PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 1 grudnia 2015 r., o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 1 grudnia 2015 r., o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Radca Prawny Urzędu Gminy Edyta Ksobiak, informatyk Marek Jakubowski, Redaktor Naczelna „Białe Błota info” Marzanna Kreja oraz radna Gabriela Żernicka.

Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Komisji Wiesława Suszek.

Porządek posiedzenia:
1. Przeprowadzenie kontroli problemowej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przez radnego z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy.
2. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Białe Błota .


Ad.1. Przeprowadzenie kontroli problemowej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przez radnego z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy.
Przewodnicząca Komisji poprosiła radnego Krzysztofa Kowalewskiego o przedstawienie wyjaśnień w sprawie.
Radny Krzysztof Kowalewski poinformował, że nie prowadzi z żoną działalności gospodarczej. Główna siedziba firmy jest wspólna tj. pod tym samym adresem, ale radny  nie współprowadzi działalności z żoną. Dodał także, że jeżeli wykorzystywał  mienie komunalne to do 28.02.2015 r. Dodał także, że nie ma rozdzielności majątkowej.
Pani Edyta Ksobiak dodała, że zgodnie z art 24 f. ustawy o samorządzie gminnym nie rozszerza się zakazu prowadzenia działalności na  współmałżonka.
Redaktor naczelna „Białe Błota info” powiedziała, że sprawa wymaga wyjaśnienia i dlatego redakcja w tej sprawie zwróciła się do wojewody. Pani Redaktor zapytała radnego, czy jego działalność jest prowadzona pod tym samym adresem i w tym samym sklepie co żona i czy w swoim sklepie realizował talony dla mieszkańców gminy korzystających z pomocy GOPS.
Radny Krzysztof Kowalewski powiedział, że prowadzi działalność pod tym samym adresem co żona, ale nie w tym samym sklepie. Dodała także, że nie realizował talonów.
Radny Rafał Barsukiewicz powiedział, że dla niego wyjaśnienia radnego są wystarczające.
Przewodnicząca Komisji podsumowała dyskusję i stwierdziła, że radny prowadzi działalność na terenie gminy Białe Błota, ale nie wykorzystuje mienia komunalnego gminy. - radni jednogłośnie przyjęli ww. stanowisko. W głosowaniu nie brał udziału radny Krzysztof Kowalewski.
Członkowie Komisji przegłosowali również wniosek o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym.

Ad.2. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Białe Błota .

Redaktor Naczelna „Białe Błota info” powiedziała, że po złożeniu skargi i po otrzymaniu wyjaśnień Wójta w sprawie  jakość nagrania nie uległa zmianie.
Komisja wyrywkowo odsłuchała nagranie w Biurze Rady Gminy.
Radny Rafał Barsukiewicz powiedział, że nagrania muszą mieć lepszą jakość, a Protokoły powinny być dokładniejsze. Protokół powinien odzwierciedlać sesję.
Redaktor Naczelna „Białe Błota info” powiedziała, że nie wszystko musi być protokołowane.
Przewodnicząca Komisji powiedział, że na dzień składania skargi jakość nagrania była słabej jakości i w związku z powyższym skarga jest zasadna.
Radny Rafał Barsukiewicz powiedział, że radni nie wiedzą, czy nagranie było nieczytelne gdyż na dzień dzisiejszy jest dobre.
Redaktor Naczelna „Białe Błota info” powiedziała, że skarga jest zasadna gdyż potwierdza to pismo od Wójta Gminy, który informuje, że nagranie zostało  poprawione.
Radna Anna Zawidzka stwierdziła, że  skoro została złożona skarga  to musiały być podstawy do jej złożenia.
Informatyk Marek Jakubowski wyjaśnił, że została zwiększono jedynie amplitudę dźwięku. Nie ma jednak możliwości poprawienia jakości nagrania. Dodał także, że jak włączył nagranie to słyszał je dobrze.


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (1 grudnia 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (22 grudnia 2015, 14:24:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 345