PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 21 czerwca 2017 r., od godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach.


                                                                      Protokół
z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 21.06.2017r. od godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący komisji Zbigniew Moroz, radna Alina Puppel, radny Piotr Mądrzyński, radny Sebastian Orlik, radna Gabriela Żernicka, radny Krzysztof Kowalewski, p.Bartosz Wiese kierownik referatu Inwestycji, p. Lucyna Krasulak skarbnik gminy, p. Andrzej Wiekierak kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, p. Andrzej Szmytka

Przewodniczący komisji powitał wszystkich zebranych i zaproponował następujący porządek spotkania:

1. Inwestycje w Gminie Białe Błota.
2. Omówienie materiałów przygotowanych na sesję.

Ad. 1. Inwestycje w Gminie Białe Błota.

Bartosz Wiese kierownik referatu Inwestycji poinformował, że:
-projektowana jest ścieżka Łochowo- Murowaniec,
-budowany budynek sportowo- świetlicowy przy szkole podstawowej w Przyłękach,
-budowana jest sieć kanalizacji deszczowej,
-dokonywana jest termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Wystąpiono do gazowni i gaz będzie doprowadzony z sieci. Otwarcie przewidziane jest na 30.10. 2017r.
-w Zielonce rozpoczęły się prace projektowe żłobka i świetlicy wiejskiej.

Radny Krzysztof Kowalewski pytał ile złożono ofert na inwestycje w Zielonce i czy zaplanowana kwota wystarczy na realizację? Kierownik Bartosz Wiese odpowiedział, że wpłynęła jedna oferta. Kwota została zwiększona. Następnie poinformował, iż zadaniem niewygasającym z zeszłego roku była:
- ul. Zagajnikowa od strony ul. Śluzowej w Prądkach.
- nie został odebrany chodnik przy ul. Kaplicznej, firma która to wykonywała przestała istnieć. Zadanie jest wykonane, ale trzeba je poprawić, firma nie otrzymała za to zadanie pieniędzy.
- na ul. Akacjowej w Lipnikach zostały wstrzymane prace, do końca lipca ma być doprowadzony gaz. -ul. Czerska będzie wykonana w kostce, ul Gminna będzie powtórzona
- zapytanie ofertowe będzie do końca tygodnia.

Radny Sebastian Orlik mówił, że na połowie ulicy Czerskiej położony jest asfalt, podłączony gaz i kanalizacja, druga część tej ulicy nie ma nic.

Kierownik Bartosz Wiese kontynuując mówił, że zaplanowana do wykonania jest ul. Parkowa w Białych Błotach. Modernizacja instalacji elektrycznej w szkole podstawowej w Białych Błotach- został ogłoszony jeden przetarg, nikt nie złożył ofert.

Radny Piotr Mądrzyński stwierdził, że należało przetarg ogłosić wcześniej, aby prace wykonać w wakacje.

Radna Alina Puppel pytała o salę w gimnazjum, gdzie odbywają się zajęcia Judo, czy będzie coś wykonywane w tym temacie?

Radny Krzysztof Kowalewski pytał, czy został wykonany projekt na chodnik wzdłuż ul. Osiedle?

Kierownik Bartosz Wiese odpowiedział, że nie został wykonany.

Radna Alina Puppel prosiła o informacje dot. projektu ul. Sokolej w Murowańcu. Poinformowała, że złożyła prośbę o wykonanie projektu ul. Szkolnej. Mieszkańcy na zebraniu wiejskim wskazywali, aby projektować kolejne drogi. Dodała, że w przyszłym roku będzie realizowana ul. Sokola.

Kierownik Bartosz Wiese mówił o ul. Feliksa.

Radny Sebastian Orlik dodał, że mieszkańcy wykonali projekt na tę ulicę.

Radna Alina Puppel przekazała, że mieszkańcy wykonali projekt, tylko nikt z nimi nie podpisał umowy na realizację. Radna Gabriela Żernicka pytała, czy w tym roku zostanie wykonana ul. Drzewna?

