PROTOKÓŁ Z XI SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA odbytej w dniu 28.05.2019r., od GODZ. 15:00 w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a

nagranie

                                                                       
Protokół 
Z XI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe błota, która odbyła się 28.05.2019 r. w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach , ul. Czysta 1a. 
  
Sesja trwała: od 15.00 do 19.30
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski
Sekretarz obrad: Karolina Lachowicz
Protokolant posiedzenia: Anna Cabańska
 
Przebieg sesji został transmitowany, utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk i stanowi załącznik do niniejszego protokołu, który jest informacją publiczną.
 
W sesji udział wzięli:
 
Radni Gminy Białe Błota; Wójt Gminy Dariusz Fundator; Zastępca Wójta Anna Jankowska- Cepak; Sekretarz Gminy Ewa Galicka; Radca Prawny Maciej Dalka; Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota; Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół w Gminie Białe Błota; Sołtysi; Zaproszeni goście i mieszkańcy.
 
Nieobecny radny Piotr Mądrzyński.
 
Porządek obrad:
Otwarcie XI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum. Wybór sekretarza. Przyjęcie protokołu z obrad IX Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota Ustalenia w sprawie porządku obrad. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
 
1)      Komisja Budżetu i Finansów;
2)      Komisja Oświaty i Kultury;
3)      Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
4)      Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
5)      Komisja Rewizyjna;
6)      Komisja Skarg, Wniosków i Petycji;
 
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9. Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019
2) w sprawie zmiany statutu Centrum Obsługi Edukacji i Sportu.
3) w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białe Błota, od 1 września 2019 roku.
4) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom.
5) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
6) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
7) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej.
8) zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
9) uchylająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Łochowie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również i trybu ich powołania.
10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
15. Zakończenie obrad XI Sesji VIII Kadencji 

Ad. 1 Otwarcie XI sesji VIII Kadencji Gminy Białe Błota, powitanie i stwierdzenie quorum. 
Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski otworzył XI Sesję VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji, p. Dariusza Fundatora Wójta Gminy Białe Błota, p. Annę Jankowską- Cepak Zastępcę Wójta Gminy Białe Błota, Radcę Prawnego p. Macieja Dalka, kierowników referatów, Radnych Powiatu Bydgoskiego, Radnych Gminy Białe Błota, Sołtysów, mieszkańców, gości przybyłych na sesję. Poinformował, że na sesji obecnych jest 20 radnych i Rada może podejmować uchwały. Sesja jest nagrywana i transmitowana, następnie odczytał pouczenie dot. ochrony danych osobowych.
 
Ad. 2 Wybór sekretarza obrad.
 
Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury na sekretarza obrad radnej Karoliny Lachowicz. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Głosowanie:
w sprawie wyboru  na funkcje sekretarza radnej Karoliny Lachowicz.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie |  ZA (20) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (1) Piotr Mądrzyński.

3. Przyjęcie protokołu z obrad IX Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Głosowanie:
w sprawie przyjęcia protokołu z obrad IX Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie |ZA (20) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (1) Piotr Mądrzyński

4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

Głosowanie:
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w zmieniającego uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015- 2020”. 
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie |  ZA (20) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (1) Piotr Mądrzyński. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały  w sprawie podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Białe Błota. 
 
Radny Sławomir Ossowski wyraził wątpliwości wprowadzania projektu uchwały pod obrady sesji, argumentując to faktem, że radni nie mieli możliwości zapoznać się z treścią uchwały. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy p. Maria Wolsztyńska mówiła, że treść uchwały była znana i wcześniej była omawiana na Komisji Oświaty. Ponadto Rada Gminy Białe Błota poparła strajk nauczycieli. 

Radna proponowała, aby tą uchwałę wprowadzić jako pierwszą do porządku obrad. 
 
Radny Krzysztof Michalak poparł podwyżki dla nauczycieli, lecz wnioskował, aby projekt uchwały przenieść na kolejny miesiąc, gdyż nie miał możliwości się z nim zapoznać 
  
Radny Henryk Sykut pytał o wynik głosowania nad projektem uchwały. 
 
Radna Aleksandra Lubońska mówiła, że Komisja nie głosowała nad projektem uchwały, jednak członkowie Komisji uważają, że uchwała jest zasadna i powinna być wprowadzona do porządku obrad. 
 
Radna Magdalena Sznajder zwróciła uwagę, że w treści projektu uchwały nie ma zapisu wskazującego, że jest to jednorazowa wypłata. W projekcie proponuje się podwyższenie stawek wynagrodzenia o 9,6% Pytała, czy w ogóle są na to środki? 

Radny Jacek Krzyżanowski proponował aby wprowadzić zapis, że dotyczy to lipca i sierpnia. 


Głosowanie:
w sprawie wniosku radnego Krzysztofa Michalaka o nie wprowadzanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Białe Błota. 
 
