PROTOKÓŁ Z XII SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA odbytej w dniu 25.06.2019r., od GODZ. 15:00 w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a

Link do XII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.


Protokół Z XII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się 25.06.2019 r. w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a.
 
Sesja trwała: od godziny 15:00 do 20:00.
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski
Sekretarz obrad: Zbigniew Moroz  
Protokolant posiedzenia: Łukasz Czyżewski

Przebieg sesji został transmitowany, utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk i stanowi załącznik do niniejszego protokołu, który jest informacją publiczną.    W sesji udział wzięli:
1.      Radni Gminy Białe Błota;
2.      Wójt Gminy Dariusz Fundator;
3.      Zastępca Wójta Anna Jankowska- Cepak;
4.      Sekretarz Gminy Ewa Galicka;
5.      Radca Prawny Maciej Dalka;
6.      Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
7.      Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół w Gminie Białe Błota;
8.      Sołtysi;
9.      Zaproszeni goście i mieszkańcy.
 
 
Nieobecni Radni: Aleksandra Lubońska, Katarzyna Tomicka, Karolina Lachowicz, Łukasz Wyszomirski.
 
Porządek obrad.
1. Otwarcie XII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad  X  Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
1) Komisja Budżetu i Finansów;
2) Komisja Oświaty i Kultury;
3) Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
4) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
5) Komisja Rewizyjna;
6) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji;
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9. Podjęcie uchwał:
1) Przedstawienie raportu o stanie Gminy Białe Błota.
a) debata nad raportem o stanie Gminy Białe Błota.
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Białe Błota wotum zaufania
za 2018r.
2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białe Błota wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.
a) opinia RIO w Bydgoszczy dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu.
b) dyskusja.
c) głosowanie.
3) w sprawie udzielenia  Wójtowi Gminy Białe Błota absolutorium.
a) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.
b) opinia RIO w Bydgoszczy dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej.
c) dyskusja.
d) głosowanie.
4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019.
5) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019-2024.
6) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Białe Błota w roku 2019.
7) w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla gminy Białe Błota na lata 2017 -2020 z perspektywą na lata 2021 -2024 – aktualizacja"
8) uchylająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Nowa Wieś Wielka oraz Gminie Białe Błota częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków.
9) uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego między Gminą Białe Błota, a Miastem Bydgoszcz, dotyczącego współpracy w zakresie użyteczności publicznej.
10) w sprawie powierzenia Gminie Nowa Wieś Wielka oraz Gminie Białe Błota częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
11) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego między Gminą Białe Błota, a Miastem Bydgoszcz, dotyczącego współpracy w zakresie użyteczności publicznej.
12) w sprawie nadania nazw ulicy w miejscowości Murowaniec.
13) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.
14) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom.
15) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lisi Ogon Południe”
w miejscowości Lisi Ogon.
16) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Patrolowej i Bobrowej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota
17) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościelnej i Bluszczowej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.
18) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
19) w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod nazwą Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych
Spółka z o.o. w Białych Błotach.
20) w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na kadencję 2020 -2023.
21) w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
15. Zakończenie obrad XII Sesji VII Kadencji

Ad. 1. Otwarcie XII sesji VIII Kadencji Gminy Białe Błota, powitanie i stwierdzenie quorum. 
Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski otworzył XII Sesję VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji, p. Dariusza Fundatora Wójta Gminy Białe Błota, p. Annę Jankowską-Cepak Zastępcę Wójta Gminy Białe Błota, Radcę Prawnego p. Macieja Dalka, kierowników referatów, Radnych Powiatu Bydgoskiego, Radnych Gminy Białe Błota, Sołtysów, mieszkańców, gości przybyłych na sesję. Poinformował, że na sesji obecnych jest 17 radnych i Rada może podejmować uchwały. Sesja jest nagrywana i transmitowana, następnie odczytał pouczenie dot. ochrony danych osobowych. 

Ad. 2 Wybór sekretarza obrad. 
Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury
na sekretarza obrad radnej Zbigniewa Moroza. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
Wybór na sekretarza obrad radnego Zbigniewa Moroza. 
Wyniki głosowania 
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
Wyniki imienne: 
ZA (17) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Maria Wolsztyńska. 
NIEOBECNI (4) 
Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z obrad  X  Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota 
Głosowano w sprawie: 
Przyjęcie protokołu z obrad X Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota. 
Wyniki głosowania 
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
Wyniki imienne: 
ZA (17) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Maria Wolsztyńska 
NIEOBECNI (4) 
Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski 

Ad. 4. Ustalenia w sprawie porządku obrad. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
Wniosek o wycofanie dwóch projektów uchwał nr 15 i 17 porządku obrad i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. 
Wyniki głosowania 
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
Wyniki imienne: 
ZA (17) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Maria Wolsztyńska 
NIEOBECNI (4) 
Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski 
Przybycie Radnego Łukasza Wyszomirskiego godz. 15:09. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
Wprowadzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym
jest Gmina Białe Błota od dnia 01.09.2019 r. 
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (17) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Jacek Krzyżanowski, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Maria Wolsztyńska 
BRAK GŁOSU (1) 
Krzysztof Kocikowski, 
NIEOBECNI (3) 
Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Katarzyna Tomicka, 
Głosowano wniosek w sprawie: 
wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Białe Błota. 
Wyniki głosowania 
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
Wyniki imienne: 
ZA (17) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Jacek Krzyżanowski, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (4) 
Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Katarzyna Tomicka 
Głosowano w sprawie: 
Ustalenia w sprawie porządku obrad. 
Wyniki głosowania 
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
Wyniki imienne: 
ZA (17) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Jacek Krzyżanowski, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (4) 
Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Katarzyna Tomicka 

