PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 23.05. 2018 r., od godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach.

  Protokół 
z posiedzenia  Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska 
z dnia 23.05.2018 r. od godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 
 
W posiedzeniu udział wzięli: przewodniczący komisji Zbigniew Moroz, radna Alina Puppel, radny Piotr Mądrzyński, radny Sebastian Orlik, radna Gabriela Żernicka, radny Krzysztof Kowalewski, Zastępca Wójta p. Jan Jaworski, Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak, kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia p. Andrzej Wiekierak, kierownik referatu Ochrony Środowiska p. Anna Zdunek mieszkańcy gminy Białe Błota,
 
Przewodniczący komisji p. Zbigniew Moroz powitał wszystkich zebranych i przedstawił porządek posiedzenia.
 
1.      Plan rozwoju sieci drogowej.
2.      Zapoznanie się z projektami uchwał na sesję.
3.      Sprawy bieżące.
 
Ad. 3. Sprawy bieżące.
 
Na komisję przybyli mieszkańcy ul. Sobótki w Białych Błotach, którzy mówili o złym stanie tej ulicy. Jest to droga w centrum Białych Błot i od 8 lat nie została zrobiona. Przy tej ulicy prowadzona jest działalność rehabilitacyjna, przyjeżdżają osoby niepełnosprawne. Mieszkaniec mówił o braku harmonogramu budowania ulic. Z otrzymanych pism od zastępcy wójta wynika, że ta ulica nie jest przewidziana do budowy w kolejnych latach.
 
Radna Alina Puppel pytała o harmonogram budowy dróg.
 
Mieszkanka ul. Sobótki prowadząca działalność rehabilitacyjną przy tej ulicy mówiła, że  przyjeżdżają do niej osoby niepełnosprawne, na wózkach inwalidzkich, a stan drogi w znacznym stopniu to uniemożliwia. Na tej ulicy zlokalizowanych jest więcej punktów prowadzących działalność. Właściciele tych punktów płacą podatki.
 
Mieszkaniec ul. Sobótki dodał, że charakter budowy tej drogi jest uciążliwy, są spady po obu stronach i spływa tam woda.
 
Radna Alina Puppel stwierdziła, że nikt w gminie Białe Błota nie ustalił żadnych zasad, reguł. Rozmowy na temat budowy tej ulicy były przed ustaleniem budżetu na 2017 r. Z tego okręgu jest 6 radnych, lecz nie stanęli w obronie budowy tej ulicy.   
 
Mieszkanka ul. Sobótki mówiła, że ta ulica  była wpisana do budżetu, a mówi się, że nie była w nim ujęta.
 
Radna Alina Puppe
l stwierdziła, że ulica była wpisana, lecz pozycje w budżecie zdejmowane są co sesje. Radni są zaskakiwani dużą ilością nowych rzeczy  m. in. sceną za kwotę 30.000 zł. Zwróciła uwagę, że nie ma aktualizacji planu sieci drogowej.
 
Mieszkanka ul. Sobótki pytała o szanse wybudowania tej ulicy?
 
Przewodniczący komisji p. Zbigniew Moroz mówi, że w tym roku są marne szanse, żeby ta ulica została wybudowana.
 
Mieszkanka ul. Sobótki przekazała, że poprzedni wójt przyjechał osobiście na ul. Sobótki i stwierdził, że ta ulica musi być wykonana jako zadanie priorytetowe w 2018 roku.
 
Radny Piotr Mądrzyński dodał, że poprzedni wójt, tam gdzie pojechał, tam obiecywał.
 
Mieszkaniec ul. Sobótki prosił o wpisanie tej ulicy do harmonogramu budowy dróg. Jest to jedna ulica w centrum Białych Błot, która nie została wykonania.
 
Przewodniczący komisji p. Zbigniew Moroz mówił, że ta ulica była wpisana w harmonogram. Przekazał, że sprawdzi, kto ją wykreślił z harmonogramu.
 
Zdaniem innego mieszkańca gminy Białe Błota, okres zasiedlenia nieruchomości powinien być podstawą prawną do kolejności budowania ulic. Mówiła, że gmina ma bardzo duży budżet, jednak jest brak kontroli jeżeli chodzi np.: o szkolnictwo, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli.
 
