PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 lutego 2014 roku, od godz. 12:00 do 16:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 lutego 2014 roku, od godz. 12:00 do 16:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej wg. listy obecności oraz Zastępca Wójta Jan Jaworski, Sekretarz Gminy Anna Rywak, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Jarosław Zwoliński oraz radny Marek Mikuła, osoby składające skargi, Inspektor Wiesława Kaczanowska, Inspektor Filip Rybacki i Radca Prawny Urzędu Edyta Ksobiak.

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Andrzeja Kierońskiego.Porządek posiedzenia Komisji:

1. Rozpatrzenie skargi  na Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach;
2. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota.


Ad.1. Rozpatrzenie skargi  na Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach.

Przewodniczący Komisji poprosił Dyrektora GCK o ustosunkowanie się do skargi.
Dyrektor Jarosław Zwoliński poinformował, iż podtrzymuje stanowisko, które złożył na piśmie i dodał, że do Gminnego Centrum Kultury wpłynęły 3 zwolnienia lekarskie, dwa pierwsze zostały odesłane w terminie do ZUSu, a ostatnie przesłano po terminie. Z kolei wynagrodzenie zostało wypłacone po upływie 2 tyg. od rozwiązania stosunku pracy.
Radna Marlena Witkowska- Rypina zgłosiła wniosek o wyłączenie z rozpatrywania skargi radnego Bronisława Balcerowskiego, gdyż był przy zwolnieniu skarżącej.
Przewodniczący Komisji powiedział, że nie widzi podstaw do takiego wyłączenia i otworzył dyskusję nt skargi.

Dyskusja:
Radny Bronisław Balcerowski zapytał, czy ktoś pouczył skarżącą, iż zwolnienia powinny zostać wysyłane do ZUSu, a nie byłego pracodawcy?
Dyrektor Jarosław Zwoliński odpowiedział, że nikt nie spodziewał się, że po tych dwóch zwolnieniach wpłynie kolejne.
Radna Marlena Witkowska- Rypina zapytała Dyrektora kiedy zapoznał się z przepisami prawa pracy dot. niewysyłania przez zakład pracy zwolnień do zakładu ubezpieczeniowego?
Dyrektor Jarosław Zwoliński wyjaśnił iż wysłał zwolnienia lekarskie do ZUSu w ramach dobrej woli i dodał, że sprawa jest już załatwiona, a skarga niczego nowego nie wnosi.
Radna Marlena Witkowska- Rypina powiedziała, że skarga ma charakter prewencyjny i dodała, że w jej ocenie należało poinformować skarżącą gdzie należy wysyłać zwolnienia lekarskie.
Przewodniczący Komisji podsumował i stwierdził, że z dokumentów wynika, że zwolnienie zostało wystawione 27 marca 2013 r., a w dniu 12 kwietnia 2013 r. dotarło do ZUSu. Wynika z tego, że zostało ono odesłane przez GCK ok 10 kwietnia 2013 r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego mówi, iż ww. dokumenty powinny zostać przekazane w ciągu 14 dni.
Sekretarz Gminy dodała, że dobrą praktyką byłoby wysłanie pisma do skarżącej z informacją, że odesłano zwolnienie lekarskie do ZUSu i z prośbą, aby ww. dokumentację kierować bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń, a nie do zakładu pracy.
Przewodniczący Komisji podziękował panu Jarosławowi Zwolińskiemu za wyjaśnienia i zaprosił na posiedzenie komisji skarżącą.
Skarżąca poinformowała członków komisji, że zwolnienie lekarskie wysłała do zakładu pracy bo to była pierwsza myśl i dodała, że uważała iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie został jeszcze poinformowany o rozwiązaniu stosunku pracy. Skarżąca dodała, że skoro Dyrektor nie odesłał zwolnienia to myślała, iż przejął obowiązek przekazywania ww dokumentu. W związku z faktem, że trzecie zwolnienie lekarskie nie zostało przekazane w terminie do ZUSu zostało obniżone jej o 25% świadczenie. Następnie skarżąca przedstawiła sprawę niewypłacenia ekwiwalentu za urlop. Wynagrodzenie wraz z ekwiwalentem za urlop zostało wypłacone pod koniec marca 2013 r. Skarżąca dodała, że nie zgadzała się z ilością dni urlopu, które zostały podane w świadectwie pracy i w związku z powyższym wystosowała pismo do Dyrektora GCK w tej sprawie. Błąd został naprawiony.
Radny Krzysztof Kocikowski zwrócił uwagę na fakt, iż nie każdy pracownik musi znać przepisy prawa pracy.
Komisja podjęła dyskusję na temat obecności radnego Bronisława Balcerowskiego przy wręczaniu zwolnienia z pracy skarżącej.
Przewodniczący Komisji podziękował skarżącej za przybycie i poinformował, że o sposobie załatwienia skargi zostanie poinformowana w formie pisemnej.

Komisja jednogłośnie uznała skargę w zakresie źle naliczonego ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy za zasadną. 

