Przetarg Kruszyn Krajeński i Łochowice

O g ł o s z e n i e
W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych:
 
 
1.    działki  nr  826  o  pow.  5,5600 ha  położonej  w  Kruszynie Krajeńskim,  zapisanej w KW 64517, cena wywoławcza działki wynosi :  1.730.000,00 zł  (słownie : jeden milion siedemset trzydzieści tysięcy złotych),
 
2.    działki nr 110/30 o pow. 0,8842 ha położonej w Łochowicach, zapisanej w KW 103341, cena wywoławcza działki wynosi :  459.784,00 zł  (słownie :  czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote).
 
 
 
Przetarg odbędzie się dnia  26 kwietnia  2010 roku o godz.10.00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2010 r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty, do wglądu, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Bliższych informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Gminy Białe Błota (budynek Banku Spółdzielczego) pokój nr 6 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.
 
 
 
Białe Błota,  2010-02-22
 

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (22 lutego 2010)
Opublikował: Filip Rybacki (22 lutego 2010, 15:12:23)

Ostatnia zmiana: Filip Rybacki (1 marca 2010, 08:53:23)
Zmieniono: 3/2010

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2237