Dotyczy budowy sieci gazowej w Łochowie w rejonie ul. Leszczynowej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIE
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
sygnatura: GPR.6733.23.2019.2  
 
         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2086 ze zm.), 
Wójt Gminy Białe Błota zawiadamia o wydaniu decyzji nr 46/2019 z dnia 21 maja 2019r., znak: GPR.6733.23.2019.2, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym, na terenie działek o nr. ewid.: 175/3, 325/3, 196/25, 332, 196/26 i 196/12, obręb ewidencyjny Łochowo, gmina Białe Błota (wzdłuż ul. Leszczynowej - od ul. Dereniowej do ul. Brzozowej w Łochowie),
w sprawie prowadzonej na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddziału Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, działającej przez pełnomocnika Panią Ewę Rucińską.

           W związku z powyższym, strony mogą w terminie 14 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Białe Błota (ul. Szubińska 57  - wejście do budynku Urzędu od ulicy Guliwera), w dniach pracy Referatu.

       Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2086 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 

metryczka


Wytworzył: Maciej Pastwa (23 maja 2019)
Opublikował: Maciej Pastwa (23 maja 2019, 10:58:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 87