PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 18 stycznia 2017 r., o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.                                                             PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 18 stycznia 2017 r., o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, Zastępca Kierownika GOPS Alicja Piskuła, Kierownik Centrum Edukacji i Sportu Patrycjusz Migawa oraz inspektor Filip Rybacki.


Posiedzenie Komisji prowadził p. Kowalewski Krzysztof.


Na posiedzeniu Komisji nieobecny był Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Moroz.


Porządek posiedzenia:
1. Ochrona Środowiska.
2. Zapoznanie się z projektami uchwał na sesję.
3. Sprawy bieżące.

Ad. 1. Ochrona Środowiska.


Kierownik Referatu Ochrony Środowiska p. Anna Zdunek poinformowała o wpłynięciu 73 wniosków o dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z tradycyjnego na ekologiczne oraz o dofinansowaniach przy montowaniu pomp ciepła. Dofinansowanie o jakie można się ubiegać to wartość ok 30 % wartości kotła grzewczego.


Ad. 2. Zapoznanie się z projektami uchwał na sesję.

-w sprawie zatwierdzenia programów zdrowotnych o nazwie" Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych", " Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci" oraz " Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego ( HPV) na terenie Gminy Białe Błota na lata 2017-2019;


Kierownik Referatu Ochrony Środowiska p. Anna Zdunek poinformowała o prowadzeniu programu szczepień przeciwko brodawczakowi ludzkiemu HPV, z którego skorzystało w tym roku 70 dziewczynek z naszej gminie. Nadmieniła, iż szczepienia te finansowane są przez państwo.


-Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji " Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020r.

Pani Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek poinformowała, że zmiana uchwały polega na dopisaniu do programu dodatkowych inwestycji, na które gmina będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie tj.
-przebudowa oświetlenia na terenie wszystkich miejscowości w Gminie dotyczące oświetlenia ulicznego i wewnętrznego w budynkach użyteczności publicznej na oświetlenie LED.
- termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury i Budynku Straży Pożarnej w Łochowie.
- przebudowa i termomodernizacja budynku SP w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.
- rozbudowa ciągów rowerowych i pieszych Łochowo-Murowaniec-Białe Błota.


P. Anna Zdunek poinformowała o nasadzeniu 394 drzew ,110 krzewów na terenie gminy. Zapoznała również radnych z ustawą dotyczącą zmian w segregacji odpadów

Wywiązała się dyskusja na temat firm obsługujących wywóz odpadów.

- w sprawie zmiany uchwały zmieniającej Statut GOPS o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.


Zastępca Kierownika GOPS p. Alicja Piskuła zmiany w uchwale wsparcia przez jednostki organizacyjne rodzin poprzez świadczenia np. z tytułu narodzenia żywego dziecka niepełnosprawnego w kwocie 4000 złotych jednorazowo, a także podczas ciąży oferowane jest wsparcie medyczne.

- w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i Gimnazjalnych do nowego projektu szkolnictwa.


Kierownik Centrum Edukacji i Sportu p. Patrycjusz Migawa poinformował o wygaszaniu gimnazjów wg reformy szkolnictwa i powstaniu ośmioletniej szkoły podstawowej od 2019r. Omówiona również została sprawa nauczycieli. Pan Patrycjusz Migawa powiedział, że zwolnienia nauczycieli są związane ze zmianą struktury szkolnictwa i będą stosowane wg karty nauczyciela. Powiedział, że jeżeli nastąpi spadek liczby oddziałów to nauczyciele, którzy będą mieli niższe wykształcenie będą musieli się dokształcić w proponowanym przez państwo okresie dwóch lat. Natomiast nauczyciele, którzy mają podwójne wykształcenie pedagogiczne obejmujące wykształcenie wczesnoszkolne mają większe szanse na utrzymanie zatrudnienia.


Wywiązała się dyskusja na temat zmian w szkolnictwie i ilości szkół w regionie po wprowadzeniu reformy.


-w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŹKA w Białych Błotach.

Pan Kierownik Centrum Edukacji i Sportu p. Patrycjusz Migawa powiedział, że zmiana wysokości opłat za świadczenia przedszkolne wynika ze zmian jakie zaszły w ustawach dot. szkolnictwa i obejmą subwencję na dzieci sześcioletnie i opłatę za dzieci tylko do piątego roku życia.

-w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu ( KGP.0006.5.2017); ( KGP.0006.6.2017 ).

Pan inspektor Filip Rybacki przedstawił uchwały odnośnie służebności przesyłu dotyczą one firm ENEA i PSE oraz porozumienia w sprawie linii przesyłu 400 kV.

Ad.3. Sprawy bieżące.

Radny Krzysztof Kowalewski przedstawił wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej z prośbą o zarezerwowanie i wydzierżawienie działek o nr 529 i 530/1 w celu budowy przyszłej remizy strażackiej. Przedstawiono również szkic przyszłej remizy i wykaz sprzętu potrzebnego do pracy.

Komisję opuściła radna Gabriela Żernicka.

Odbyło się głosowanie radnych w sprawie wniosku OSP dotyczącego wydzierżawienia działek, który został zaopiniowany pozytywnie przez wszystkich obecnych członków komisji


Protokołowała:
 Izabela Wnuczyńska

Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska

p. Krzysztof Kowalewski


metryczka


Wytworzył: Izabela Wnuczyńska (18 stycznia 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (25 czerwca 2018, 11:29:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 125