Ustalono, iż ekwiwalent za urlop wypoczynkowy przysługujący skarżącej  został naliczony nieprawidłowo i wypłacony po terminie. Zgodnie bowiem z art. 171 § 1 Kodeksu Pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.) w przypadku niewykorzystania urlopu przysługującego w całości lub w części z powodu rozwiązania stosunku pracy, pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Z powyższego przepisu wynika, że dniem wymagalności ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy jest dzień rozwiązania bądź wygaśnięcia stosunku pracy, a nie dzień w którym upływa termin wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc. 

Komisja jednogłośnie uznała skargę w części dotyczącej przekroczenia siedmiodniowego terminu wysłania zwolnienia lekarskiego do ZUS  również za zasadną. 
Na podstawie zebranych dokumentów ustalono, iż Dyrektor Gminnego Centrum Kultury otrzymał w dniu 29 marca 2013 r. zaświadczenie lekarskie skarżącej za okres od dnia 27 marca 2013 r. do dnia 16 kwietnia 2013 r., wystawione w dniu 27 marca 2013 r. Zwolnienie zostało odesłane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale po upływie 7 dni od daty jego wystawienia i wpłynęło 12 kwietnia 2013 r. W związku z powyższym zasiłek chorobowy od dnia 3 kwietnia 2013 r. do dnia 12 kwietnia 2013 r. został obniżony o 25% . Ponadto zgodnie z wyjaśnieniami podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy pana Marka Guciora i art 62 ust 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, ze zm.) w celu ustalenia prawa do zasiłku i wysokości zasiłku, którego płatnikiem jest ZUS np. po ustaniu stosunku pracy płatnik składek pracodawca jest zobowiązany do wystawienia i przekazania do ZUS zaświadczenia płatnika składek na druku ZUS Z3 oraz zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez upoważnionego lekarza na druku ZLA. 

Ad.2  Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

Skarga na działalność Wójta Gminy dotyczyła:
-nieudzielenia informacji publicznej w dniu 8 stycznia 2014 r.;
-nieudzielenia informacji publicznej we wrześniu 2013 r. oraz odmowy sporządzenia notatki służbowej.

Posiedzenie Komisji o godz. 14:00 opuścił radny Janusz Walczyński
Na posiedzenie Komisji przybył skarżący.

Przewodniczący Komisji zapoznał członków Komisji z wyjaśnieniami Sekretarza Gminy w zakresie nieudzielenia informacji publicznej w dniu 8 stycznia 2014 r. i oddał głos skarżącemu.
Skarżący powiedział, że zwrócił się do p. Wiesławy Kaczanowskiej o umożliwienie wglądu do dokumentów z licytacj. Nie otrzymał tych dokumentów więc zwrócił się ww. sprawie do Wójta Gminy, który również odmówił wglądu. W związku z powyższym skarżący skierował sprawę do sądu i po otrzymaniu wyroku ponownie zwrócił się do urzędu o wgląd do dokumentacji. 
Przewodniczący Komisji powiedział, że pracownicy Urzędu poinformowali Komisję, iż został Pan poinformowany o możliwości zapoznania się z dokumentacją za 3 dni.
Skarżący odpowiedział, że rzeczywiście otrzymał takie pismo, ale po terminie i w związku z powyższym złożył skargę na Wójta Gminy Białe Błota. Po złożeniu skargi otrzymał kolejne pismo z informacją o możliwości zapoznania się z dokumentacją. Skarżący powiedział, że gdy przybył do Urzędu p. Wiesława Kaczanowska i p. Filip Rybacki poprosili go aby usiadł na holu i wydawali mu dokumenty. Po zapoznaniu z dokumentami skarżący stwierdził, że są one sfałszowane i poprosił o wykonanie kopii przeglądanych pism. Otrzymał odpowiedź odmowną i wyrwano mu dokumenty z ręki. Wówczas zadzwonił na Policję.
Radna Marlena Witkowska- Rypina zapytała o jaki przetarg chodziło?
Skarżący odpowiedział, że  informacja publiczna nie wymaga uzasadnienia, a w przypadku osób biorących udział w przetargu publicznym nie ma mowy ochronie danych osobowych.
Przewodniczący Komisji nawiązał do treści skargi i poruszył kwestię odmowy sporządzenia notatki służbowej.
Skarżący wyjaśnił, że p. Wiesława Kaczanowska odmówiła sporządzenia notatki służbowej. W tym samym dniu Wójt Gminy nie chciała przyjąć skarżącego, a sekretarka po konsultacji z Wójtem Gminy i Radcą Prawnym poinformowała, że nie będzie udzielona informacja publiczna i należy złożyć kolejny wniosek o jej udostępnienie. Pani Wójt wyszła  ze swojego gabinetu i poinformowała, że informacja nie zostanie udzielona ze względu na ochronę danych osobowych.
Przewodniczący Komisji powiedział, że w związku zaistniałą sytuacją Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do przekazania informacji do Prokuratury.
Skarżący dodał, że chciałby uzyskać dostęp do nagrania z monitoringu i dodał, że po przybyciu Policji został wyprowadzony na zewnątrz, a Policja działał na zlecenie Urzędu Gminy.
Inspektor Wiesława Kaczanowska wyjaśniła, iż skarżący zgodnie z wyrokiem sądu miał jedynie prawo do wglądu do dokumentów, a nie do ich kopiowania. W pismach o które prosił skarżący znajdowały się m.in adresy zamieszkania i pesele.
Radna Marlena Witkowska- Rypina powiedziała, że wystarczyło zasłonić te dane i dodała, że nie może być tak iż Urząd nie udostępnia dokumentów.
Inspektor Filip Rybacki dodał, że skarżący żądał wglądu do dokumentów, a sąd stanął na stanowisku, iż jeżeli wnioskodawca chce tylko wglądy to nie nakazał przetworzenia tej informacji. Dane w dokumentach były danymi wrażliwymi. Skarżący prosił o wgląd do dokumentów i ten wgląd otrzymał.
Radna Marlena Witkowska- Rypina powiedziała, że ustawa o dostępie do informacji publicznej mówi, że należy ją udzielić bez zbędnej zwłoki, a jeżeli zainteresowany chce informację przetworzoną to obowiązkiem urzędu jest ją przetworzyć.
Przewodniczący Komisji dodał, że zadaniem urzędu jest załatwienie petenta i skoro skarżący prosił o notatkę to było trzeba ją sporządzić. Zapytał  dlaczego nie została ona sporządzona?
Radna Marlena Witkowska- Rypina dodała, że w interesie Urzędu było sporządzenie notatki i podanie podstawy prawnej o nieudzieleniu informacji publicznej.
Inspektor Filip Rybacki wyjaśnił, że skarżącemu udostępniono wszystkie teczki i został poinformowany, że nie może fotografować dokumentów, bo zgodnie z wyrokiem sądu prosił tylko i wyłącznie o wgląd do dokumentów. Dodał również, że Urząd w swoim postępowaniu kierował się wyrokiem sądu, który stanął na stanowisku, że należy udostępnić dane petentowi, bo nie chce danych przetworzonych, tylko do wglądu.
Skarżący powiedział, że sąd powiedział, że umożliwia mu wgląd i nie tylko wgląd.