Mieszkanka ul. Sobótki dodała, że do ośrodka rehabilitacyjnego przynoszone są niepełnoprawne dzieci przez rodziców wchodzących w błoto. Prosiła o wykonanie tej drogi.
 
Mieszkaniec ul. Sobótki mówił, że była kilkakrotnie u Zastępcy Wójta p. Jana Jaworskiego i miał odczucie jakby był dla niego niewygodą osobą.
 
Radny Sebastian Orlik stwierdził, że w harmonogramie budowy dróg nic się nie zgadza.
 
Zdaniem radnej Aliny Puppel słowa publicznie  wypowiedziane przez włodarzy gminy nie są zobowiązujące, gdyż w każdej chwili można je zmienić, bo się zmieniają warunki.
 
Przewodniczący komisji p. Zbigniew Moroz zapewnił, że na pewno komisja zajmie się przedstawioną sprawą.
 
Radna Gabriela Żernicka proponowała, aby to zadanie pozostawić do wykonania w przyszłym roku jako zadanie priorytetowe.
 
Ad. 2. Zapoznanie się z projektami uchwał na sesję.

 
-Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015- 2020”
 
Kierownik referatu Ochrony Środowiska p. Anna Zdunek
mówiła, że zmiana wynika ze zmiany nazwy jednostek organizacyjnych po reformie oświaty oraz uzupełnieniem planu o gminny żłobek w Łochowie.  
 
-Projekt uchwały określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na terenie Gminy Białe Błota w ramach Programu EKOPIEC 2018 współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu.
 
Kierownik p. Anna Zdunek wspomniała, że gmina dofinansowuje zmiany ogrzewania w kwocie 3.000 zł. Obecnie ZiT poprosił, aby wspólnie utworzyć i poprowadzić program EKOPIEC. W tym roku gmina ma otrzymać 50.000 zł. Zostanie zrealizowanych 25 wniosków, kwota 2.000 zł zostanie pozyskana z zewnątrz, a 2.000 zł z budżetu gminy. Jest to dodatkowy program, oprócz funkcjonującego programu gminnego. W przypadku większej liczby wniosków zostanie przeprowadzone losowanie.
 
Radna Alina Puppel wspomniała, że mieszkańcy już brali udział w takich rzeczach, na ten cel było 400.000 zł. Jej zdaniem gmina staruje do czegoś, na co nie ma środków własnych.
 
Radna Gabriela Żernicka pytała w jaki sposób zostaną poinformowani mieszkańcy o dodatkowym programie?
 
Kierownik p. Anna Zdunek mówiła, że informacja zostanie umieszczona na stronie BiP.
 
Przewodniczący komisji p. Zbigniew Moroz prosił o informację dot. ścieżki dydaktycznej „Pszczeli zakątek”
 
Kierownik p. Anna Zdunek przekazała, że został złożony wniosek na kwotę 240.000 zł na „Pszczeli Zakątek”. Powstał pomysł, aby urządzić skwer, miejsce wypoczynkowe, lecz musi być wskazany cel edukacyjny. Będzie to miejsce przy stawie koło cmentarza komunalnego w Białych Błotach. Mają być postawione ławki, tablice edukacyjne. Pani Anna Zdunek mówiła także o wybudowaniu kładki na tym terenie. Gmina zabezpieczyła pieniądze na ten cel.  Zadanie zostanie zrealizowane w przyszłym roku.
Pani kierownik wspomniała także o ujęciu wody w Cielu. Wspomniała, że zastępca wójta p. Jan Jaworski prosił, aby komisja wyraziła opinię w sprawie ustanowienia strefy ochrony pośredniej. Planowana jest rozbudowa jedynego dobrego ujęcia wody wraz z poprowadzeniem magistrali do Łochowa. W 1998 r. obowiązywała strefa ochrony pośredniej, jednak była mniejsza niż teraz. Propozycja geologa jest taka, aby strefa była około 1 km od ujęcia wody w stronę miejscowości Prądki. Następnie p. Anna Zdunek rozdała radnym propozycje nakazów, zakazów oraz propozycje ryzyka. Mówiła, że są to dokumenty opracowane przez geologa na potrzeby ustanowienia strefy. Prosiła, aby tych dokumentów nie udostępniać w mediach społecznościowych, ponieważ nie zostały one zatwierdzone przez wojewodę. Dodała, że badania wody wykazały znaczne pogorszenie jakości. Na tym terenie są przepuszczalne podłoża i spływają zanieczyszczenia, które mogą przenikać. W zakazach i nakazach, które zostaną przesłane do wojewody jest zakaz lokalizowania ferm wielkoprzemysłowych.   
 