Wyniki głosowania
ZA: 6, PRZECIW: 12, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Podsumowanie |  ZA (6) Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Katarzyna Tomicka
PRZECIW (12) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Aleksandra Lubońska, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Henryk Sykut, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Krzysztof Kocikowski, Magdalena Sznajder
NIEOBECNI (1) Piotr Mądrzyński

Głosowanie:
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad  projektu uchwały w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli Gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie | ZA (13) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Henryk Sykut, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
PRZECIW (3) Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Krzysztof Kocikowski, Sławomir Ruge, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka
NIEOBECNI (1) Piotr Mądrzyński 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski proponował wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwiększenia funduszu sołeckiego dla wszystkich sołectw Gminy Białe Błota.

Głosowanie:
w sprawie wprowadzenia  projektu uchwały w sprawie funduszu sołeckiego dla wszystkich sołectw Białe Błota. 

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie | ZA (18)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Ilona Nowakowska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (1) Piotr Mądrzyński 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski proponował wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Głosowanie:
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad  projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
 
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie |  ZA (20)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (1) Piotr Mądrzyński

Głosowanie:
w sprawie ustalenia porządku obrad wraz z wprowadzonymi projektami uchwał. 

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie|  ZA (19) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Sławomir Ossowski
NIEOBECNI (1) Piotr Mądrzyński

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski złożył sprawozdanie.
(na sale wszedł radny Piotr Mądrzyński)

6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym.

1) Komisja Budżetu i Finansów;
Przewodnicząca Komisji p. Ilona Nowakowska złożyła sprawozdanie z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

2) Komisja Oświaty i Kultury;
Przewodnicząca Komisji Oświaty i kultury p. Aleksandra Lubońska przedstawiła sprawozdanie z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

3) Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu p. Anna Banaszek przedstawiła sprawozdanie z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

4) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska p. Łukasz Wyszomirski przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Komisja Rewizyjna;

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Sławomir Ruge przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

6) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji;
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji p. Jacek Grzywacz przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy p. Dariusz Fundator przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym.

8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał. 

Sołtys Kruszyna Krajeńskiego p. Anetta Steltmann mówiła o proponowanej zmianie w uchwale budżetowej w której zwiększa się wydatki o kwotę 56 000 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Mówiła o złożonym wniosku do Przewodniczącego Rady w sprawie zrównoważonego rozwoju sołectw, gdzie na Białe Błota w roku 2019 przeznacza się kwotę 4 131.000 zł, a na Kruszyn Krajeński przewiduje się zero inwestycji. Pytała czy zmiana w kwocie 56 897 zł została zabezpieczona na urządzenie drogi gminnej?. Nie otrzymała odpowiedzi dot. pisma o zrównoważonym rozwoju sołectw i pominięciu Kruszyna Krajeńskiego w budżecie, co uważa za karygodne i lekceważące w stosunku do mieszkańców sołectwa Kruszyn Krajeński. Pytała o inwestycję przy ul. Kwiatowej.

9. Podjęcie uchwał:
1) Projekt uchwały w sprawie podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Białe Błota. 

Radny Krzysztof Michalak pytał, czy tryb procedowania tej uchwały jest prawidłowy. 
 
Radca Prawny p. Maciej Dalka mówił, że z treścią uchwały zapoznał się na sesji i nie opiniował jej pod względem prawnym. Dotychczas żadna inna gmina takiej uchwały nie podjęła. 
 
Radna Magdalena Sznajder pytała, czy ma to być podwyżka wynagrodzenia, czy zadośćuczynienie  za okres strajku?. Jak zostanie wynagrodzony strajk rodzicom dzieci, które nie chodziły w tym czasie do szkoły i do przedszkola, a rodzice musieli w tym czasie brać urlopy. 

Wójt gminy p. Dariusz Fundator prosił o przerwę i spotkanie z prezydium Rady Gminy w celu omówienia ww. tematu. 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski prosił o przygotowanie informacji dot. skutków finansowych i ogłosił 7 minutową  przerwę.   

Po przerwie głos zabrała przedstawicielka Związków Zawodowych p. Magdalena Wolska, która poinformowała, że ZNP wystąpił z projektem uchwały w imieniu wszystkich nauczycieli z Gminy Białe Błota. Organ prowadzący nie zaproponował żadnych rozwiązań nauczycielom, w związku z tym Związek wyszedł z propozycją uchwały. Zaproponowano aby od początku lipca do 31 sierpnia z nadwyżki podnieść wynagrodzenia o 9,6% Środki są zabezpieczone dla wszystkich nauczycieli. Ostatnie zmiana dot. wynagrodzeń nauczycieli była w 2016 roku i dotyczyła wyłącznie dyrektorów. 
 
