PROTOKÓŁ Z IX SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA odbytej w dniu 16.04.2019r., od GODZ. 15:00 w Auli Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie, ul. Wierzbowa 2

nagranie

Protokół 
Z IX Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe, która odbyła się  16.04.2019 r. w Auli Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie, ul. Wierzbowa 2 
  
Sesja trwała: od godziny 15.00 do godz. 15.40
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski
Sekretarz obrad: Jacek Krzyżanowski    
Protokolant posiedzenia: Anna Cabańska
 
Przebieg sesji został transmitowany, utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk i stanowi załącznik do niniejszego protokołu, który jest informacją publiczną.
 
W sesji udział wzięli:
 
1.      Radni Gminy Białe Błota;
2.      Wójt Gminy Dariusz Fundator
3.      Zastępca Wójta Anna Jankowska- Cepak
4.      Zastępca Wójta Mariusz Dolewski
5.      Sekretarz Gminy Ewa Galicka
6.      Radca Prawny Maciej Dalka
7.      Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
8.      Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół w Gminie Białe Błota;
9.      Sołtysi;
10.  Zaproszeni goście i mieszkańcy
 
Nieobecna radna Patrycja Harczenko, radna Karolina Lachowicz, radny Łukasz Wyszomirski, radna Kamilla Grzelak, radny Krzysztof Kocikowski,
 
Porządek obrad.
1. Otwarcie IX Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał:
 
1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019.
2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024.
3. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
 
5. Zakończenie obrad IX Sesji VIII Kadencji.
 
Ad. 1 Otwarcie IX sesji VIII Kadencji Gminy Białe Błota, powitanie i stwierdzenie quorum.  
 
Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski otworzył IX Sesję VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji, p. Dariusza Fundatora Wójta Gminy Białe Błota, p. Annę Jankowską- Cepak Zastępcę Wójta Gminy Białe Błota, p Mariusza Dolewskiego Zastępcę Wójta Gminy Białe Błota, p. Lucynę Krasulak Skarbnika Gminy Białe Błota, p. Ewę Galicką Sekretarza Gminy, Radcę Prawnego p. Macieja Dalka, kierowników referatów, Radnych Powiatu i Radnych Gminy Białe Błota, Sołtysów, mieszkańców, gości przybyłych na sesję. Poinformował, że na sesji obecnych jest 16 radnych i Rada może podejmować uchwały. Poinformował, że sesja jest nagrywana i transmitowana, następnie odczytał pouczenie dot. ochrony danych osobowych.
 
Ad. 2 Wybór sekretarza obrad.
 
Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury na sekretarza obrad radnego Jacka Krzyżanowskiego. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
Głosowanie:w sprawie wyboru na sekretarza obrad radnego Jacka Krzyżanowskiego.

Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Podsumowanie | ZA (16)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Jacek Grzywacz, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska
NIEOBECNI (5) Kamilla Grzelak, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Łukasz Wyszomirski

Ad. 3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli kompleksowej dotyczącej umorzeń podatków za rok 2018 rozpatrzonych przez Wójta Gminy Białe Błota.
Wójt Gminy p. Dariusz Fundator wyraził zgodę na wprowadzenie ww. projektu uchwały.

Głosowanie:
w sprawie wprowadzenia projektu uchwały zgłoszonego przez Przewodniczącego Rady.
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Podsumowanie |  ZA (16)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Jacek Grzywacz, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska
NIEOBECNI (5) Kamilla Grzelak, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Łukasz Wyszomirski

Głosowanie:
w sprawie przyjęcia porządku obrad wraz z wprowadzonym projektem uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Podsumowanie |  ZA (16) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Jacek Grzywacz, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska
NIEOBECNI (5) Kamilla Grzelak, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Łukasz Wyszomirski
Inspektor p. Andrzej Pasek poinformował, że w ramach regionalnych  obchodów 100 lecia Odzyskania Niepodległości Urząd Marszałkowski zaprasza wszystkich mieszkańców do składania podpisów pod deklaracją do dnia 10 maja br.

Ad. 4. Podjęcie uchwał:

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019.
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak omówiła projekt uchwały. Zgłosiła autopoprawkę w dziale 801 Oświata i Wychowanie dot. zakup drukarki dla Szkoły Podstawowej w Przyłękach.

