Przetarg Łochowice czerwiec 2013 r.

O G Ł O S Z E N I E
W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
gruntowych położonych w Łochowicach,  zapisanych w KW BY1B/00183262/7 :
 
  1.   działki nr  228 o pow. 0,1179 ha, cena wywoławcza : 76.635,00 zł (siedemdziesiąt
  sześć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych),
  2.   działki nr  229 o pow. 0,1122 ha, cena wywoławcza : 72.930,00 zł (siedemdziesiąt
   dwa tysiące dziewięćset trzydzieści złotych),
        3.   działki nr  230 o pow. 0,1058 ha, cena wywoławcza : 68.770,00 zł ( sześćdziesiąt
         osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych),
        4.   działki nr  231 o pow. 0,0989 ha, cena wywoławcza : 64.285,00 zł (sześćdziesiąt
         cztery  tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych),        
  5.   działki nr  232 o pow. 0,0980 ha, cena wywoławcza : 63.700,00 zł (sześćdziesiąt
         trzy tysiące siedemset złotych),
  6.   działki nr  233 o pow. 0,0967 ha, cena wywoławcza : 62.855,00 zł (sześćdziesiąt       
         dwa  tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć złotych),
  7.   działki nr  265 o pow. 0,1008 ha, cena wywoławcza : 65.520,00 zł (sześćdziesiąt
         pięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych),
  8.   działki nr  267 o pow. 0,1047 ha, cena wywoławcza : 68.055,00 zł (sześćdziesiąt
         osiem  tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych),
  9.   działki nr  268 o pow. 0,0839 ha, cena wywoławcza : 54.535,00 zł (pięćdziesiąt 
              cztery tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych),
       10.  działki nr  269 o pow. 0,0795 ha, cena wywoławcza : 51.675,00 zł (pięćdziesiąt 
        jeden tysięcy  sześćset siedemdziesiąt pięć złotych),
   11.  działki nr  271 o pow. 0,1143 ha, cena wywoławcza : 74.295,00 zł (siedemdziesiąt
           cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych).
 
Przetarg odbędzie się dnia  21 czerwca 2013 roku o godz.10.00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia 15 czerwca 2013 r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty, do wglądu, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Bliższych informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Gminy Białe Błota (budynek Banku Spółdzielczego) pokój nr 6 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.

1.jpg (2176kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (17 maja 2013)
Opublikował: Filip Rybacki (17 maja 2013, 13:23:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1411