Radny Sławomir Ruge mówił, że w treści projektu uchwały została ujęta podwyżka dla nauczycieli szkolnych, pominięto przedszkola i żłobki. Pytał o czasokres obowiązywania projektu i czy odbyły się konsultacje ze wszystkimi Związkami Zawodowymi 
 
Pani Magdalena Wolska mówiła, że nie było oficjalnych konsultacji ze związkami i nie ma obowiązku konsultowania z innymi związkami. 
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak przekazała, że służby finansowe nie są w stanie przez krótki czas wyliczyć skutków finansowych przedstawionej uchwały. 
 
Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu p. Patrycjusz Migawa mówił, że otrzymał pytanie dot. możliwości sfinansowania podwyżki ze środków, które zostały potrącone. Pytanie otrzymał  we wtorek, natomiast w czwartek odpowiedziano, że nie jest w stanie wyliczyć, czy środków wystarczy ponieważ wyliczenie wszystkich dodatków jest czasochłonne. Podwyżka od 1 września zostanie wprowadzona przez Rząd, lecz środków w budżecie nie ma. Uzgodnienia ze związkami według opinii radcy prawnego są potrzebne. 
 
Radny Jacek Krzyżanowski przekazał, że odbyło się spotkanie ze związkami w którym uczestniczył Kierownik COEiS p. Patrycjusz Migawa i  nie zgłaszał on  wątpliwości do projektu uchwały.
Pan Patrycjusz Migawa mówił, że na spotkaniu podnosił wiele elementów niezgodnych z prawem zawartych w treści uchwały. Uchwała nie powinna wejść w życie z dniem 1 czerwca. 
 
Radny Sławomir Ossowski mówił, że projekt uchwały nie został omówiony na żadnej komisji rady. Pytał o skutki finansowe, jakie są oszczędności i jakie będą podwyżki. Stwierdził, że niektórzy radni powinni się z pewnych kwestii sami wyłączyć jeżeli dotyczy to ich spraw. 
 
Pani Magdalena Wolska podziękowała poszczególnym radnym którzy wspierali nauczycieli.
Radny Jacek Grzywacz mówił, że większość osób zgromadzonych na sali nie interesuje się tą sprawą. Proponował, aby przegłosować przedstawiony projekt uchwały. 
 
Radny Łukasz Wyszomirski nie zgodził się z wypowiedzią radnego Sławomira Ossowskiego dot. wyłączenia ze sprawie niektórych radnych. Wspomniał o artykule, który ukazał się w Gazecie Wyborczej dot. niskiego wynagrodzenia wójta i mówił o niektórych radnych, którzy byli za podniesieniem wynagrodzenia dla wójta 
 
Radny Sławomir Ruge mówił, że będzie głosował przeciwko źle przygotowanemu projektowi uchwały. Uchwały wywołujące skutki finansowe wymagają akceptacji skarbnika gminy. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy p. Maria Wolsztyńska proponowała wprowadzenie autopoprawek i podjęcie głosowania nad przedmiotową uchwałą. 
 
Kierownik COEiS p. Patrycjusz Migawa stwierdził, że opinia prawna jest słuszna tylko nie  jest dostosowana do projektu uchwały. 
 
Zastępca Wójta p. Anna Jankowska- Cepak podziękowała dyrektorom szkół, którzy zabezpieczyli obsługę podczas przeprowadzania egzaminów w czasie strajku. 
 
Radny Jacek Grzywacz proponował, że projekt uchwały poddać pod głosowanie na sesji nadzwyczajnej 
 
Radny Krzysztof Kocikowski proponował, aby podwyżka obowiązywała od 1 sierpnia lecz w innej wysokości. 
 
Radny Sławomir Ruge wnioskował o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy p. Maria Wolsztyńska złożyła wniosek o naniesienie poprawek do projektu uchwały. 
 
Radny Łukasz Wyszomirski prosił o przerwę. 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski ogłosił 5 minutową przerwę.  
 
Po przerwie z sali wyszła radna Ilona Nowakowska.
Głosowanie:
w sprawie wniosku radnego Sławomira Ruge w sprawie zakończenia dyskusji i przystąpienie do głosowania

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie |  ZA (17)
Bronisław Balcerowski, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
PRZECIW (1) Anna Banaszek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Jacek Krzyżanowski, Maria Wolsztyńska
NIEOBECNI (1) Ilona Nowakowska

Głosowanie:
w sprawie podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Białe Błota.

Wyniki głosowania
ZA: 2, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 10, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie | ZA (2) Jacek Grzywacz, Zbigniew Moroz
PRZECIW (8) Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Łukasz Wyszomirski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (10) Bronisław Balcerowski, Kamilla Grzelak, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska
NIEOBECNI (1) Ilona Nowakowska
Uchwała nie została podjęta.

2) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019 (RB.0006.12.2019)
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak przedstawiła projekt uchwały wraz z autopoprawkami.
 
Radny Jacek Grzywacz prosił o uzasadnienie kwoty 240 000 zł z pozycji 900 

Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak mówiła, że kwota 240 000 zł pochodzi ze zwiększenia dochodów, są to środki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Wpłaty dokonywane przez mieszkańców muszą być przeznaczone na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami.  

Głosowanie:
w sprawie autopoprawki skarbnika gminy Białe Błota.  

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie |  ZA (20)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (1) Ilona Nowakowska

Głosowanie:
w sprawie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie | ZA (20)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (1) Ilona Nowakowska


Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.82.2019 zmieniająca  uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019


Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Obsługi Edukacji i Sportu.

Głosowanie:
w sprawie zmiany statutu Centrum Obsługi Edukacji i Sportu.

Podsumowanie |  ZA (19)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (1) Ilona Nowakowska


Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.83.2019 w sprawie zmiany statutu Centrum Obsługi Edukacji i Sportu.
Z sali wyszła radna Maria Wolsztyńska


Projekt uchwały w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białe Błota, od dnia 1 września 2019 roku.

Głosowanie:
w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białe Błota, od dnia 1 września 2019 roku.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie | ZA (19) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2) Ilona Nowakowska, Maria Wolsztyńska


Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.84.2019 w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białe Błota, od dnia 1 września 2019 roku.


Z sali wyszła radna Magdalena Sznajder
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom.

Głosowano w sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Podsumowanie |ZA (18)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (3) Ilona Nowakowska, Magdalena Sznajder, Maria Wolsztyńska


Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.85.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Głosowano w sprawie:
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Podsumowanie | ZA (18)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (3) Ilona Nowakowska, Magdalena Sznajder, Maria Wolsztyńska


Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.86.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
Na salę weszła radna Magdalena Sznajder

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.


Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie |  ZA (19)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2) Ilona Nowakowska, Maria Wolsztyńska


Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.87.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.


Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej.

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Podsumowanie |  ZA (19)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2) Ilona Nowakowska, Maria Wolsztyńska


Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.88.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Głosowanie:
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie | ZA (19) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2) Ilona Nowakowska, Maria Wolsztyńska
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.89.2019 w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Projekt uchwały  uchylający uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Łochowie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich powołania.

Głosowanie:
uchylające uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Łochowie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich powołania.
 
Radna Patrycja Harczenko pytała o powód uchylenia uchwały.
 
Zastępca Wójta p. Anna Jankowska – Cepak mówiła, że wynika to z rozstrzygnięcia  nadzorczego Wojewody. Uchwała nie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym, a taki zapis był w poprzedniej uchwale.

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie | ZA (17) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska
NIEOBECNI (2) Ilona Nowakowska, Maria Wolsztyńska


Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.90.2019 uchylającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Łochowie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich powołania.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015 -2020".

Głosowanie:
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015 -2020".

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie | ZA (19)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2) Ilona Nowakowska, Maria Wolsztyńska

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.91.2019 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015 -2020".

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwiększania środków funduszu sołeckiego dla wszystkich sołectw Gminy Białe Błota.

Autor projektu radny Sławomir Ruge przedstawił projekt uchwały. Proponował, aby w podstawie prawnej w art 4 ust 1 dopisać również ust 3. Dopisać po § 2 § 3 w brzmieniu: Uchwała ma zastosowanie do lat budżetowych następujących po roku w którym została podjęta. W uzasadnieniu do projektu uchwały zamiast kwotę „około” zmienić na kwotę „ponad”. 

Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak przekazała, że jeżeli do art. 4 dopisuje się ust 1 i ust 3 to nie ma potrzeby wpisywania § 3. Proponowała, aby § 1 otrzymał brzmienie: „Uchwała określa zasady zwiększenia środków funduszu sołeckiego
Głosowanie:
w sprawie autopoprawki zgłoszonej przez radnego Sławomira Ruge.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie | ZA (19) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2) Ilona Nowakowska, Maria Wolsztyńska


Głosowanie:
w sprawie autopoprawki zgłoszonej przez skarbnika gminy.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie |  ZA (19)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2) Ilona Nowakowska, Maria Wolsztyńska

Głosowanie:
w sprawie autopoprawki radnego Sławomira Ruge dot. wykreślenia zdania w treści uzasadnienia.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie | ZA (19)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2) Ilona Nowakowska, Maria Wolsztyńska

Głosowanie:
w sprawie określenia zasad zwiększania środków funduszu sołeckiego dla wszystkich sołectw Gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie | ZA (19) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2) Ilona Nowakowska, Maria Wolsztyńska


Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.92.2019 w sprawie określenia zasad zwiększania środków funduszu sołeckiego dla wszystkich sołectw Gminy Białe Błota.
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Głosowanie:
Projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie | ZA (19) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2) Ilona Nowakowska, Maria Wolsztyńska


Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.93.2019 zmieniającego uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
 
 Z sali wyszedł radny Jacek Grzywacz

10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.