Ad. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym. 
Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski złożył sprawozdanie 

Ad. 6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji 
w okresie międzysesyjnym: 
1) Komisja Budżetu i Finansów; 
Przewodnicząca Komisji p. Ilona Nowakowska złożyła sprawozdanie z pracy Komisji 
w okresie międzysesyjnym. 
2) Komisja Oświaty i Kultury; 
Radna Patrycja Harczenko w zastępstwie za Przewodniczącą Komisji Oświaty i kultury p. Aleksandrą Lubońską przedstawiła sprawozdanie z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym. 
3) Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu; 
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu p. Anna Banaszek przedstawiła sprawozdanie z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym. 
4) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska; 
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska p. Łukasz Wyszomirski przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5) Komisja Rewizyjna; 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Sławomir Ruge przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym. 
6) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji; 
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji p. Jacek Grzywacz przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym. 

Ad. 7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym. 
Wójt Gminy Dariusz Fundator przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym 
Zastępca Wójta Anna Jankowska – Cepak uzupełniła sprawozdanie o sprawy dotyczące rozkładu
i częstotliwości kursowania autobusów podmiejskich oraz Klubu Seniora 
w Łochowie. 

Ad. 8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał. 
Sołtys Łochowic Jacek Grzywacz prosi o jak najszybsze wdrożenie uchwały związanej ze zmianą budżetową dotyczącą przekazania pieniędzy na naprawę drogi w Łochowicach. 
Wójt Gminy Dariusz Fundator zapewnia, że naprawa tej drogi jest koniecznością. 
Na Sesję przybyła Radna Karolina Lachowicz godz. 15:49. 
  
Ad. 9. Podjęcie uchwał: 

1) Przedstawienie raportu o stanie Gminy Białe Błota. 
Sekretarz Gminy Ewa Galicka przedstawiła Raport o Stanie Gminy za 2018 r. 
a) debata nad raportem o stanie Gminy Białe Błota. 
Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski wskazał błąd w raporcie w pozycji dotyczącej świadczeń wychowawczych. W jego opinii powinna być również zawarta 
w raporcie informacja o wybudowanej wadliwej sieci kanalizacji. 
Radny Sławomir Ossowski wskazał błąd dotyczący długości dróg w Sołectwie Murowaniec. 
Radny Henryk Sykut dokonał analiz oświetlenia w gminie na podstawie raportu, odniósł się również do budżetu Gminy w 2018 r., oraz wydarzeń związanych z Urzędem Gminy mających miejsce w ubiegłym roku. Poinformował, że będzie głosował za udzieleniem Wotum Zaufania dla Wójta. 
Radna Maria Wolsztyńska mówiła o uwagach do raportu. Uważa, że są niezadowalające wskaźniki realizacji inwestycji drogowych oraz realizacji funduszu sołeckiego. Nie ma informacji w Raporcie o przesunięciu oddania do użytku obiektu sportowego w Przyłękach oraz informacji o służbie zdrowia. 
Radny Łukasz Wyszomirski stwierdza, że w Raporcie nie ma uwypuklenia błędów. Sugeruje wprowadzenie mechanizmu tworzenia rezerw finansowych. 
Radny Jacek Grzywacz stwierdził, że mieszkańcy Gminy nie uzyskali tego co im obiecywano oraz odłożono planowane inwestycje w 2018 r. w związku z tym będzie głosował przeciw udzieleniu Wotum Zaufania. 
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Białe Błota wotum zaufania. RGK.0006.33.2019
Głosowano w sprawie: 
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Białe Błota wotum zaufania. RGK.0006.33.2019. 
Wyniki głosowania 
ZA: 8, PRZECIW: 11, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (8) 
Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder 
PRZECIW (11) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Aleksandra Lubońska, Katarzyna Tomicka 
Uchwała nie została podjęta. 

