PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 14 kwietnia 2015 r., o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 14 kwietnia 2015 r., o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz  Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak.
Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Komisji Wiesława Suszek.

Porządek posiedzenia:
1. Skarga na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
2. Wydatkowanie środków soleckich miejscowości Białe Błota.

Ad.1. Skarga na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Przewodnicząca Komisji odczytała skargę i wyjaśnienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie. Po zapoznaniu się z dokumentacją  Komisja Rewizyjna stwierdziła, że skarżący w swojej skardze wyraził niezadowolenie ze współpracy z pracownikami socjalnymi. Skarżący zgłaszał w 2014 r. konieczność remontu kotłowni na prywatnej posesji. Kilkakrotnie ww. sprawie spotykał się z ówczesnym Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, lecz po jakimś czasie zaprzestał rozmów w sprawie. Ośrodek w związku z powyższym nie podjął żadnych działań w tej materii, gdyż finansowanie remontów prywatnych budynków leży po stronie właściciela mieszkania, a nie Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto skarżący nie złożył pisemnego wniosku o dokonanie remontu kotłowni i w związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie mógł udzielić na piśmie odpowiedzi w formie decyzji administracyjnej. Co więcej zainteresowany, co potwierdza pismo, które wpłynęło do GOPS w dniu 13.11.2014 r.  dokonał remontu ww. pomieszczenia na własny koszt. Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Rewizyjna uznaje skargę za bezzasadną.

Ad.2. Wydatkowanie środków soleckich miejscowości Białe Błota.
Skarbnik Gminy przedstawiła informację na co zostały wydatkowane środki sołeckie w 2014 r. w miejscowości Białe Błota.

Protokołowała:
Magdalena Maison
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 
Wiesława Suszek 
metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (14 kwietnia 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (28 kwietnia 2015, 08:06:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 360