Kierownik Bartosz Wiese mówił że ul. Drzewna będzie wykonana w tym roku, przetarg został powtórzony.

Radny Krzysztof Kowalewski pytał o ul. Ułańską i ul. Bluszczową, czy planowane jest dofinansowanie ze „schetynówki”?

Kierownik Bartosz Wiese mówił, że wniosek ma być złożony we wrześniu na tzw. „schetynówkę”. Radna Gabriela Żernicka zasygnalizowała, że autobusy linii 92 i 96 przyjeżdżają przed czasem.

Kierownik Bartosz Wiese zapewnił, że zgłosi ten fakt osobom, które zajmują się rozkładem jazdy autobusów.

Na komisję przybył p. Andrzej Szmytka, który przekazał że drogi gruntowe na bieżąco są utrzymywane poprzez przejazdy równiarki i walca. Korzystniejsze finansowo jest wykonywanie tych prac przy użyciu sprzętu gminnego bez pomocy sprzętu z firmy zewnętrznej wyłonionej z przetargu. Wspomniał, że w okresie suszy mieszkańcy nie są zadowoleni z równania dróg, ponieważ sprzęt równający powoduje unoszenie się dużej ilości kurzu. W sprzyjających warunkach atmosferycznych można by przyspieszyć równanie dróg wspomagając się firmami zewnętrznymi. Jest wiele potrzeb zgłaszanych ze strony mieszkańców i sołtysów. Wspólnie z wójtem został ustanowiony harmonogram dot. równania dróg w poszczególnych sołectwach. Harmonogram uzależniony jest od warunków atmosferycznych, co nie za bardzo satysfakcjonuje mieszkańców i wtedy niezbędna jest pomoc sprzętu zewnętrznego. Użytkowników korzystających z dróg jest coraz więcej, częstotliwość niszczenia dróg gruntowych jest nieporównywalnie większa niż w latach poprzednich. Pracująca tylko jedna maszyna jest dużym problemem w stosunku do zapotrzebowania całej gminy. Został rozstrzygnięty przetarg na równanie, ale w ramach oszczędności gmina z tego nie korzysta.

Zdaniem przewodniczącego komisji p. Zbigniewa Moroza trzeba powiedzieć mieszkańcom, że równanie nie jest wykonywane, bo nie ma na to pieniędzy.

Kierownik Andrzej Szmytka tłumaczył, że pieniądze z równania dróg gruntowych mają być przekazane na bieżące utrzymanie dróg w kwestii poprawy jakości- położenia nawierzchni bitumicznej zewnętrznej.

Radna Alina Puppel pytała o jakie chodzi drogi, w jakim rejonie?

Pan Andrzej Szmytka odpowiedział, że zastępca wójta z wójtem mają ustalonych do realizacji kilka dróg. Na pewno jest to ul. Jałowcowa w Przyłękach. W dużym przetargu są ujęte różne tematy realizacji utrzymania dróg, m. in jest naprawa dróg asfaltowych. Pan Szmytka odpowiadając na wcześniejsze zapytanie radnego Kowalewskiego dot. ul. Źródlanej, przekazał, że jest to zadanie po okresie gwarancyjnym, były tam realizowane przyłącza wod- kan. W związku z tym, że na tym odcinku zapadają się pobocza, trzeba będzie naprawić to z bieżącego utrzymania dróg. Zostaną naprawione także elementy zniszczonych dróg, części asfaltowych np. dojazd do lotniska.

Zdaniem radnej Aliny Puppel ta droga miała być przekazana do miasta.

Pan Andrzej Szmytka przekazał, że nie posiada informacji na ten temat.

Radny Krzysztof Kowalewski dodał, że miała to być droga krajowa, bo wszystkie drogi prowadzące do przejść granicznych powinny być drogami krajowymi.

Radna Alina Puppel pytała, że dlaczego gmina miałaby inwestować na tym terenie? skoro można by to oddać.

Radna Gabriela Żernicka wspomniała o konieczności równania ul. Laskowej.