2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białe Błota wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok. 
Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak przedstawiła sprawozdanie finansowe Gminy Białe Błota oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania wykonania budżetu gminy za rok 2018. 
Radny Sławomir Ossowski tłumaczył niewykonanie budżetu w 100%. 
Radny Henryk Sykut omawiał Fundusz Sołecki. Zadał pytanie w jaki sposób jest wycenione mienie komunalne. 
Radny Łukasz Wyszomirski poprosił również o podanie metodologii wyceny mienia. 
Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak przedstawiła metodologię wyceny mienia komunalnego. 
Radna Maria Wolsztyńska zwróciła uwagę na sprawę nieskorzystania z możliwości gwarancyjnych dotyczących kanalizacji. 
Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak przedstawiła jakie są możliwości tworzenia rezerw finansowych. 
Radny Sławomir Ossowski tłumaczył dlaczego nie zrealizowano inwestycji na ulicy Orzechowej. 
Radny Sławomir Ruge omówił powody niewykonania inwestycji w roku 2018 
tj. niedoszacowanie inwestycji. 
Dariusz Fundator Wójt Gminy stwierdził, że należy właściwie i zasadnie planować wydatki, tak aby budżet był możliwy do realizacji. 
Radny Bronisław Balcerowski tłumaczył w jaki sposób został przyjęty budżet w poprzednim roku. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białe Błota wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok. 
Wyniki głosowania 
ZA: 16, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (16) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Łukasz Wyszomirski 
PRZECIW (2) 
Jacek Grzywacz, Zbigniew Moroz 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Maria Wolsztyńska 
NIEOBECNI (2) 
Aleksandra Lubońska, Katarzyna Tomicka 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.94.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białe Błota wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok. 

3) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Białe Błota absolutorium. 
a) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium. 
Sławomir Ruge Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Białe Błota absolutorium. 
b) opinia RIO w Bydgoszczy dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej. 
Sławomir Ruge Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Białe Błota absolutorium 
c) dyskusja. 
Brak 
d) głosowanie. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Białe Błota absolutorium. 
Wyniki głosowania 
ZA: 8, PRZECIW: 11, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (8) 
Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder 
PRZECIW (11) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Aleksandra Lubońska, Katarzyna Tomicka 
Uchwała nie została podjęta. 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak przedstawiła autopoprawkę, która dotyczyła zmiany nazwy inwestycji. Dotychczasowa nazwa: budowa ulicy Przyrodniczej w Przyłękach, nowe brzmienie: „Budowa  odcinka ulicy Przyrodniczej i łącznika pomiędzy ulicą i łącznika pomiędzy ulicą Zabytkową, 
a ulicą Przyrodniczą (ul. Św. Marii Vianney’a) w Przyłękach”. 
Radny Krzysztof Kocikowski dopytywał z czego wynika autopoprawka. Pracownik Urzędu Gminy Monika Konopka udzieliła odpowiedzi. 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Aleksandra Lubońska, Katarzyna Tomicka 
Głosowano w sprawie: 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019. 
Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (18) 
Bronisław Balcerowski, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Anna Banaszek 
NIEOBECNI (2) 
Aleksandra Lubońska, Katarzyna Tomicka 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.95.2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019 

5) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019-2024. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
autopoprawka skarbnika Gminy. 
Autopoprawka dotyczyła zmiany nazwy przedsięwzięcia, stare brzmienie: „Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota”, nowe brzmienie: „Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Białe Błota”. 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Aleksandra Lubońska, Katarzyna Tomicka 
  
Głosowano w sprawie: 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019-2024. RB.0006.16.2019. 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Aleksandra Lubońska, Katarzyna Tomicka 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.96.2019 w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019-2024. 

6) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Białe Błota w roku 2019. 
Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak przedstawiła cel zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
Radna Ilona Nowakowska w imieniu Klubu Radnych „Wybieram Gminę Białe Błota” przedstawiła stanowisko Klubu w sprawie tej uchwały. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Białe Błota w roku 2019. 
Wyniki głosowania 
ZA: 17, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (17) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Łukasz Wyszomirski 
PRZECIW (1) 
Krzysztof Kocikowski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Maria Wolsztyńska 
NIEOBECNI (2) 
Aleksandra Lubońska, Katarzyna Tomicka 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.97.2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Białe Błota w roku 2019. 
  
7) w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla gminy Białe Błota na lata 2017 -2020
z perspektywą na lata 2021 -2024 – aktualizacja". 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla gminy Białe Błota na lata 2017 -2020
z perspektywą na lata 2021 -2024 – aktualizacja”. 
Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (18) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (3) 
Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Katarzyna Tomicka 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.98.2019 w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla gminy Białe Błota na lata 2017 -2020 z perspektywą na lata 2021 -2024 – aktualizacja" 

8) uchylająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Nowa Wieś Wielka oraz Gminie Białe Błota częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
Głosowano w sprawie: 
uchylająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Nowa Wieś Wielka oraz Gminie Białe Błota częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (18) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (3) 
Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Katarzyna Tomicka 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.99.2019 uchylającą uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Nowa Wieś Wielka oraz Gminie Białe Błota 

9) uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego między Gminą Białe Błota, a Miastem Bydgoszcz, dotyczącego współpracy w zakresie użyteczności publicznej. 
Głosowano w sprawie: 
uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego między Gminą Białe Błota, a Miastem Bydgoszcz, dotyczącego współpracy w zakresie użyteczności publicznej. 
Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (18) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (3) 
Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Katarzyna Tomicka 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.100.2019 uchylającą uchwałę 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego między Gminą Białe Błota,
a Miastem Bydgoszcz, dotyczącego współpracy w zakresie użyteczności publicznej 

10) w sprawie powierzenia Gminie Nowa Wieś Wielka oraz Gminie Białe Błota częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie powierzenia Gminie Nowa Wieś Wielka oraz Gminie Białe Błota częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (18) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (3) 
Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Katarzyna Tomicka 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.101.2019 w sprawie powierzenia Gminie Nowa Wieś Wielka oraz Gminie Białe Błota częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

11) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego między Gminą Białe Błota, a Miastem Bydgoszcz, dotyczącego współpracy w zakresie użyteczności publicznej. KGP.0006.26.2019 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego między Gminą Białe Błota, a Miastem Bydgoszcz, dotyczącego współpracy w zakresie użyteczności publicznej. KGP.0006.26.2019. 
Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (18) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (3) 
Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Katarzyna Tomicka 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.102.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego między Gminą Białe Błota, a Miastem Bydgoszcz, dotyczącego współpracy w zakresie użyteczności publicznej. 

