie wskaźniki zostały przekroczone w MWiK?

Prezes ZWiUK p. Grzegorz Berlicki mówił, że głównym przekroczonym parametrem była ogólna zawiesina ścieków. Pozostałe parametry również były przekroczone.

Radna Alina Puppel pytała o obecny pobór wody z ujęcia przez mieszkańców?

Radna Gabriela Żernicka wnioskowała, aby zinwentaryzować kanalizację deszczową w gminie i przedstawić radzie propozycję komu należy zlecać czyszczenie tej kanalizacji. Obecnie w części wykonuje to ZWiUK. Prezes ZWiUK p. Grzegorz Berlicki stwierdził, że większość rzeczy przekazywanych do ZWiUK jest w formie dzierżawy.

Na komisję przybył p. Krzysztof Żywna lekarz weterynarii, który nawiązał do wcześniej omawianego tematu dot. wydania opinii przez radę gminy. Wspomniał, że gabinet weterynaryjny „Czapla” realizuje usługi na rzecz gminy z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt. Prowadzony jest ośrodek rehabilitacji zwierząt i pomoc zwierzętom dzikim w okresie krytycznym. Gabinet weterynaryjny nie oczekuje na środki z gminy. Obecnie zwierzęta żyjące dziko potrzebujące całodobowej opieki leczone i przechowywane są w prywatnych domach lekarzy weterynarii. Odbyła się kontrola i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zarzuciła, że cześć zwierząt przebywa pod adresami, które nie są wskazane we wniosku. Można dodać adresy, aby ujednolicić stan faktyczny ze stanem wnioskowanym do tego niezbędna jest opinia rady gminy.

Komisja wydała pozytywną opinię głosując 5 „za” przy 5 obecnych radnych.

Przewodniczący komisji podziękował wszystkim za przybycie i zakończył posiedzenie komisji.

Protokołowała: A.Cabańska 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (22 listopada 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (21 czerwca 2018, 14:55:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 131