„Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych”

Wójt Gminy Białe Błota
ogłasza:
 
konkurs ofert na profilaktyczny program zdrowotny realizowany w 2008 r. dla mieszkańców Gminy Białe Błota pn. „Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych” na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. Nr 210, poz. 2135).
 
 
Szczegółowe materiały informacyjne o przedmiocie konkursu ofert i inne materiały niezbędne do prawidłowego złożenia ofert można uzyskać od dnia 02.04.2008 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy http:// www.bip.bialeblota.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota sekretariat 052-323-90-95.
 
Termin składania ofert ustala się do dnia 5 maja 2008 roku do godz. 16,00.
 
Oferty, pod rygorem odrzucenia, należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ konkurs ofert na program zdrowotny w zakresie...(wymienić rodzaj)” w sekretariacie Urzędu Gminy Białe Błota przy ul. Szubińskiej 7. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja konkursowa. Oferty złożone po terminie podanym powyżej (niezależnie od daty stempla pocztowego) zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.
 
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  08.05.2008 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w przeciągu 3 dni od dnia otwarcia ofert.
 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowane w internecie http:// www. bip.bialeblota.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota.
 
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo wyboru kilku ofert w celu realizacji jednego programu profilaktyki zdrowotnej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi również w przypadku wpłynięcia jednej oferty w danym programie profilaktyki zdrowotnej.
KRYTERIA DLA OFERENTÓW
 
Dotyczące realizacji programu profilaktycznego:
 
Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych
 
Cele programu:
-   zwiększenie dostępności do poradnictwa i pomocy profesjonalnej oraz opieki nad osobami
     z zaburzeniami psychicznymi,
-    pomoc osobom chorym w powrocie do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie;
- przełamywanie barier społecznych, które dzielą osoby zdrowe od ludzi dotkniętych chorobami psychicznymi.
 
Programem mają być objęte dzieci i osoby dorosłe.
 
Działania programowe powinny objąć:
- porady lekarza psychiatry.
W ofercie proszę podać cenę brutto za 1 godzinę porady lekarskiej (lekarz specjalista psychiatrii).
 
Kwalifikacje personelu:
- lekarz specjalista psychiatrii
 
Warunki lokalowe i sprzętowe:
Miejsce realizacji programu spełniające pod względem warunków i wyposażenia wymogi określone obowiązującymi przepisami prawa, znajdujące się na terenie Gminy Białe Błota.
 
Prowadzenie rejestru uczestników programu i dokumentacji związanej z jego realizacją.
 
 
Okres realizacji programu – od 2008 do 31.12.2010r.
 
Sporządzenie sprawozdania z realizacji programu – co pół roku tj.
- do 30.06.2008 i do 31.12.2008 r.,
- do 30.06.2009 i do 31.12.2009 r.,
- do 30.06.2010 i do 31.12.2010 r.,
 
 


metryczka


Wytworzył: Anna Małek (4 kwietnia 2008)
Opublikował: Marek Jakubowski (4 kwietnia 2008, 07:59:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2349