Brak.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Sławomir Ossowski prosił o dostarczenie dla radnych Planu rozwoju sieci drogowej dróg gminnych na lata 2019-2029. Prosił o przytoczenie pełnej nazwy inwestycji Łochowo, Drzewce, Murowaniec, Lipniki, Kruszyn Krajeński. Pytała o status dofinansowania dróg samorządowych. Mówił o wymuszaniu pierwszeństwa przejazdu przez autobusy jeżdżące w Murowańcu.
 
Radny Sławomir Ruge mówił o utrudnieniu w zakresie przyłączenia do kanalizacji mieszkańców działek przy ul. Dębowej. Pytał, kto przygotowuje projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy.
 
12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.


Wójt Gminy p. Dariusz Fundator zapewnił, że nazwa zadania będzie przytaczana  w całości. Przygotowany plan rozwoju dróg lokalnych zostanie dostarczony wszystkim radnym.  
 
Pani Ewa Milik kierownik Referatu Inwestycji poinformowała, że dofinansowanie z funduszu dróg otrzyma ul. Przyrodnicza, ul. Vianney’a i ul Sokola w Murowańcu.
 
Radca Prawny p. Maciej Dalka przekazał, że projekt uchwały w sprawie wotum zaufania przygotowuje Biuro Rady Gminy.
 
13. Wolne wnioski i zapytania.


Radna Patrycja Harczenko prosiła, aby dyrektor GCK wyjaśniła dlaczego w związku z programem Senior + mieszkańcy nie mogą wynajmować przez okres 3 lat pomieszczeń w GCK i nie zostali o tym fakcie poinformowani. 
  
Wójt Gminy p. Dariusz Fundator mówił, że od Wojewody wpłynęły wytyczne, które mogłyby doprowadzić do sytuacji w której łącząc funkcjonowanie świetlicy i programu Senior+ należałoby zawiesić inne działania związane z wykorzystaniem obiektu. Kwestie prawne są w tej chwili procedowane. 
  
Pan Andrzej Steltmann mówił o śmieciach, gruzie i odpadach ropopochodnych w lesie  na działce nr 363/1. Zwrócił uwagę, że wysokie skarpy ziemi zagrażają bezpieczeństwu. Przekazał, że w ww. sprawie kontaktował się m. in. z radnym Łukaszem Wyszomirskim, lecz nie uzyskał odpowiedzi na ten temat. 
  
