Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2017 r. od godziny 12:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7

Protokół 
 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 maja 2017 r. od godziny 12:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy oraz Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak i Sekretarz Gminy Agnieszka Piętka.

Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Komisji Wiesława Suszek.

Porządek posiedzenia:
1. Absolutorium.
2. Sprawy bieżące.

Ad.1 Absolutorium.
Radny Rafał Barsukiewcz odczytał opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Białe Błota absolutorium za 2016 r.
Radny Krzysztof Kowalewski  powiedział, że według jego opinii w 2016 r. pozyskano za mało środków z zewnątrz. Również zadłużenie nie było spłacane tak jak powinno i nie zostały zrealizowane inwestycje, które miały być.
Radny Rafał Barsukiewicz dodał, że nie sprzedano 2 autobusów szkolnych.

Przewodnicząca po wysłuchaniu członków komisji poddała pod głosowanie wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota za 2016 r. – wszyscy członkowie komisji wstrzymali się od głosu.

Radny Krzysztof Kowalewski stwierdził, że komisja nie da żadnej opinii i decyzję w sprawie absolutorium podejmie Rada Gminy.

Ad. 2 Sprawy bieżące.

Przewodnicząca komisji powiedziała, że chciałaby wrócić do skargi nr RGK.1510.1.2017, gdyż według jej opinii ta skarga jest niezasadna.
Po ponownym przeanalizowaniu sprawy przewodnicząca Komisji Rewizyjna postawiła wniosek o uznanie skargi za bezzasadną- członkowie Komisji 3 głosami za uznali skargę za bezzasadną( w głosowaniu nie brał udziału radny Krzysztof Kowalewski, który na poprzednim posiedzeniu komisji zgłosił wniosek o wyłączenie jego osoby z rozpatrywania skargi)

Ad.1 Absolutorium.

W związku z wstrzymaniem się od głosu wszystkich członków Komisji Rewizyjnej, przy głosowaniu wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 r. na posiedzenie poproszono Skarbnika Gminy. Pani Skarbnik zadzwoniła do jednego z kolegiantów Regionalnej Izby Obrachunkowej, który poinformował, że komisja musi swój wniosek głosować do skutku. Dodała, że nie ma takiej możliwości, że Komisja Rewizyjna nie przedstawi żadnego wniosku.
Członkowie komisji zostali zapoznani z ustawa o samorządzie gminnym, gdzie wyraźnie jest zapisane, że Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
W związku z powyższym przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ponownie poddała pod głosowanie wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota.

Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym wynikiem:
-za udzieleniem absolutorium - 2. głosy ( radna Wiesława Suszek i radna Anna Zawidzka) ,
-głosów przeciwnych - 0
-głosów wstrzymujących  -2 ( radny Rafal Barsukiewicz i radny Krzysztof Kowalewski)


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Wiesława Suszek

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (29 maja 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (17 sierpnia 2017, 12:18:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 161