XLIX Sesja VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota odbędzie się dnia 28 sierpnia 2014 roku (czwartek) o godzinie 14:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a

Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm. ), zapraszam na XLIX Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 28 sierpnia 2014 roku (czwartek) o godzinie 14:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.

 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.)


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XLIX Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
  a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja na temat odnawialnych źródeł energii.

9. Podjęcie uchwał:


1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok; plik do pobrania (243kB) pdf
2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022; plik do pobrania (476kB) pdf
3. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta; plik do pobrania (55kB) pdf
4. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach do załatwienia indywidualnych spraw dotyczących podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych; plik do pobrania (55kB) pdf
5. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach; plik do pobrania (99kB) pdf
6. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; plik do pobrania (1501kB) pdf
7. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego; plik do pobrania (79kB) pdf
8. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych; plik do pobrania (621kB) pdf
9. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej; plik do pobrania (205kB) pdf
10. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży; plik do pobrania (55kB) pdf
11. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej; plik do pobrania (268kB) pdf
12. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota; plik do pobrania (3255kB) pdf
13. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ku Wiatrakom i Chabrowej w miejscowości Prądki, gmina Białe Błota; plik do pobrania (1110kB) pdf
14. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Kościelnej w miejscowości Ciele, Gmina Białe Błota; plik do pobrania (1408kB) pdf
15. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Diamentowej i Kamiennej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota; plik do pobrania (1453kB) pdf
16. w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.5.2014 na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach. plik do pobrania (58kB) pdf


10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11. Interpelacje i zapytania  radnych.
12. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14.Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
15.Zakończenie obrad XLIX Sesji VI Kadencji.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (21 sierpnia 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (21 sierpnia 2014, 09:29:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 675