W toku dalszej dyskusji nt. skargi Inspektor Wiesława Kaczanowska poinformowała, że nikt z Urzędu nie wzywał Policji i ponownie przeanalizowano sprawę nieudzielenia informacji publicznej. 
Na Komisję poproszono Radcę Prawnego Urzędu p. Edytę Ksobiak, która poinformowała członków Komisji, że jeżeli chcą mieć dostęp do monitoringu z tego spotkania to muszą złożyć stosowny wniosek, a skarżący powinien złożyć zgodę na udostępnienie swojego wizerunku 

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu skargi w zakresie nieudzielenia informacji publicznej we wrześniu 2013 r. oraz odmowy sporządzenia notatki służbowej uznała skargę jednogłośnie za zasadną, gdyż zgodnie z sentencją wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 maja 2013 r. Wójt Gminy Białe Błota został zobowiązany do załatwienia wniosku skarżącego z dnia 22 listopada 2012 r. w zakresie udostępnienia informacji publicznej w ciągu 14 dni od doręczenia prawomocnego wyroku. 
Pracownicy urzędu potwierdzili, że informacja publiczna nie została udzielona w zakresie w jakim żądał tego skarżący, gdyż uniemożliwiono mu skopiowanie dokumentów o które wnioskował. Zgodnie z art 12 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U z  2001, Nr 112, poz. 1198) podmiot udostępniający informację publiczną jest zobowiązany zapewnić możliwość, kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub przesłanie informacji publicznej albo przeniesienie jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji. 
Pracownicy Urzędu Gminy Białe Błota nie zaprzeczyli również, że notatka służbowa o którą wnioskował skarżący nie została sporządzona. 

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu skargi  w zakresie nieudzielenia informacji publicznej w dniu 8 stycznia 2014 r. uznała skargę jednogłośnie za zasadną, gdyż skarżący w dniu 8 stycznia 2014 r. zwrócił się o udzielenie informacji publicznej w zakresie udostępnienia protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. W związku z nieobecnością w tym dniu pracownika Biura Rady Gminy został poinformowany iż Protokoły z Komisji Rewizyjnej są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej, a w przypadku informacji, które nie są umieszczone w BIPie należy złożyć stosowny wniosek. 
Komisja Rewizyjna stanęła na stanowisku, iż Urząd Gminy Białe Błota nie może tłumaczyć się niemożnością udzielenia informacji publicznej, z powodu nieobecności merytorycznego pracownika. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej jednogłośnie przegłosowali wniosek radnej Marleny Witkowskiej- Rypiny o dołączenie do protokołu z poprzedniego posiedzenia postanowienia Prokuratury dot. umorzenia postępowania.
metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (20 lutego 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (15 maja 2014, 15:13:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 793