Głosowanie:
w sprawie autopoprawki zgłoszonej przez Skarbnika Gminy.

Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Podsumowanie |  ZA (16) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Jacek Grzywacz, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska
NIEOBECNI (5) Kamilla Grzelak, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Łukasz Wyszomirski.
Kierownik Referatu Budżetu p. Krystyna Kołodziejczak wnioskowała o wprowadzenie autopoprawki w  załączniku nr 9. Zmiana dot. zmiany kwoty w zwiększeniach na 62 422,67 zł.
 
Głosowanie:
w sprawie autopoprawki zgłoszonej przez kierownika Referatu Budżetu dot. załącznika nr 9.

Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Podsumowanie |  ZA (16)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Jacek Grzywacz, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska
NIEOBECNI (5) Kamilla Grzelak, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Łukasz Wyszomirski.
Radny Sławomir Ruge odczytał wniosek, który został przyjęty podczas posiedzenia wspólnych Komisji Rady Gminy w sprawie przesunięcia środków z dotacji z Gminnego Centrum Kultury, dział 921 kwoty w wysokości 22 000 zł do budżetu gminy do działu administracja, promocja gminy na zadanie pt: Promocja Gminy z równym podziałem na 11 sołectw.

Głosowanie:
w sprawie wniosku złożonego przez radnego Sławomira Ruge.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Podsumowanie | ZA (13)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Jacek Grzywacz, Jacek Krzyżanowski, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska
PRZECIW (1) Aleksandra Lubońska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Magdalena Burdanowska, Ilona Nowakowska
NIEOBECNI (5) Kamilla Grzelak, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Łukasz Wyszomirski. 

Radna Ilona Nowakowska pytała dlaczego w budżecie nie zostało ujęte zadanie dot. wymiany instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Białych Błotach. Jest to ważne zadanie związane z bezpieczeństwem uczniów. 
 
Wójt Gminy Białe Błota p. Dariusz Fundator mówił, że to zadanie zostanie zrealizowane i na przełomie czerwca zostanie ogłoszony przetarg.
Radny Henryk Sykut mówił o programie w którym samorządy mogą skorzystać z finansowania  odnawialnych źródeł energii elektrycznej. Placówki oświatowe powinny być wyposażone w instalacje z tego programu.

Głosowanie:
w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Podsumowanie |  ZA (15) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Jacek Grzywacz, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Ilona Nowakowska
NIEOBECNI (5) Kamilla Grzelak, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Łukasz Wyszomirski. 

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.59.2019 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019.

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024. 
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak omówiła projekt uchwały.

Głosowanie:
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019-2024.

Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5
Podsumowanie | ZA (16) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Jacek Grzywacz, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska
NIEOBECNI (5) Kamilla Grzelak, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Łukasz Wyszomirski.

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.60.2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019-2024.

Zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Głosowanie:
w sprawie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Podsumowanie | ZA (15)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Jacek Grzywacz, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Magdalena Sznajder
NIEOBECNI (5) Kamilla Grzelak, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Łukasz Wyszomirski

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.61.2019 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota

Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli kompleksowej dotyczącej umorzeń podatków za rok 2018 rozpatrzonych przez Wójta Gminy Białe Błota.

Głosowanie:
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli kompleksowej dotyczącej umorzeń podatków za rok 2018 rozpatrzonych przez Wójta Gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Podsumowanie | ZA (16)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Jacek Grzywacz, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska
NIEOBECNI (5) Kamilla Grzelak, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Łukasz Wyszomirski

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.62.2019 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli kompleksowej dotyczącej umorzeń podatków za rok 2018 rozpatrzonych przez Wójta Gminy Białe Błota.


Ad. 5. Zakończenie obrad IX Sesji VIII Kadencji. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski złożył życzenia świąteczne i zakończył obrady IX Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
 
                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                   Bronisław Balcerowski

Zgodnie z § 39 ust 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do protokołu można wnosić do dnia 10.05.2019r. Uwagi można wnosić w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy


 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (17 kwietnia 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (17 kwietnia 2019, 07:53:19)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (24 kwietnia 2019, 07:52:26)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 224