Pani Marzanna Kreja Redaktor Naczelny Czasopisma Białe Błota info. Cyt: „Mam nadzieje, że nie ukradnę panie przewodniczący tego mikrofonu, na drugi raz wezmę swój prywatny. Ja jeszcze tutaj może jeszcze poza czasem, ponieważ państwo tutaj z reguły limitujecie ten czas. Na ostatniej sesji zadawałam pytania niestety z odpowiedzi, które otrzymałam to po pierwsze, to jest poza czasem ponieważ te odpowiedzi świadczą o tym, że albo ktoś nie chce zrozumieć pytań albo je przeinacza albo po prostu nie ma zdolności rozumienia. W związku z powyższym ja w punkcie zero i bardzo pana przepraszam Panie Michalak chciałabym zadać te moje pytania proszę o nieudzielanie mi odpowiedzi na piśmie tylko tu i teraz. Szanujmy się proszę państwa bo jeżeli mieszkańcy przychodzą na sesję, poświęcają swój czas to nie po to, żeby dostawać takie odpowiedzi. Tutaj tylko nawiąże do dwóch odpowiedzi z których pan Wójt nie bardzo zdaje sobie, czy sekretarz gminy nie bardzo wie o co chodzi. Ja pytałam w ostatnim moim pytaniu o zadane pytania przez członka komitetu Pana Wójta, Pana Macieja Kinala Prezesa Stowarzyszenia „Prądki Nasz Dom” na sesji w lutym, ja tylko przytoczę te dwa zdania: „Co musi się wydarzyć aby 13 indywiduów przejrzało na oczy i zrozumiało, że nie są członkami zorganizowanej grupy pod rządami jednego herszta” itd. O tą wypowiedź mi chodziło. Można było po prostu doprecyzować myślę, że Pani Sekretarz mogła po prostu doprecyzować o co chodzi, a na pozostałe pytania odpowiedzi są bez sensu i w ogóle nie na miejscu. Ja chciałabym proszę państwa zapytać o wizerunek. Panie Wójcie na naszym pierwszym spotkaniu w lutym pytałam pana, kto panu doradza wizerunkowo. Ale nie miałam na myśli koloru garnituru, oprawek tylko o wizerunek. To było już w czasie kiedy na stronie gminy zamieściły się takie sprostowania dotyczące styczniowej sesji budżetowej. No powiem szczerze wielu mieszkańców, ale ja osobiście po zapoznaniu się z tym co zawisło na stronie gminy stwierdziłam, że trzeba po prostu, że trzeba myśleć o zmianie siedziby, o zmianie miejsca zamieszkania na inną gminę. Pan tutaj w programie swoim pisał; Wiem, że z państwa pomocą mogę sprawić aby nasza gmina stała się dla nas wszystkich miejscem do którego chętnie będziemy wracać. No tak troszeczkę nie polska składnia ale wiadomo. Proszę pana ja już nie wracam do tej gminy chętnie, bo jeżeli mamy do czynienia z publikacją Gazety Wyborczej. Dwie gminy Satelity Bydgoszczy, jedna rośnie w siłę, drugą zżarły układy to chciałabym pana zapytać, czy wniesie pan sprostowanie? Ponieważ wyjaśniam gmina to jest wspólnota mieszkańców, jako mieszkaniec, jako osoba która działa i publicznie i społecznie czuje się tym artykułem tutaj przypisywaniem mieszkańcom, że zżarły ich układy, nie urzędnikom, nie urzędowi tylko mieszkańcom czuje się bardzo tutaj no pomówiona i myślę, że inni mieszkańcy którzy czytali ten tytuł również. Mam nadzieje, że pan jako organ wykonawczy wniesie o sprostowanie tego tekstu. Chciałabym pana zapytać dlaczego pan tam mówi o różnych sprawach o tym swoim wynagrodzeniu które uważa pan, że panu zaniżono, a tak faktycznie nie można komuś obniżyć czegoś czego nie miał, o trupach z szafy. Panie wójcie w kampanii wyborczej pisał pan również mówił o sobie, że 19 bodajże lat mogę się tu mylić jest pan mieszkańcem, a od roku działaczem społecznym tutaj jeśli mówimy o sprawę Ciela. Ja rozumiem, że taka krótka znajomość, czy taka krótka działalność społeczna być może na tamtym etapie nie pozwoliła na zapoznanie się z różnymi aspektami działalności tej gminy, ale proszę mi powiedzieć, czy nie widział pan żadnego powodu, żeby pochwalić się naszą gminą? Żeby powiedzieć o naszych również osiągnięciach, sukcesach tylko przewijające wątki w tym tekście to są watki wynagrodzenia wójta który nadal nie wiem mam wrażenie, że mimo tej podwyżki że uważa pan, że jeszcze nie tak wielkie. Mówi pan, no tak przekazuje redaktor o trupach z szafy, czy pan nie zauważył sieci dróg, szkolnictwa tego wszystkiego czym moglibyśmy się pochwalić. Proszę państwa bo ten wizerunek to będzie szereg działań, to będą działania w zakresie promocji. Wójt zatrudnił od 1.04 osobę na zastępstwo w referacie zajmującym się tutaj akurat osobę promocją i powiem tak nazywało się, że będzie nowa strona, odświeżona strona gminy, sami państwo widzicie jak ona wygląda. Była strona dość estetyczna w tej chwili tej estetyki brak. Mówiono o kalendarzu, że będzie tam kalendarz wójta do dzisiaj proszę państwa, mija już prawie 5 miesięcy takiego kalendarza tam po prostu nie ma. To będzie szereg zachowań, to będzie szereg wypowiedzi, szereg również publikacji na stronach internetowych, czy w BIP, tego typu sprostowań czy nawet tutaj jakiś błędów, które bardzo często widoczne są zarówno  Biuletynie Informacji Publicznej, jak i na stronie. To wszystko będzie pracowało na nasz wizerunek. Teraz jakiś tam redaktor porównując powiedzmy Osielsko z Gminą Białe