12) w sprawie nadania nazw ulicy w miejscowości Murowaniec. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie nadania nazw ulicy w miejscowości Murowaniec. 
Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (18) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (3) 
Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Katarzyna Tomicka 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.103.2019 w sprawie nadania nazw ulicy
w miejscowości Murowaniec. 

13) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka. 
Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (18) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (3) 
Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Katarzyna Tomicka 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.104.2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka. 

14) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom. 
Głosowano w sprawie: 
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom. 
Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (18) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (3) 
Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Katarzyna Tomicka 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.105.2019 zmieniająca uchwałę 
w sprawie nadania nazw ulicom. 

15) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. 
Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (18) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (3) 
Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Katarzyna Tomicka 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.106.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej 

16) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lisi Ogon Południe” 
w miejscowości Lisi Ogon. KGP.0006.32.2019. 
Uchwała zdjęta z porządku obrad. 

17) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Patrolowej
i Bobrowej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Patrolowej 
i Bobrowej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota. 
Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (18) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (3) 
Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Katarzyna Tomicka 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.107.2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Patrolowej i Bobrowej w miejcowości Murowaniec, gmina Białe Błota 

18) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościelnej i Bluszczowej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota. 
Uchwała zdjęta z porządku obrad. 

19) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. 
Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (18) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (3) 
Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Katarzyna Tomicka 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.108.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej 

20) w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod nazwą Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych 
Spółka z o.o. w Białych Błotach. KGP.0006.36.2019 
Radny Łukasz Wyszomirski zadał pytanie Grażynie Mączko Prezes ZWiUK w sprawie własności pomp,
czy należą do Gminy, czy do ZWiUK? 
Grażyna Mączko Prezes ZWiUK udzieliła odpowiedzi w wyżej wymienionej sprawie. 
Radny Jacek Grzywacz dopytywał czy środki przekazywane do ZWiUK są wykorzystywane zgodnie
z przeznaczeniem oraz czy powstanie kolumbarium na cmentarzu. 
Grażyna Mączko Prezes ZWiUK zapewniła że środki są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem,
a co za tym idzie kolumbarium powstanie. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod nazwą Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Spółka z o.o. 
w Białych Błotach. KGP.0006.36.2019. 
Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (18) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (3) 
Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Katarzyna Tomicka 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.109.2019 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod nazwą Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Białych Błotach. 

21) w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na kadencję 2020 -2023. RGK.0006.35.2019 
Głosowano wniosek w sprawie: 
kandydatura radnego Łukasza Wyszomirskiego. 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (14) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Henryk Sykut, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
PRZECIW (2) 
Karolina Lachowicz, Magdalena Sznajder 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 
Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge 
NIEOBECNI (3) 
Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Katarzyna Tomicka 
Radny Łukasz Wyszomirski zgłosił kandydaturę Radnego Krzysztofa Kocikowskiego. Radny Krzysztof Kocikowski wyraził zgodę. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
kandydatura radnego Krzysztofa Kocikowskiego . 
Wyniki głosowania 
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (16) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 
Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge 
NIEOBECNI (3) 
Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Katarzyna Tomicka 
Radny Jacek Grzywacz zgłosił kandydaturę Radnej Magdaleny Sznajder, która nie wyraziła zgody
na kandydaturę. 
Radna Ilona Nowakowska zgłosiła kandydaturę Radnego Zbigniewa Moroza. Radny Zbigniew Moroz wyraził zgodę 
Głosowano wniosek w sprawie: 
kandydatura radnego Zbigniewa Moroza. 
Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (18) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (3) 
Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Katarzyna Tomicka 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na kadencję 2020 -2023. RGK.0006.35.2019. 
Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (15) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Henryk Sykut, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 
Karolina Lachowicz, Sławomir Ruge, Magdalena Sznajder 
NIEOBECNI (3) 
Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Katarzyna Tomicka 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.110.2019 w sprawie powołania Zespołu
ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
na kadencję 2020 -2023. 

