z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 sierpnia 2013 roku, od godz. 14:00 do 16:00

Białe Błota, dnia 22 sierpnia 2013 r.,
RGK.0012.4.13.2013

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 sierpnia 2013 roku, od godz. 14:00 do 16:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej wg. listy obecności oraz inspektor ds. ochrony środowiska Karolina Swoboda i radca prawny Edyta Ksobiak.

Posiedzenie Komisji w zastępstwie przewodniczącego prowadził radny Janusz Walczyński – członek Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia Komisji:

1. Rozpatrzenie skargi Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET – BIAŁE BŁOTA” S.A.Ad.2.

Członkowie Komisji podjęli dyskusję w kwestii funkcjonowania przedsiębiorstwa „Składy Węgla” oraz informacji zamieszczanych na temat niniejszej spółki na stronie internetowej Gminy Białe Błota. Radni oraz inspektor ds. ochrony środowiska dyskutowali również w sprawie wniosków i skarg mieszkańców  w powyższej kwestii oraz ich rozpatrywania przez Wójta Gminy Białe Błota.

Radna Marlena Witkowska-Rypina wskazała, że skarga jest bezzasadna z tego względu, że  dopuszczenie przez wójta stowarzyszenia do postępowania jest zgodne z prawem  i z orzecznictwem.
Inspektor Karolina Swoboda wskazała, że wójt nie miał podstaw, aby nie dopuścić stowarzyszenia jako strony postępowania, dlatego też zostało wydane pozytywne postanowienie o jego włączeniu ze względu na charakter danej sprawy. Pani Swoboda wyjaśniła również, że takie postępowanie jest zgodne z art. 31 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Na Komisji zwrócono uwagę, iż stowarzyszenie występuje w imieniu mieszkańców dotkniętych przez uciążliwą działalnością „składów węgla” w związku z czym dopuszczenie go jako strony postępowania jest w pełni uzasadnione.
Radny Janusz Walczyński zwrócił uwagę na fakt, iż to przedsiębiorstwo Prefabet wnosi skargę, a stroną postępowania są składy węgla.
Inspektor Karolina Swoboda wskazała, że można jedynie przypuszczać, że skarga została złożona przez Prefabet ze względu na to, iż przedsiębiorstwo „składy węgla” działa na terenie Prefabetu oraz z obawy o częstsze kontrole urzędu. 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Marlena Witkowska-Rypina, radny Bronisław Balcerowski, radny Janusz Walczyński, inspektor Karolina Swoboda.

Radny Bronisław Balcerowski zwrócił uwagę, że pismo zostało skierowane zarówno do Rady Gminy jak i wójta. Zapytał, czy urząd udzielił informacji w przedmiotowej kwestii i czy Komisja może się zapoznać z jego stanowiskiem?
Inspektor Karolina Swoboda przekazała członkom Komisji treść pisma wójta w powyższej sprawie.
Niniejsze pismo (sygnatura OŚ.6220.47.2012.KOŚ) znajduje się w aktach sprawy RGK.1510.7.2013, jak i stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Komisja zapoznawała się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie oraz podjęła dyskusję w niniejszym temacie.
Na Komisję poproszona została p. Edyta Ksobiak – radca prawny w urzędzie gminy, w celu przedstawienia stanowiska w kwestii dopuszczenia stowarzyszenia jako strony postępowania.
Radca prawny E. Ksobiak wskazała, iż przedsiębiorstwo złożyło wniosek do wójta o wyłączenie stowarzyszenia z postępowania, a w przypadku negatywnego rozpatrzenia niniejszy wniosek miał zostać potraktowany przez Radę Gminy jako skarga na wójta.

Komisja Rewizyjna jednogłośnie po wnikliwej analizie przedstawionej przez organ prowadzący dokumentacji w sprawie skargi Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET – BIAŁE BŁOTA” S.A. z dnia 20.03.2013, dotyczącej dopuszczenia Stowarzyszenia "Przymierze dla Gminy Białe Błota" w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Skład hurtowy i detaliczny opału na dz. 44/45 i 44/46 w Białych Błotach, postanowiła uznać skargę za bezzasadną. 
Komisja wzięła pod uwagę fakt, że   Stowarzyszenie "Przymierze dla Gminy Białe Błota" jest organizacją społeczną działającą na rzecz mieszkańców i ochrony środowiska naturalnego. W interesie mieszkańców, którzy w licznych protestach i skargach zwracali uwagę na uciążliwość składów węgla jest, aby byli reprezentowani przy ustaleniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Radny Janusz Walczyński zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


Przebieg Komisji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu, dostępny w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, pok. 18.


metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (26 września 2013)
Opublikował: Natalia Zielińska (22 października 2013, 10:33:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 863