Błota dochodzi do wniosku, że tak praktycznie Osielsko idzie do przodu, a nas te układu zżarły. Ja pytam pana naprawdę proszę o konkretną odpowiedź, czy nie widzi pan żadnych pozytywów gminy? Następne pytanie, chciałabym pana zapytać minęło już 187 dni od kiedy objął pan funkcję wójta, jak wygląda realizacja pana programu wyborczego, pytam o audyt czyli bilans otwarcia. Na debacie w czasie kampanii w II turze co któreś tam pytanie odpowiadał pan, ze no oczywiście potrzebujemy tego bilansu otwarcia gminy, żebyśmy wiedzieli co i jak. No ale mija maj tego bilansu nie ma. Ja nie wiem panie wójcie czy ten bilans jeżeli powstanie za rok, czy w ogóle sens jest wydawania pieniędzy na taki audyt, bo słyszałam, że dopiero w kwietniu jakieś tam rozstrzygnięcia co do wyboru audytora miały, czy nastąpiły tego nie wiem. Chciałbym zapytać pana o realizację programu: „Tu mieszkam, tu płace podatki”, ale bardzo sporne jest dla mnie przeniesienie kwoty 7 000 zł z tego programu, chciałbym zapytać jak pan widzi dalej realizacje tego programu, czy tylko wydrukowanie ulotki, że mieszkańcy mogą tutaj powiedzmy płacić podatki, czy jakieś inne bodźce o których zapewnił pan w czasie kampanii. Chciałabym zapytać o program dla przedsiębiorców, bo takie bodźce również obiecał pan małym firmom, które będą tutaj się rejestrowały, a zatem i meldowały i płaciły podatki. Chciałbym zapytać o obniżkę cen wody i kanalizacji o których wspominał pan podczas kampanii, cóż pan takiego zrobił do dzisiaj minęło przeszło pół roku. Chciałabym również zapytać panie wójcie w oświadczeniu majątkowym za 2018 rok złożonym w kwietniu wymienił pan kwotę 15 218,83 zł wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zatrudniony był pan od 23.11.2018 r., proszę mi powiedzieć, czy w związku z takimi znakami graficznymi nierówności, czyli większe, mniejsze kwota 15 218,83 zł jest większą kwotą niż 6 636 zł pana wynagrodzenia miesięcznego biorąc jeszcze pod uwagę 8 dni listopada myślę, że ta kwota powinna oscylować wokół kwoty 8 536 zł. Chciałam zapytać jakie inne wynagrodzenia, czy umowy zlecenia zrealizował pan w grudniu, czy jakie inne należności z tytułu podróży służbowych, delegacji zostały w tą kwotę wliczone, czy ewentualnie jest to pomyłka, źle pan po prostu podsumował swoje wynagrodzenie ze stosunku pracy. Chciałabym również zapytać o zmianę siedziby Rady Gminy. W kampanii wyborczej mówił pan, pisał o tym, że pracował pan z osobami niepełnosprawnymi. Chciałbym ponadto większą uwagę skupić na pomocy osobom niepełnosprawnym i wykluczonym. Takie zdania padły w czasie pana kampanii i chciałabym zapytać jak to się ma do tej siedziby, do tych stromych schodów o których rozmawialiśmy z panem Balcerowskim  i czy zamierza pan wprowadzić tam udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w postaci zainstalowania windy takiej która by zarówno osoby na wózku, jak i inne niepełnosprawne, co mogłoby zapewnić możliwość udziału w komisjach rady gminy, ponieważ taka możliwość wynika wprost z ustawy o samorządzie gminnym. Chciałabym zapytać również o działania podjęte w związku kontrolą RIO, z zaleceniami pokontrolnymi czy podjął pan jakieś działania na gruncie prokuratury w zakresie osób, które zostały wymienione w protokole kontroli, które same sobie jakieś tam pewne rzeczy przyznawały, wynagrodzenia itd. Chciałabym dowiedzieć się również dlaczego państwa zdaniem nie jest możliwe, bo w odpowiedzi na zalecenia pokontrolne państwo piszecie, że łączna kwota dodatku powyżej 20% stażowego wypłacanego za wieloletnią pracę bodajże za 3- 4 lata wyniosła 100 629,18 zł, czy nie byłoby jednak sensownie domaganie się tego dodatku chociażby, bo piszecie państwo tam uzasadniacie, że nie bardzo widzicie celowość wyegzekwowania tych pieniędzy od pracowników ponieważ pracownicy powinni mieć świadomość, że pobierają tutaj nienależne świadczenie. Natomiast, no chciałabym zapytać bo np. w takich konkursach ogłoszonych na zastępcę wójta drugiego, czy na sekretarza tam trzeba było wykazać się bardzo dobra znajomością zarówno ustawy samorządowej jak i o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy. Więc chciałabym zapytać, czy takie osoby jak Pani Sekretarz nie wiedziały o tym, że te dodatki powyżej 20% są nienależne? Bo wydaje mi się, że to powinno być chyba jasne. Chciałabym również zapytać, ponieważ nie mogę uzyskać odpowiedzi co dalej z wywozem odpadów przez firmę Taro, jakie tutaj ustalenia są na następne miesiące do końca roku. Ponieważ rozmawiałam z firmą Taro, z prezesem on twierdzi, że w tej chwili wywóz odpadów odbywa się pozaumownie i tak właściwie nie wiem czy za darmo, czy nie za darmo, ale jest to jakaś dziwna historia której mieszkańcy powinni po prostu wiedzieć, czy mamy zapewniony ten wywóz do  końca roku i czy w miesiącach letnich nie zostaniemy pozostawieni na łasce firmy Taro, która twierdzi że to robi poza umową. No myślę, że to wszystko, dziękuję bardzo”. 
 