22) w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. 
Radny Sławomir Ruge zapytał Radcę Prawnego czy Komisja Rewizyjna ma prawo 
do kontrolowania środków przekazanych z budżetu Gminy do ZWiUK w ramach aportu? 
Maciej Dalka Radca Prawny przygotuje w tej sprawie opinię w celu ustalenia dokładnego zakresu kontroli.
Radna Anna Banaszek złożyła wniosek o wycofanie z planu pracy komisji posiedzenia 
w miesiącu lipcu 
Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge odniósł się do harmonogramu posiedzeń oraz sposobu jego ustalania. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
wniosek radnej Anny Banaszek w sprawie wykreślenia posiedzenia komisji Rewizyjnej 
w lipcu. 
Wyniki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (12) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
PRZECIW (1) 
Sławomir Ruge 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5) 
Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Sławomir Ossowski, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder 
NIEOBECNI (3) 
Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Katarzyna Tomicka 
Radny Łukasz Wyszomirski Wyraził swoją wątpliwość co do kompetencji komisji w sprawie wykonywania tego typu kontroli przez Komisję Rewizyjną 
Głosowano wniosek w sprawie: 
wniosek radnego Sławomira Ruge dot. przesunięcia terminu posiedzenia komisji na dzień 21.08.2019 r. 
Wyniki głosowania 
ZA: 8, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (8) 
Bronisław Balcerowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder 
PRZECIW (7) 
Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Zbigniew Moroz, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 
Kamilla Grzelak, Patrycja Harczenko, Ilona Nowakowska 
NIEOBECNI (3) 
Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Katarzyna Tomicka 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. RGK.0006.36.2019. 
Wyniki głosowania 
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (17) 
Bronisław Balcerowski, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Anna Banaszek 
NIEOBECNI (3) 
Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Katarzyna Tomicka 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.111.2019 w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. 

23) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białe Błota, od dnia
1 września 2019 roku. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białe Błota, od dnia
1 września 2019 roku. 
Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (18) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (3) 
Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Katarzyna Tomicka 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.112.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Białe Błota, od dnia 1 września 2019 roku. 

24) w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Białe Błota 
Radny Jacek Grzywacz pytał czy jest konieczność uchwalanie Zarządzenia wydanego przez Wójta Gminy. 
Maciej Dalka Radca Prawny wyjaśnił potrzebę poddania zarządzenia pod głosowanie. 
Radny Łukasz Wyszomirski wyraził swoje stanowisko w sprawie uchwały i stwierdził, że jest to przykład martwego prawa, którego nie da się wyegzekwować. Radny uważa, że apel jest skuteczniejszy niżeli wydawanie zakazów. Jako zarządzenie nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem. 
Dariusz Fundator Wójt Gminy zajął stanowisko w sprawie Zarządzenia, które ogłosił. Przedstawił przyczynę ogłoszenia Zarządzenia i podkreślił, że jest to ograniczenie czasowe związane z intensywnością poboru wody w określonych godzinach. Ma ono na celu zapewnić dostęp do wody bieżącej przez całą dobę do celów socjalno-bytowych. 
Radny Jacek Grzywacz zwrócił uwagę, że Zarządzenie obowiązuje bez względu na warunki pogodowe. 
Dariusz Fundator Wójt Gminy zwrócił uwagę na zmianę klimatu i coraz rzadsze zmiany pogodowe, które umożliwią uzupełnienie poziomów wód, stąd brak rozróżniania okresów pogodowych. 
Radna Maria Wolsztyńska zapytała do kiedy zarządzenie będzie obowiązywać. 
Dariusz Fundator Wójt Gminy poinformował, że Zarządzenie będzie obowiązywać 
do 31.08.2019 r. Informacja jest zawarta w Zarządzeniu. 
Radna Karolina Lachowicz poparła Zarządzenie i stwierdziła, że jest wysoko zasadne. 
Radna Magdalena Sznajder również poparła wprowadzenie Zarządzenia. 
Rany Jacek Grzywacz również wyraził swoją aprobatę w sprawie Zarządzenia 
Radny Krzysztof Kocikowski ma wątpliwości w sprawie kar dla osób, które się nie dostosują do Zarządzenia. 
Radny Krzysztof Michalak nie sądzi, że którykolwiek mieszkaniec Gminy poniesie karę 
z powodu nie zastosowania się do Zarządzenia, jednocześnie podkreśla, że jego wykonanie jest trudne do zrealizowania. Zwrócił uwagę, że należy rozpocząć szanować wodę, ponieważ otwarcie kolejnych źródeł nie poprawi sytuacji. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Białe Błota. 
Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (15) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Maria Wolsztyńska 
PRZECIW (1) 
Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 
Krzysztof Kocikowski, Ilona Nowakowska 
NIEOBECNI (3) 
Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Katarzyna Tomicka 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.113.2019 w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Białe Błota. 

Ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji. 
Radny Sławomir Ruge otrzymał odpowiedź na swój wniosek na temat instalacji kamery na targowisku wiejskim, jednak do chwili obecnej nie została ona zamontowana. Pyta na jakim etapie są działania zmierzające do likwidacji dzikiego wysypiska na targowisku w Łochowie? 
Odpowiedzi udzieliła Zastępca Wójta Anna Jankowska – Cepak. Z uwagi na obowiązujące terminy wykonania zadań priorytetowych w Urzędzie Gminy, sprawa związana z instalacją monitoringu jest zaplanowana do realizacji w następnej kolejności. 
Kierownik Andrzej Wiekierak po konsultacji z gminnym informatykiem stwierdzili, że jest pewien problem z instalacją monitoringu, tak aby był funkcjonalny i nie został zniszczony. 
Radna Ilona Nowakowska pytała o złożony wniosek na poprzedniej sesji w sprawie zmniejszenia subwencji oświatowej. 
Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak udzieliła odpowiedzi. 

