Protokół 16.01.2008

Protokół  Z kontroli podmiotu Wiejski Ośrodek Kultury, z siedzibą w Łochowie w zakresie ujętym w planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota na IV kwartał 2007r.
 
 
                Kontrola została przeprowadzona w dniach 27 i 28. 11.2007r. działając na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 20.11.2007r. Został powołany zespół kontrolny w składzie:
-Bronisław Balcerowski – przewodniczący zespołu kontrolnego,
-Patryk Thiede – członek zespołu kontrolnego.
 
                W czasie  prowadzonych czynności kontrolnych uczestniczył Dyrektor Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie Pan Józef Damski.
                Przedmiotem kontroli zgodnie z Planem Pracy na IV kwartał 2007r. było:
-zgodność wykorzystywania dotacji z budżetu gminy z preliminarzem wydatków za 2006 rok i pierwsze półrocze 2007 roku.
                W przedmiotowej sprawie dokonano przeglądu, sprawdzenia następujących dokumentów:
-projekt planu finansowego WOK w Łochowie na rok 2006;
-plan finansowy WOK na 2006 rok po przydzieleniu środków finansowych zgodnie z budżetem na 2006r.;
-sprawozdanie finansowe WOK w Łochowie za rok 2006 i uchwała Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego WOK za okres 01.01.2006r.- 31.12.2006r.
-informacja z wykonania planu finansowego WOK w Łochowie w okresie 01.01.2006r.- 31.12.2006r.;
-plan finansowy WOK w Łochowie na 2007rok w okresie 01.01.2007r.- 30.06.2007r.;
-sprawozdanie finansowe za I półrocze 2007r.;
-informacja z wykonania planu finansowego WOK w Łochowie.
 
                W wyniku czynności sprawdzających ustalono, że w 2006roku sytuacja finansowa WOK przedstawiała się następująco:
-          w projekcie planu finansowego WOK zaplanowano wydatki na kwoty – 195 270 zł;
-          plan wydatków został skorygowany po przydzieleniu środków w budżecie na 2006r. na kwotę – 183 520 zł;
-          sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego WOK w Łochowie wykazało wydatki ogółem na kwotę – 181 355,06 zł;
Do sprawozdania rocznego zostały sporządzone przez księgową Katarzynę Moroz bilans na dzień 31.12.2006r. oraz Rachunek Zysków i strat na dzień 31.12.2006r. z wynikiem ujemnym – 12 090,86 zł.
Pokrycie straty za 2006r. przewidziano z budżetu na 2007r., takie uzasadnienie miało miejsce w uchwale Rady Gminy zatwierdzającej sprawozdanie finansowe WOK w Łochowie za okres 01.01.2006r. do 31.12.2006r.
               
                Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia możliwości pozyskiwania środków finansowych pozabudżetowych.
Ogółem w 2006 roku zostało złożonych osiem wniosków do następujących instytucji:
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ.  KUJ- POMORSKIEGO
1.        TYTUŁ Sięgnijmy do korzeni II „ Od szycia ręcznego do mechanicznego” – na kwotę 6000 zł – nie został uwzględniony.
2.        TYTUŁ  „ Wianki 2006 Lisi Ogon” – na kwotę 5000 zł – nie został uwzględniony.
3.        Wojewódzki Turniej Recytatorski „ O pióro J. Brzechwy” na kwotę 28000 zł – przyznano kwotę 1500 zł.
4.        TYTUŁ 50 lat Biblioteki publicznej w Łochowie - na kwotę  3150 zł- nie przyznano środków
AMERYKAŃSKA FUNDACJA WOLNOŚCI
1.        TEMAT Równe szanse 2006 – Regionalny konkurs Grantowy- październik 2006 na kwotę 6800 – rozpatrzony negatywnie.
2.        TEMAT Młodzież Łochowo- roztańczone lato- na kwotę 6150- rozpatrzony negatywnie.
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1.        Wniosek o przyznanie dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych w 2006 roku- otrzymano książki o wartości ogółem 4000 zł.
2.        Wniosek na zakup strojów dla zespołu folklorystycznego na kwotę 24 000 zł – odpowiedź była negatywna z uwagi na brak środków w Ministerstwie.
 
W wyniku czynności sprawdzających realizację wykorzystania dotacji budżetowej za I półrocze 2007 roku ustalono następujący stan faktyczny:
-          plan finansowy WOK w Łochowie na 2007 rok obejmuje przychody razem 214 000 zł;
-          dotacja z Urzędu Gminy - 201 500 zł;
-          dotacja z budżetu gminnego – 190 000 zł
-          dotacje celowe z sołectw:
Przyłęki – 2000 zł
Łochowo (koło seniora) – 5000 zł
Łochowo – 3000 zł
Lisi Ogon – 6000 zł.
 
Za I półrocze 2007r. do 30.06 wykorzystano kwotę 112 000 zł tj. 59% dotacji, ponadto wykorzystano kwotę 6000 zł stanowiącą dotację z sołectwa Lisi Ogon na organizację imprezy plenerowej „ Wianki 2007”
Analizując plany finansowe i sprawozdania finansowe za 2006r., wynika że przychody własne stanowiły kwotę 10 970, 41 zł tj. około 6,9 % dotacji budżetowej. W pierwszym półroczu 2007 roku wpływy(dochody) z działalności statutowej wynosiły 5399,15 tj wykonano 43% planowanych przychodów.
W wyniku czynności kontrolnych zespół kontrolny dokonał następujących ustaleń:
1.        w kontrolowanych dokumentach uchybień nie stwierdzono;
2.        koszty utrzymania Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie za rok 2006 zakończone zostały stratą 12 090,86, co wynika z „ Rachunku Zysków i strat” sporządzonego na dzień 31.12.2006r. Powyższa strata została pokryta z dotacji budżetowej na 2007rok, co zostało stwierdzone przez Rade Gminy uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego WOK w Łochowie za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.;
3.        w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków finansowych sporządzono osiem wniosków z których tylko dwa zostały częściowo uwzględnione. Jeden na kwotę 1500 zł, natomiast drugi w formie zakupionych nowych książek na kwotę 4000 zł.
 
W czasie wykonywanych czynności kontrolnych, Dyrektor WOK na bieżąco udzielał stosownych wyjaśnień, po których uwag nie odnotowano.
Kontrolowany zapoznał się z ustaleniami zawartymi w protokole, do których nie wnosił zastrzeżeń.
Protokół z kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden w dniu podpisywania otrzymał kontrolowany.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (16 stycznia 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (21 lutego 2008, 10:00:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1323