Na komisje przybył Zastępca Wójta p. Jan Jaworski  
 
Zastępca Wójta p. Jan Jaworski stwierdził, że trzeba skutecznie uzyskać decyzję o ustanowieniu strefy ochrony pośredniej w miejscowości Ciele, prosił o wniosek komisji w tej sprawie.
 
Radny Krzysztof Kowalewski mówił, że komisja w poprzednim roku o to wnioskowała.
 
Wniosek:
Komisja wnioskuje o podjęcie działań przez wójta gminy zmierzających do utworzenia strefy ochrony pośredniej ujęcia wody w Cielu.
Komisja przyjęła wniosek głosując 6 „za” przy 6 obecnych radnych.
 
Radna Gabriela Żernicka mówiła o migracji żab, które są rozjeżdżane na ulicach. Prosiła o wykonanie zasiek, dołków przy drodze powiatowej.
 
Następnie p. Zbigniew Moroz odczytał odpowiedzi na wnioski komisji.
 
Radna Alina Puppel mówiła o wymianie gruntu w Kruszynie Krajeńskim i innych miejscowościach, śmieciach w lesie, baniaku po gazie w Lipnikach, martwych kurczakach na pryzmach.
Członkowie komisji prosili o dostarczenie wyników działań urzędu w tych sprawach. 
 
Kierownik p. Anna Zdunek mówiła, że na terenie gminy trwa wiele postępowań.
 
Zastępca Wójta p. Jan Jaworski prosił komisję o ustosunkowanie się do sprawy powołania straży gminnej. Mówił, że powołanie straży spowoduje ustanowienie prawa lokalnego m.in. dot. kontroli palenia w piecach, reagowania na martwe ptaki wyrzucone na pola.   
 
Radna Gabriela Żernicka stwierdziła, że przed powołaniem straży należałoby uzyskać informację w jakich gminach już działa straż, ile kosztuje? ile straż wyegzekwowała pozytywnych wpływów dla gminy?
 
Radny Sebastian Orlik
pytał o koszt utworzenia straży i kompetencje. Stwierdził, że radnych powinien zostać przedstawiony zakres obowiązków straży.
 
Radna Alina Puppel
stwierdziła, że potrzeba powołania straży w gminie wynika z uwagi na obowiązujący bałagan. Potrzeb w gminie jest wiele. Stwierdziła, że trzeba przemyśleć sposób powołania straży gminnej.
Pytała o podstawę prawną dot. zabezpieczenia miejsc w przedszkolach dla 3 letnich dzieci.
 
Zastępca Wójta p. Jan Jaworski mówił, że poprosi kierownika COEiS p. Patrycjusza Migawę o przygotowanie informacji na temat miejsc w przedszkolach.
 
Zdaniem przewodniczącego komisji p. Zbigniewa Moroza konieczne byłoby wybudowanie żłobka w Białych Błotach .
 
O godz. 16.00 komisję opuścił radny Krzysztof Kowalewski.
 
Ad. 1 Plan rozwoju sieci drogowej.
 
Zastępca Wójta p. Jan Jaworski stwierdził, że jeżeli chodzi o plan rozwoju sieci drogowej to brakuje analizy stanu dróg wykonanych w tym roku. Zostało popełnionych wiele błędów przez poprzednich pracowników wydziału Inwestycji. Mówił, że do 15.11 zostanie przygotowany budżet i chciałby, aby ten budżet był zrównoważony.  
 
Radna Gabriela Żernicka prosiła, aby rozważyć możliwość budowy ul. Sobótki.
 