Ad. 11. Interpelacje i zapytania radnych. 
Radny Sławomir Ossowski: 
Czy wpłynął wniosek na piśmie z Komisji Budżetu i Finansów odnośnie zabezpieczenia 6,4 mln zł
na budowę wodociągu pod ścieżka pieszo - rowerową Łochowo – Kruszyn Krajeński? 
Kiedy pojawi się przetarg na ul. Sokolą? 
Kiedy zostaną zlikwidowane wysypiska śmieci w okolicy ul. Albatrosa? 
Radna Ilona Nowakowska: 
Jakie są przyczyny braku ujęcia linii 92 w planie zwiększenia częstotliwości kurowania autobusów? 
Radny Sławomir Ruge: 
Czy istnieje możliwość uruchomienia w gminie programu „Beczka+” mającego za zadanie udzielenia dofinansowania mieszkańcom gminy do budowy instalacji mającej za zadanie gromadzenia wody deszczowej? 
Radny Łukasz Wyszomirski: 
Na jakim etapie jest sprawa przebudowy przystanku na ulicy Źródlanej? 
Radny Bronisław Balcerowski: 
Czy Gmina Białe Błota włączy się do porozumienia mającego na celu ustalenie maksymalnych stawek
za zagospodarowanie nieczystości i przygotuje w tej sprawie uchwałę? 
Dariusz Fundator Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, że uchwała w tej sprawie zostanie przygotowana
na kolejną sesję 

Ad. 12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 
Lucyna Krasulak Skarbnik Gminy poinformowała, że nie wpłynął wniosek na piśmie z Komisji Budżetu
i Finansów odnośnie zabezpieczenia 6,4 mln zł na budowę wodociągu pod ścieżka pieszo - rowerową Łochowo – Kruszyn Krajeński. Wniosek musi być formalnie złożony w tej sprawie. 
Pracownik Monika Konopka udzieliła odpowiedzi w sprawie ogłoszenia przetargu na budowę ul Sokolej
w Murowańcu. Przetarg zostanie ogłoszony w lipcu. 
Kierownik Andrzej Wiekierak poinformował, że zostały wysłane pisma do właścicieli działek z informacją o obowiązku usunięcia śmieci z tych terenów. Prosi również Radnego Osowskiego o kontakt telefoniczny, w celu przedstawienia dokładnych informacji z czynności wykonanych w tej sprawie. 
Radny Sławomir Ruge prosi o dogłębną analizę problemu i nie oczekuje natychmiastowej odpowiedzi
w sprawie programu „Beczka+”. Dariusz Fundator Wójt Gminy Zajął stanowisko w tej sprawie
i poinformował, ze taka analiza zostanie dokonana. 
Zastępca Wójta Anna Jankowska – Cepak oraz Kierownik Referatu Dróg i PSZOK Przemysław Kowalski  odpowiedział na pytanie dotyczące braku ujęcia linii 92 w planie zwiększenia liczby kursów autobusów
i zapewnili, że będą przyjmowali kolejne zgłoszenia mieszkańców 
w sprawie zmian częstotliwości kursowania autobusów, co pozwoli na prowadzenie dalszych negocjacji
z MZK. 
Kierownik Referatu Dróg i PSZOK Przemysław Kowalski odpowiedział na pytanie Radnego Łukasza Wyszomirskiego w sprawie budowy przystanku przy ul. Źródlanej. Zostało wysłane porozumienie
do GDDKiA w tej sprawie i oczekujemy na odpowiedź. Jednak najważniejsze jest okiełznanie kierowców przekraczających prędkość. 
Zastępca Wójta Anna Jankowska – Cepak złożyła wniosek o wszczęcie kontroli dot. wydatkowania środków z Funduszu Sołeckiego w 2018 r. na film promujący miejscowość  Zielonkę. 
Radny Łukasz Wyszomirski przytoczył historię wypadku przy ul. Źródlanej i podkreślił ważność wykonania inwestycji zabezpieczającej osoby korzystające z niego. 
Radna Magdalena Sznajder zwróciła również uwagę na „dziwnie” usytuowany przystanek 
w miejscowości Zielonka 

