O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E
W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a
I. Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych, położonych w Murowańcu, zapisanych w KW 50253 :
 
1. działki nr 115/10 o pow. 0,1043 ha,
    cena wywoławcza : 127.246,00 zł  (słownie : sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście
    czterdzieści sześć złotych), w tym 22% VAT,
2. działki nr 115/11 o pow. 0,1361 ha,
    cena wywoławcza :  166.042,00 zł  (słownie : sto sześćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści
    dwa złote), w tym 22% VAT,
 
II. Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości  gruntowych,  położonych w Kruszynie Kraj., zapisanych w KW 73512 :
 
1. działki nr 34/8 o pow. 0,0957 ha,
    cena wywoławcza :  57.420,00 zł  (słownie : pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta
    dwadzieścia złotych),
2. działki nr 34/9 o pow. 0,0814 ha,
    cena wywoławcza :  48.840,00 zł  (słownie : czterdzieści osiem tysięcy osiemset
    czterdzieści złotych),
3. działki nr 34/10 o pow. 0,0818 ha,
    cena wywoławcza : 49.080,00 zł  (słownie : czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt
    złotych).
 
Przetarg odbędzie się dnia 12 maja 2009 roku  :  poz. I. o godz.10.00, poz. II. o godz.12.00
w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia  5 maja 2009 r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty, do wglądu, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Bliższych informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Gminy Białe Błota (budynek Banku Spółdzielczego) pokój nr 6 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.
 
 
O g ł o s z e n i e
W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a
 
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
gruntowych :
 
1. działki nr  826 o pow. 5,5600 ha, położonej w Kruszynie Kraj., zapisanej w KW 64517
    cena wywoławcza : 3.336.000,00 zł  (słownie : trzy miliony trzysta trzydzieści sześć 
    tysięcy  złotych),
 
2. działki nr 110/30 o pow. 0,8842 ha, położonej w Łochowicach, zapisanej w KW 103341
    cena wywoławcza :   618.940,00 zł  (słownie : sześćset osiemnaście tysięcy dziewięćset 
    czterdzieści złotych).
 
Przetarg odbędzie się dnia  5 czerwca 2009 roku  o godz. 10.00,
w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia  29 maja 2009 r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty, do wglądu, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Bliższych informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Gminy Białe Błota (budynek Banku Spółdzielczego) pokój nr 6 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.
 
 
                                  Wójt Gminy Białe Błota
 
informuje, że z zasobu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Białe Błota, zostały przeznaczone do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego działki nr 224/16, 224/17, 224/18, 224/19, 224/20 i 224/21  położone w Łochowie.
 
Wykaz nieruchomości, zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr  261, poz. 2603 ze zm.), zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota w dniach od  6 do 27 kwietnia 2009 r.
 
 
O G Ł O S Z E N I E  
              Wójta Gminy Białe Błota z dnia 2 kwietnia 2009  r.
 
         w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 
 
         Działając na podst. art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U.z 2004 r  Nr 261,  poz. 2603  ze zm.)
 
Wójt Gminy Białe Błota  
informuje, że  Rada   Gminy Białe Błota  Uchwałą  Nr XXVIII/319/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. wyraziła zgodę na zbycie, w drodze przetargu nieograniczonego, niezabudowanych
działek, położonych w Łochowie, zapisanych w KW 64601 :
 
1. działki nr 224/16 o pow. 0,1031 ha,
    cena działki : 134.030,00 zł  (słownie : sto trzydzieści cztery tysiące 
    trzydzieści złotych),
2. działki nr 224/17 o pow. 0,1048 ha,
    cena działki : 136.240,00 zł  (słownie : sto trzydzieści sześć tysięcy
    dwieście czterdzieści złotych),
3. działka nr 224/18 o pow. 0,0661 ha,
    cena działki :  85.930,00 zł  (słownie : osiemdziesiąt pięć tysięcy
    dziewięćset trzydzieści złotych),
4. działki nr 224/19 o pow. 0,0669 ha,
    cena działki :  86.970,00 zł  (słownie : osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset  
    siedemdziesiąt złotych),
5. działki nr 224/20 o pow. 0,0650 ha,
    cena działki :  84.500,00 zł  (słownie : osiemdziesiąt cztery tysiące piećset złotych),
6. działka nr 224/21 o pow. 0,1859 ha,
    cena działki : 223.080,00 zł  (słownie : dwieście dwadzieścia trzy tysiące osiemdziesiąt      
    złotych).
 
Ogłoszenie  wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń w dniach od
6 do 27 kwietnia  2009 r.
 
           Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym  przysługuje       pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr  z 2004 r., Nr 261 poz.2603 ze zm. ) upływa z dniem 18 maja 2009 r.
 
 

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (2 kwietnia 2009)
Opublikował: Mariusz Gromski (2 kwietnia 2009, 10:23:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1993