Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w ciągu ulicy Małej w Cielu (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
sygnatura: GPR.6733.105.2019.4  
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096),
 
Wójt Gminy Białe Błota zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego,
 
prowadzonego na wniosek:
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, działającej przez pełnomocnika Pana Mariusza Dolewskiego,

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE wraz z przyłączem gazu dn 32 PE, na terenie działek o nr ewid.: 42/12, 42/14, 206, o. Ciele, gm. Białe Błota (w ciągu ulicy Małej).

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota (ul. Szubińska 57 - wejście do budynku Urzędu od ulicy Guliwera) w dniach pracy Referatu, a także składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie na adres Urzędu Gminy Białe Błota (ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota), w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Monika Wylęgły (7 listopada 2019)
Opublikował: Monika Wylęgły (7 listopada 2019, 13:01:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 64