Ad. 13. Wolne wnioski i zapytania. 
Andrzej Klesiński Zabrał głos w sprawie cmentarza w Białych Błotach. Zaznaczył, że na cmentarzu w Cielu 24.06.2019 r. został pochowany mieszkaniec Gminy gen. Zbigniew Nowek, była to uroczystość o charakterze państwowym. Powiedział, że dobrze się stało, iż pogrzeb nie odbył się w Białych Błotach, ponieważ byłby to wstyd dla gminy. Zaznaczył również,
że w sprawach cmentarz komunikuje się z wójtami od kilku kadencji, uzyskuje zapewnienia 
o inwestycjach na jego terenie, natomiast nie są one zrealizowane. Chce uzyskać pisemną odpowiedź na temat decyzji w sprawie inwestycji na cmentarzu w Białych Błotach. 
Poruszył również temat budowy jezdni na ul. Cukrowej. Powiedział, że sprawdził w Urzędzie Gminy stan dokumentowy inwestycji i okazało się, że jest projekt i pozwolenie na budowę. Prosi również 
o odpowiedź na piśmie kiedy inwestycja zostanie zrealizowana. 
Małgorzata Kasperuk zadała pytanie do Radnych Gminy, którzy zagłosowali przeciw udzieleniu Wójtowi Wotum Zaufania, jakie są powody ich decyzji w sprawie tego głosowania. Poprosiła o odpowiedź ustną. 
Radny Sławomir Ossowski złożył wniosek o sporządzanie merytorycznych sprawozdań przewodniczących komisji z działalności międzysesyjnej. 
Kolejną osobą, która zabrała głos był Maciej Kinal. Radny Łukasz Wyszomirski przytoczył poprzednie wystąpienie Pana Macieja Kinala i w związku z tym postanowił opuścić na ten czas aulę, w której odbywa się Sesja Rady Gminy. 
Pan Maciej Kinal zadał następujące pytania: 
- Czy Radny Łukasz Wyszomirski jest płatnikiem podatku od nieruchomości w Gminie Białe Błota? 
- Co determinuje, jaki jest czas wystąpienia podczas Sesji Rady Gminy w punkcie obrad: wolne wnioski i zapytania? 
- Kto, kiedy i na jakiej grupie przeprowadzono ankietę na temat potrzeb bytowych mieszkańców miejscowości Prądki (wg. ankiety jest to kanalizacja)? Jaka była metodologia ankiety? 
- Jakie inicjatywy Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska podjęła w sprawie środowiska podczas swojej działalności? 
- Powtórzył wniosek Radnego Sławomira Ossowskiego dot. sprawozdań komisji 
z działalności międzysesyjnej. 
- Dlaczego Klub Radnych „Wybieram Gminę Białe Błota” zagłosował za przyjęciem uchwały 
w sprawie kredytu dla Gminy Białe Błota, chociaż był temu przeciwny? 
- Jakie posiada wykształcenie i doświadczenie zawodowe, które predysponuje Radną 
do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów? 
- Czy jest to prawdą, że liczne nieobecności na posiedzeniach Komisji i Sesji 
są spowodowane obowiązkami zawodowymi, skoro w oświadczeniu jest informacja,
że Radna nigdzie nie pracuje? 
  
