Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowościach Lisi Ogon, Łochowice czerwiec 2018 r.


O G Ł O S Z E N I E
W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a
       ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
gruntowych położonych :
-w Łochowicach, zapisanych w KW BY1B/00183262/7 :
         1.   nr  246 o pow. 0,0855 ha, cena wywoławcza : 59.850,00 zł  (pięćdziesiąt dziewięć
               tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych),
         2.   nr  247 o pow. 0,0843 ha, cena wywoławcza : 59.010,00 zł  (pięćdziesiąt   
               dziewięć tysięcy dziesięć złotych),
         3.    nr 248 o pow. 0,0832 ha, cena wywoławcza : 58.240,00 zł (pięćdziesiąt osiem 
                tysięcy dwieście czterdzieści złotych),
              
 
   - w Lisim Ogonie, zapisanych w KW  BY1B/00066004/5, oznaczonych :
         4.    nr  29/29 o pow. 0,1060 ha,  cena wywoławcza : 82.680,00 zł (osiemdziesiąt dwa
                tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych),
         5.    nr  29/20 o pow. 0,0928 ha,  cena wywoławcza : 73.000,00 zł (siedemdziesiąt trzy
                tysiące złotych).
   
      Działki  w Łochowicach i Lisim Ogonie  położone są w terenie nieobjętym aktualnym
      miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działki  stanowią grunty bez    
      obciążeń i zobowiązań. Teren działek niezagospodarowany,  nieuzbrojony,  
      miejscami porośnięty drzewami i krzakami. Dojazd drogami gruntowymi. 
   
Przetarg odbędzie się dnia 18 czerwca 2018 roku o godz.12.00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia 13 czerwca 2018 r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Bliższych informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Białe Błota, Białe Błota ul. Szubińska 57  I piętro, pokój 1 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota w Białych Błotach ul. Szubińska 7 i ul. Szubińska 57  oraz publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Białe Błota i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Łochowice (3).pdf (600kB) pdf
Lisi Ogon(2).pdf (103kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (14 maja 2018)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (14 maja 2018, 11:49:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1198