PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 sierpnia 2014 roku, od godz. 13:30 do 14:00 w Auli w Giimnazjum w Białych Błotach.


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 sierpnia 2014 roku, od godz. 13:30 do godz. 14:00 w Auli w Gimnazjum w Białych Błotach.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej wg. listy obecności.

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Andrzeja Kierońskiego.


Porządek posiedzenia Komisji:

1. Rozpatrzenie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.


Ad.1. Rozpatrzenie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

Członkowie ponownie zapoznali się ze skargą i stwierdzili co następuje:
1) uznali skargę za zasadną w części dotyczącej działania na szkodę Związków Zawodowych,;
2) przekazują według właściwości skargę w części dotyczącej mobbingu do Państwowej Inspekcji Pracy;
3) pozostawiają skargę bez rozpatrzenia w części dotyczącej niewypłacania premii pracownikom.
Ponadto Komisja stwierdziła, iż Kierownik GOPS nie podjęła właściwej współpracy z nowo utworzonym Związkiem Zawodowym Pracowników Pomocy Społecznej poprzez, w ocenie skarżących, utrudnianie pracy Związku.
W kwestii mobbingu Komisja Rewizyjna nie jest organem właściwym do stwierdzenia, czy na terenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach są naruszane zasady polityki antymobbingowej, czy też nie. W związku z powyższym należy skargę ww. zakresie skierować do Państwowej Inspekcji Pracy, jako organu właściwego w tej materii.
Skarżący ponadto zarzuca Kierownikowi GOPS działanie na szkodę budżetu Gminy Białe Błota poprzez niewypłacanie premii pracownikom. Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej złożył ww. sprawie pozew do sądu. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna pozostawiła tę część skargi bez rozpatrzenia, gdyż spór w tej materii rozstrzygnie niezawisły sąd.

Komisja jednogłośnie zdecydowała wycofać z porządku obrad projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi i jednocześnie przedstawić nową uchwałą, która uwzględnia przyjęte powyżej stanowisko
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

    Andrzej Kieroński


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 sierpnia 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (13 listopada 2014, 13:34:44)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (13 listopada 2014, 13:37:42)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 727