Radny Sławomir Ossowski pytał kiedy zostanie powtórzony przetarg ul. Sokolej i rozstrzygnięty przetarg na projekt ul. Albatrosa.
 
Radny Piotr Mądrzyński ponownie mówił o niesprawnym hydrancie przy stacji Paliw Shell i o powstałych kałużach na ul. Kadetów.
 
Radny Jacek Krzyżanowski  mówił o wyjeżdżających samochodach zza autobusu podczas wyprowadzania dzieci przez opiekunów. Prosił o interwencję Policji w tej sprawie.
 
Radna Magdalena Sznajder prosiła o usytuowanie przystanku autobusowego przy ul. Źródlanej w Cielu.
 
Radny Krzysztof Michalak mówił o planie rozwoju sieci drogowej na lata 2019- 2029 głównie o drogach w Białych Błotach. Pytał dlaczego jedna strona Białych Błot jest faworyzowana kosztem drugiej strony i dlaczego od wielu lat drogi budowane są po jednej stronie. Mieszańcy domagają się budowy dróg.
 
Pan Paweł Chrustowski przedstawił temat dot. budowy obwodnicy przy ul. Azalowej i ul. Ametystowej i o petycji złożonej przez mieszkańców sprzeciwiających się lokalizacji tej obwodnicy.  Mówił także o planowanym  budowie ronda przy ul. Kaplicznej.
 
14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.

Wójt Gminy Białe Błota p. Dariusz Fundator poinformowała, że na zadane pytania odpowie w formie pisemnej, ponieważ większość pytań została zadana po wcześniejszym ich przygotowaniu na kartce.
 
Pani Marzanna Kreja redaktor Naczelna czasopisma Białe Błota info Cyt: „Proszę pana to, że ja sobie napisałam punkty na kartce to nie oznacza, że pytania były czytane z kartki. To trzeba naprawdę dużej wiedzy, żeby tutaj zadać te pytania. Natomiast tak jak powiedziałam proszę nie zasłaniać się tym, że pan się musi przygotowywać, pan jest wójtem, pan obiecywał mieszkańcom, pan zapewniał że pan da radę a teraz co? Sesja i pan nie może odpowiedzieć na proste pytania? O realizację swojego programu wyborczego, o wizerunek gminy, o to czy pan w ogóle porusza gdziekolwiek te pozytywy naszej gminy. To są trudne pytania panie wójcie? Ja jeszcze wyjaśnień proszę nie wchodzić mi w słowo. Jeżeli pisze sobie na kartce to tylko to tylko po to, bo nie wiem skąd się bierze norma 3 minut na pytania mieszkańców, ale po to, żeby zdążyć. Ale przecież pan zapewniał, że pan ma wiedzę, pan da radę w czym problem panie wójcie?”
 
Wójt Gminy Białe Błota p. Dariusz Fundator zapewnił, że działa  

Pani Marzanna Kreja redaktor Naczelna czasopisma Białe Błota info Cyt: „Ja pytam w czym problem, żeby odpowiedział pan na moje pytania, bo to jest po raz kolejny niegrzeczne, to jest po raz kolejny niegrzeczne i to jest brak szacunku dla mieszkańców”.  
 
Wójt Gminy Białe Błota p. Dariusz Fundator mówił, że chociażby w niedyspozycji głosowej.
 
Pani Marzanna Kreja redaktor Naczelna czasopisma Białe Błota info Cyt: „Ja też mam niedyspozycje głosową”. 
 
Wójt Gminy Białe Błota p. Dariusz Fundator odpowiedział, że mamy równe szanse.
 
Pani Marzanna Kreja redaktor Naczelna czasopisma Białe Błota info Cyt: „No chyba nie”.  
 
Radny Łukasz Wyszomirski odniósł się do wypowiedzi mieszkańca gminy Białe Błota co do którego użył określenia Andrzej S. Poinformowł, że zgodnie z rozporządzeniem RODO nie używa się nazwisk osób. Zapewnił, że udzielił odpowiedzi mieszkańcowi, odbywając z nim rozmowę telefoniczną. Poinformował, że działka, na której znajdują się śmieci była przedmiotem Komisji Gospodarki Przestrzennej, ponadto otrzymał z Urzędu Gminy pismo z którego wynika, że sprawa została załatwiona.
 
15. Zakończenie obrad XI Sesji VIII Kadencji.
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski zakończył obrady XI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
 
 
Zgodnie z §39 ust 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do protokołu można wnosić do dnia 21.06.2019 r.  Uwagi można wnosić w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Białe Błota 
  
Bronisław Balcerowski 
  

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (29 maja 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (29 maja 2019, 08:17:35)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (19 czerwca 2019, 08:08:22)
Zmieniono: dodano treść protokołu.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 258