Pan Andrzej Szmytka mówił, że drogi w Trzcińcu będą równane w drugiej części lipca jeżeli będą sprzyjające warunki. Najwięcej ulic jest w rozwijającej się miejscowości Łochowo, w której utwardzenia dróg kruszywem nie jest zrealizowane, a tego żądają niektórzy mieszkańcy. Pan Andrzej Szmytka zaproponował tym mieszkańcom, aby włączyli się w współfinansowanie dróg. Wspomniał o ul. Albatrosa o długości ok. 400 m na którą trzeba wyłożyć około 600 ton kruszywa.

Radna Gabriela Żernicka pytała, czy została wybrana firma do realizacji koszenia poboczy dróg? Prosiła o skoszenie trawy na ul. Łabędziej, na końcu ul. Jemiołowej, ul. Łosiowej w Trzcińcu, jak również klomby pod krzyżem.

Pan Andrzej Szmytka przekazał, że jeżeli chodzi o koszenie to wykonuje to grupa pracowników niewykwalifikowanych, bez uprawnień z urzędu pracy.

Radny Piotr Mądrzyński pytał o utwardzenie dróg Sosnowej i Ślesińskiej.

Pan Andrzej Szmytka przekazał, że ul. Sosnowa ma być wykonana metodą uproszczoną w tym roku.

Radna Alina Puppel mówiła, że wystąpiła z wnioskiem, aby z bieżącego utrzymania dróg zrobić zjazdy z ulicy powiatowej w drogi gminne w Murowańcu. Obecnie robią się wgłębienia, utrudnienia przy wjeździe. Miały być zrobione wejścia w drogi, lecz tego nie wykonano.

Pan Andrzej Szmytka odpowiedział, że we wcześniejszych latach na komisji dot. budżetu na 2015 rok mówiono jakie środki należy zabezpieczyć w kolejnych latach na bieżące utrzymanie dróg gruntowych i utwardzonych. Zawsze następuje degradacja poboczy. Z wyliczeń z referatu inwestycji była to kwota 4.500.000 zł, natomiast w kolejnych latach na te zadania została przeznaczona kwota 2.000.000 zł. Nie ma środków zabezpieczonych na bieżące utrzymanie. Jeżeli wybuduje się zjazdy w Murowańcu to inne miejscowości również będą się domagały takich zjazdów, a obecnie gminy na to nie stać.

Radna Gabriela Żernicka mówiła o połączeniu ul. Gminnej z Białymi Błotami. Obecnie ul. Gminna jest zaniedbana, zarośnięta krzakami. Wnioskowała, aby dokonać uporządkowania tej drogi.

Pan Andrzej Szmytka przyjął temat do realizacji, nie określając jednak terminu jego wykonania.

Radna Alina Puppel poinformowała, że na stronie BIP ukazała się informacja, że wojewoda wystąpił z uwagami dot. przebudowy węzła. Prosiła o więcej informacji na ten temat.

Kierownik Andrzej Szmytka odpowiedział, że nie posiada informacji na ten temat.

Zdaniem radnej Aliny Puppel zastępca wójta potwierdził, że dotychczas stosowana metoda równania dróg doprowadziła do ich degradacji, ponieważ została ściągnięta ubita warstwa. Czy dotychczasowe metody równania dróg są w jakiś sposób modyfikowane? Mówiła, że wcześniej droga była bardziej zbita, a teraz jest bardziej sypka.

Kierownik Andrzej Szmytka stwierdził, że w poprzednich latach wiele skrzyżowań było wykorytowanych i na tych skrzyżowaniach zostało wysypanych wiele ton ziemi.

Radna Gabriela Żernicka zgłosiła uwagi mieszkanki ul. Drzewnej, która prosiła aby wybudowana droga z kruszywa została wykonana wyżej niż poziom posesji, ponieważ obecnie woda deszczowa spływa na posesję.


Ad.2 Omówienie materiałów przygotowanych na sesję.

-Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota.