Zastępca Wójta p. Jan Jaworski mówił, że nie ma tej ulicy w planie.
 
Radna Gabriela Żernicka proponowała, aby zrezygnować z budowy sceny w Łochowicach, aby pan sołtys przestał się promować na przyszłą kadencję. 
 
Zastępca Wójta p. Jan Jaworski mówił, że chciałby jeszcze raz przeanalizować i dokonać pewnych zmian w  planie rozwoju sieci drogowej.
 
Radny Piotr Mądrzyński pytał o zlewnię w Białych Błotach.
 
Zastępca Wójta p. Jan Jaworski mówił, że prezes ZWiUK chce sprawdzić wszystkich, którzy niewłaściwe zrzucają ścieki. 
 
Radna Alina Puppel pytała dlaczego zostają zdjęte pieniądze z aportu na ZWiUK? Miała być ścieżka pieszo- rowerowa.
 
Zdaniem Zastępcy Wójta p. Jana Jaworskiego zbędna jest budowa przejść przy ścieżkach. Cena jest dużo niższa.
 
Radna Alina Puppel pytała o kwotę 700.000 zł, które miały być rozliczone z zeszłego roku?
 
Mieszkaniec gminy Białe Błota mówił, że na wcześniejszej  komisji  Gospodarki, prezes ZWiUK przedstawił wykaz robót wykonanych przez ZWiUK.
 
Zastępca Wójta p. Jan Jaworski zaproponował spotkanie wszystkich radnych w dniu 20.08.2018 r. o godz. 13.00, na którym przedstawi temat planu rozwoju sieci drogowej. Wspomniał także o planie zagospodarowania przestrzennego w Cielu, który miałby zablokować rozbudowę kurników w tej miejscowości. Mówił, że prawdopodobne ten plan zostanie przedstawiony na sesji Rady Gminy w październiku.
 
Na komisję przybyła Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak.
 
Ad. 2. Zapoznanie z projektami uchwał na sesję.
 
-Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok.
 
Pani skarbnik omówiła projekt uchwały oraz autopoprawkę, która dotyczy nowego zadania inwestycyjnego dot. opracowania projektu wraz z uzgodnieniami przebudowy działki drogowej w Łochowie, na kwotę 11.685 zł. Gmina ma opracować projekt budowlany, natomiast mieszkaniec ulicy będzie partycypował w kosztach. Kolejnym zadaniem jest termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Przyłękach. Dofinansowanie ma stanowić 85% kosztów zadania.
 
Radna Alina Puppel pytała jak zostanie rozwiązana baza lokalowa w szkole? W budżecie jest kwota 600.000 zł na wynajem pomieszczeń przy ul. Czerskiej 
 
Radny Sebastian Orlik zwrócił uwagę na kwotę 94.588 zł dot. wynagrodzenia dla odwołanego dyrektora.
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak mówiła, że przez okres od 16.02 do 31.05 nakładały się wynagrodzenia odwołanego pana dyrektora i nowo zatrudnionej pani dyrektor. Odwołany dyrektor miał niewykorzystany urlop i należy mu się ekwiwalent. Nie było zaplanowanych środków na odprawę emerytalną pracownika. Znaczna kwota tej dotacji wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. We wniosku zostało wskazane, co powinno zostać zrobione, aby instytucja funkcjonowała zgodnie z przepisami. Pani skarbnik mówiła także o wniosku, który wpłynął od Ogrodów Działkowych w Kruszynie Krajeńskim.  Wnioskują o odwodnienie w gminie Białe Błota oraz wsparcie finansowe w związku z zalaniem wodą gruntową.    
 
Po omówieniu projektu i autopoprawek przez p. skarbnik, rozpoczęto dyskusję na temat przekazania kwoty 100.000 zł na odkomarzanie. Dyskutowano także na temat budowy sceny w Łochowie w kwocie 30.000 zł
 
Radna Alina Puppel mówiła o kanalizacji w Murowańcu. Został ogłoszony przetarg, specyfikacja do przetargu. Pytała o realizację tego zadania?
 
Na komisję przybył kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia p. Andrzej Wiekierak.  
 
-Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2014.
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak omówiła projekt uchwały.
 
