VII Sesja VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota odbędzie się dnia 31 marca 2015 roku (wtorek) o godzinie 13:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a

Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm. ), zapraszam na VII Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 31 marca 2015 roku (wtorek) o godzinie 13:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.

 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.)


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie VII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad  VI  Sesji VII Kadencji  Rady Gminy Białe Błota.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9. Podjęcie uchwał:

1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok plik do pobrania (577kB) pdf ;
2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2015-2024 plik do pobrania (430kB) pdf
3. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego plik do pobrania (174kB) pdf ;
4. w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2016 rok plik do pobrania (152kB) pdf ;
5. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2013-2015” za rok 2014 plik do pobrania (289kB) pdf ;
6. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach plik do pobrania (277kB) pdf ;
7. w sprawie zatwierdzenia Programów zdrowotnych o nazwie „ Zapobieganie występowania zaburzeń psychicznych” oraz „ Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci” na terenie Gminy Białe Błota na lata 2015-2016 plik do pobrania (259kB) pdf ;
8. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia dotyczącego powierzenia Miastu Bydgoszcz wykonania zadania własnego Gminy Białe Błota, polegającego na zapewnieniu budowy i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych plik do pobrania (180kB) pdf ;
9. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota plik do pobrania (199kB) pdf ;
10. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych ( projekt uchwały nr I.0006.1.2015 ) plik do pobrania (727kB) pdf ;
11. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych ( projekt uchwały nr I.0006.2.2015 ) plik do pobrania (1031kB) pdf ;
12. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu plik do pobrania (169kB) pdf ;
13. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu plik do pobrania (168kB) pdf ;
14. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych plik do pobrania (369kB) pdf ;
15. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej plik do pobrania (296kB) pdf ;
16. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości lokalowej, nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego oddania w użytkowanie wyżej wymienionych nieruchomości plik do pobrania (340kB) pdf ;
17. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota plik do pobrania (483kB) pdf ;
18. zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach plik do pobrania (175kB) pdf ;
19. w sprawie ważności wyborów sołtysa i rady sołeckiej miejscowości Białe Błota plik do pobrania (179kB) pdf ;
20. w sprawie ważności wyborów sołtysa i rady sołeckiej miejscowości Łochowo plik do pobrania (184kB) pdf .

10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11. Interpelacje i zapytania  radnych.
12. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
15. Zakończenie obrad VII Sesji VII Kadencji.

 Przewodniczący Rady 
Gminy Białe Błota

/-/ Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 marca 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (24 marca 2015, 13:46:47)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (25 marca 2015, 09:07:19)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 556