Lucyna Krasulak Skarbnik Gminy Białe Błota przekazała, że podstawowym tematem jest zatwierdzenie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i absolutorium. Budżet na bieżący rok zostaje zwiększony o kwotę 271.209,65 zł, jest to zwiększenie dochodów. Dotacja stanowi 47.552,40 zł na przygotowanie programów rewitalizacji. Wydatki zostają zwiększone ogółem o kwotę 2.771.209,65 zł. Następnie pani skarbnik omówiła poszczególne pozycje dot. zmian w budżecie.

- Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Lucyna Krasulak skarbnik Gminy Białe Błota wspomniała, że dotyczy to kwoty 2.500.000 zł. z okresem karencji w spłacie do 31.12.2017r.

Zdaniem radnego Krzysztofa Kowalewskiego kwota 2.500.000 zł to nie jest koniec. Słyszał o kwocie 3.500.000 zł, która by była satysfakcjonująca, aby wykonać wszystkie zadania wpisane do budżetu. Dochodzą jeszcze nowe zadania.

Lucyna Krasulak skarbnik Gminy Białe Błota przekazała, że zostaną rozstrzygnięte przetargi na wprowadzone zadania.

Radna Gabriela Żernicka stwierdziła, że w tym roku podatki były bardzo wysokie i nie zamierza w kolejnym roku głosować za tak dużą podwyżką.

Na komisję przybył kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego p. Andrzej Wiekierak, który omówił:

-Projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Energetycznej w obrębie miejscowości Murowaniec w gminie Białe Błota.

Mówił, że plan obejmuje istniejącą stację i działkę leśną przeznaczoną pod rozbudowę stacji.

Radna Alina Puppel pytała dlaczego GPZ wypowiedziało umowę na zamontowany maszt nadajnika telefonii komórkowej? Obecnie są kłopoty z połączeniami telefonicznymi.

Kierownik Andrzej Wiekierak mówił, że być może teren jest od nowa zagospodarowywany i maszt zaczął przeszkadzać jako obiekt nie związany z działalnością GPZ.

-Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jałowcowej i Antoniego Przysieckiego w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota.

Kierownik Andrzej Wiekierak przekazał, że jest to projekt połączenia dwóch wniosków. Po jednej stronie była kwestia unormowania użytków leśnych. Po drugiej stronie tego terenu wnioskowano o powiększenie cmentarza w Przyłękach.

-Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśnej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota.

Kierownik Andrzej Wiekierak mówił, że dotyczy to przedsiębiorcy, który prowadzi działalność związaną z Domem Seniora. W warunkach zabudowy nie było możliwości wydania decyzji na działalność, która dotyczyłaby całego obiektu. Według przepisów przedsiębiorca mógł uzyskać zgodę na 30% powierzchni użytkowej tego terenu. Jest to coraz bardziej potrzebny rodzaj działalności i pojawił się wniosek aby wprowadzić miejscowy plan który by umożliwił prowadzenie tej działalności w całym obiekcie.

-Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Kierownik Andrzej Wiekierak przekazał, że po wykonaniu projektu organizacji ruchu dojścia do przejścia dla pieszych przez ul. Berberysową okazało się, że część działki jest potrzebna gminie.

Wspomniał, że wpłynęły skargi na uchwały. Jedna dot. państwa z Łochowa, druga skarga dotyczy planu miejscowego z Murowańca.

-Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Przewodniczący komisji p. Zbigniew Moroz przedstawił propozycje do planu pracy komisji. Następnie odczytał pismo z Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w sprawie dofinansowania zakupu samochodu w kwocie 6.000 zł.

Radny Sebastian Orlik mówił, że na ten cel przeznaczone jest 2.500 zł. Po omówieniu tematów przewodniczący podziękował za udział i zakończył posiedzenie komisji.

Protokołowała: A.Cabańska

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa Rolnictwa i Środowiska
Zbigniew Moroz

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (21 czerwca 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (25 czerwca 2018, 09:57:38)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (25 czerwca 2018, 10:42:58)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 127