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłaty w roku 2018 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak przekazała, że kredyt jest zaciągany na spłatę wcześniejszych kredytów i pożyczek. Spłata kredytów i pożyczek w obecnym roku to kwota 6.840.000 zł, z czego 1.000.000 zł, był przeznaczony z wolnych środków na spłaty. 
 
Radna Alina Puppel pytała o wysokość zadłużenia przed wzięciem kredytu i po wzięciu kredytu?
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak mówiła, że wysokość długu łącznie z kredytem to kwota 39.244.667 zł.
 
Zdaniem radnej Aliny Puppel zostało zwiększone, bo deficyt w grudniu wyniósł 4.500.000 zł, a teraz jest prawie 10.000.000 zł  
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak odpowiedziała, że źródłem finansowania deficytu nie jest kredyt.
 
Radna Alina Puppel pytała dlaczego się zwiększył deficyt?
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak mówiła, że jeżeli  nie ma źródła finansowania w postaci dochodów, a wprowadzane są wydatki to powstaje deficyt, który musi mieć źródło sfinansowania.
 
Radna Alina Puppel pytała, kto dysponował taką fantazją, że wprowadzał kolejne zadania?  
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak
mówiła, że radni uchwalili i wnioskowali też o zadania inwestycyjne. To teraz jaka fantazja jest?    
 
Radna Alina Puppel mówiła, że fantazję miał przewodniczący, a w Murowańcu się nic nie zmienia od zeszłego roku.  Stwierdziła, że może ktoś mógłby przykręcić kurek tej fantazji, bo ktoś finanse w ryzach musi trzymać.
 
Mieszkaniec gminy Białe Błota pytał ile będzie kosztowała obsługa kredytu?
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak odpowiedziała, że po podjęciu uchwały, musi być opinia RIO. Następnie zostanie ogłoszony przetarg dot. wyboru banku.
 
O godz. 17.20 komisją opuściła radna Gabriela Żernicka
 
-Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak mówiła, że zostanie wyznaczonych dwóch pracowników na inkasentów. Związane jest to z opłatami skarbowymi, które muszą uiszczać obcokrajowcy przede wszystkim z Ukrainy.   
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.19.2018)
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.20.2018)
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.21.2018)
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.22.2018)
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (KGP.0006.24.2018)
 
Kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia p. Andrzej Wiekierak
omówił ww. projekty uchwał. Mówił, że zostaną wprowadzone dwa projekty uchwał, jeden z nich będzie dotyczył przystąpienia planu w Kruszynie Krajeńskim w związku z likwidacją pasa pod linię wysokiego napięcia. Druga uchwała dotyczy uchylenia uchwały z 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
 
Radna Alina Puppel pytała o nazwę ul. Wjazdowej bądź ul. Wyjazdowej w Kruszynie Krajeńskim. Zwróciła uwagę, że w Murowańcu też jest taka ulica. Prosiła o sprawdzenie tej sprawy.    
 
Kierownik p. Andrzej Wiekierak mówił, że jest pewna grupa ulic, która się dubluje w różnych miejscowościach.
 
Projekt uchwały w sprawie zlecenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej (RGK.0006.6.2018)
Projekt uchwały w sprawie zlecenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej.
Członkowie komisji stwierdzili, że podjęcie ww. uchwał jest zasadne.
 
Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota.
Przewodniczący komisji p. Zbigniew Moroz zaproponował, aby przewodniczącą tej komisji była radna Alina Puppel.
 
Radna Alina Puppel
nie zgodziła się na  udział w pracach tej komisji z uwagi na pewną ignorancję  przez Radę Gminy jej osoby i funkcji przewodniczącej komisji doraźnej, którą miała zaszczyt prowadzić. Wspomniała, że pracowała z całą komisją i przygotowano uchwałę dot. skargi na działalność komisji Rewizyjnej, która została odrzucona przez Radę Gminy.
Po omówieniu tematów przewodniczący komisji podziękował za udział i zakończył posiedzenie komisji.
Protokołowała:
A.Cabańska

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (6 września 2018)
Opublikował: Anna Cabańska (6 września 2018, 10:58:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 151