XLVIII Sesja VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota odbędzie się dnia 24 czerwca 2014 roku (wtorek) o godzinie 12:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a

Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm. ), zapraszam na XLVIII Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 24 czerwca 2014 roku (wtorek) o godzinie 12:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.


 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.)


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XLVIII Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVII Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
  a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

8. Podjęcie uchwał:

1. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2013 rok: plik do pobrania (167kB) pdf
opinia RIO w Bydgoszczy dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu,
dyskusja,
głosowanie.

2. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białe Błota za 2013 rok; plik do pobrania (51kB) pdf

3. w sprawie nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok: plik do pobrania (72kB) pdf
opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu,
wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
opinia RIO w Bydgoszczy dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej,
dyskusja,
głosowanie.

4. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok; plik do pobrania (162kB) pdf
5. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022; plik do pobrania (430kB) pdf
6. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie stypendium Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych; plik do pobrania (352kB) pdf
7. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr RGK.0007.29.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; plik do pobrania (367kB) pdf
8. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr RGK.0007.27.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota -   projekt uchwały wysłany z materiałami na XLVII Sesję Rady Gminy Białe Błota plik do pobrania (382kB) pdf
9. w sprawie aktualizacji gminy Białe Błota na okręgi wyborcze; plik do pobrania (100kB) pdf
10. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki; plik do pobrania (405kB) pdf
11. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka; plik do pobrania (165kB) pdf
12. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota; plik do pobrania (51kB) pdf
13. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej; plik do pobrania (357kB) pdf
14. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowych; plik do pobrania (55kB) pdf
15. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży; plik do pobrania (55kB) pdf
16. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota; plik do pobrania (40kB) pdf
17. zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Białych Błotach. plik do pobrania (174kB) pdf

9. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
10. Interpelacje i zapytania  radnych.
11. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13.Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
14.Zakończenie obrad XLVIII Sesji VI Kadencji.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (16 czerwca 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (16 czerwca 2014, 13:47:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 704