Marzanna Kreja, Cytat: Szanowni państwo ja bardzo się cieszę, że został wywołany ten temat sprawozdań pracy komisji, ale to nie dotyczy tylko komisji, nie dotyczy radnych, dotyczy również wójta. Ja pamiętam w poprzedniej kadencji złożyłam taki wniosek i wójt Maciej K. bo tak niestety tu nie możemy mówić  chyba,  uwzględnił ten wniosek  i w  sprawozdaniach swoich mówił o wykonywaniu uchwał i taka praktyka jest w większości gmin. Tu również chciałabym no po prostu uzyskać podczas tego  sprawozdania takie informacje  jak chodzi o wykonanie  uchwał. A nie o  to gdzie pan tam  z kim był i gdzie się spotkał, bo to naprawdę tak jak już słusznie pan Ossowski zauważył to nie jest na temat. Chciałabym  zapytać proszę państwa bo państwo nie podjęliście uchwały o udzieleniu wotum zaufania, bo z uzasadnia uchwały o udzieleniu wotum zaufania i tak samo z ustawy o samorządzie gminnym wynika,   że   nie  podjęcie  uchwały o  udzieleniu  wotum  jest   równoznaczne  z   podjęciem   uchwały o nieudzieleniu tego wotum zaufania. Stąd też moja, ja oglądałam tutaj też część sesji, stąd też moja taka  duży znak zapytania jak właściwie powinno być? Natomiast jeżeli już tu mówimy o wotum zaufania i o tym raporcie o stanie gminy, proszę państwa myślę, że dyskusja nad raportem, to nie tylko dyskusja nad tym jakie cyferki tam zapisano, ale jaki jest faktycznie stan gminy. Czyli dyskusja nad raportem jest dyskusją o stanie gminy w zeszłym roku. Takie mam wrażenie, że nie wszyscy Państwo Radni to zrozumieliście, natomiast ja powiem tylko tyle, że takie trzy rzeczy, które utkwiły mi w pamięci w zeszłym  roku,  to było…  to była…  to był transfer środków finansowych do firmy Especto w Krakowie, na polecenie wójta, drugiego zastępcy wójta pana Jaworskiego przekazania ustnie polecenia do GCK, żeby taki tutaj w ramach, kolejnego dofinansowania poza konkursowego, dla stowarzyszenia, które organizuje festiwal tańca nastąpił. Drugim takim punktem to jest po prostu niezłożenie, tutaj tych spraw dotyczących gwarancji kanalizacji, czyli nie podjęcie w terminie działań, tak przez pana Jaworskiego, natomiast  chciałabym  jednocześnie  zapytać  pana  wójta,  co  pan  podjął,  bo  oprócz  prokuratury, ale prokuratura nam tej kanalizacji nie przeprawi. Ona nie będzie poprzez postępowanie w prokuraturze, ta kanalizacja nie będzie lepsza, co pan w tej sprawie zrobił, powiedzmy od listopada do dzisiaj. Jeśli mówimy  tutaj  jeszcze  o  tym raporcie, no to powiedzmy tutaj Fundacja Batorego, takie zalecenia, może nie zalecenia, ponieważ to jest nowa historia, powiedzmy wydała jak powinno wyglądać ta forma tego raportu, co powinno być przedstawione, ja powiem szczerze, że jak tutaj przeglądałam ten raport, to on nie odpowiada na pytania, o których mówi ustawa o samorządzie gminnym, nie odpowiada również, na te pytania właśnie tutaj dotyczące programów polityk, realizacji uchwał Rady Gminy, natomiast wzięłam raport Gminy Osielsko i tam troszeczkę inaczej się ta sprawa tutaj, ten raport wygląda inaczej. Czy dlatego inaczej, że Osielsko zawsze jest jakąś taką Gminą, która wie jak to zrobić, czy państwo nie wiecie jak, jak trzeba było to zrobić, ale były różne interpretacje i można to było, oprócz kopiuj, wklej zrobić to naprawdę dobrze. Wracając do mojej ostatniej wypowiedzi na sesji tutaj dotyczącej wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota wykazanego w oświadczeniu majątkowym, ja tylko państwa informuje, że na kwotę 15 218 złotych 83 złote w oświadczeniu w kwietniu była również kwota tutaj nagrody jubileuszowej w kwocie 6636 złotych. W jednej z odpowiedzi do redakcji Pan Wójt, wspomniał również, że miała tam być też delegacja, ale tak faktycznie z kolejnej wynikało, że delegacji nie było, tak troszeczkę mi się te drobne nie zgadzają. Natomiast z poprzedniego oświadczenia wójta nie mogliśmy dowiedzieć się jaka była kwota dochodów z działalności gospodarczej. Powiem, że po kilku miesiącach, również  na skutek  uchylenia decyzji  SKO  taką  odpowiedź  redakcja  uzyskała.  pan wójt w okresie od początku roku do zakończenia działalności, czyli bodajże 8-9 listopada z działalności gospodarczej miał dochodu 8041 złotych 84 złote, co daje średnią sumę miesięczną 770 złotych. Chciałabym jeszcze zapytać, ponieważ tak troszeczkę miałam wątpliwości co do tej wysokości tej nagrody pana, ponieważ podczas wizyty u pana pytałam czy pan również zwróci ten dodatek stażowy, który był pobierany w nadmiernej wysokości. pan powiedział, że nie miałem takiego stażu pracy, czyli ja zrozumiałam, że nie miał pan stażu pracy, że nie musi pan zwracać, bo pan tego nie brał, bo nie miał pan takiego stażu pracy. Tak w skrócie. Taki był sens wypowiedzi. Natomiast skoro otrzymał pan nagrodę jubileuszową za 25 lat świadczyłoby, że pan miał ten staż, więc nie do końca wiem o co chodzi. Proszę państwa liczba pracowników urzędu gminy zwiększyła się od czasu powiedzmy objęcia funkcji przez pana Dariusza Fundatora z 66 osób koma 63 do 75 koma 63 na dzień 31 maja. Tutaj powiem tak SKO uchyliło również informuję państwa kolejną decyzję Wójta o nieudzieleniu informacji publicznej, nie wiem co dalej w tej sprawie postanowi wójt, ale czekamy, chciałabym zapytać tutaj, moje pytanie dotyczy sprawy bardzo priorytetowej. panie wójcie słuchałam nagrania filmu w czasie kampanii wyborczej, zapewniał pan tam, że woda, sprawy wody są pana priorytetowym zadaniem. pan mówił tak: priorytetowym zadaniem to jest  myślę  budowa  i  modernizacja  ujęcia  wody  w  miejscowości  Ciele, dlaczego woda, ponieważ w odległych miejscowościach naszej gminy sołectwach jak Przyłęki, Łochowo ciśnienie wody jest bardzo złe,  a  także  zła  jakość  tej  wody.  Chciałabym zapytać również, bo otrzymałam odpowiedź na pytania z sesji ale też na pytanie zadane podczas audiencji u Wójta, że pan w tej chwili nie realizuje programu wyborczego, no realizuje Pan, ale tak w sumie skupia się pan na tym jak gdyby module administracja. No to bardzo pięknie Panie Wójcie, że się pan na tym skupia, no natomiast sytuacja gdzie mamy Zarządzenie i ograniczenie tego podlewania ogrodów świadczy o tym, że być może faktycznie trzeba by było  wrócić  do  tego  i  ten priorytet swój zacząć realizować, bo przecież to nie może polegać na tym, że będziemy ograniczać tak, tylko podejmować działania żeby się to polepszyło. Tak myślę, że to by było to. No i jeszcze tak może a propos tego programu administracja, bo w czasie kampanii wyborczej też Pan tutaj taką ulotkę, taka ulotka państwa grupy była, tu też powiedzmy pan zapewniał… pan… takie hasło było  zafunduj  sobie  czystą  wodę. Ja bym chciała, żeby pan po prostu nam to faktycznie zafundował,  to tak dalej nie może być. Teraz tak, chciałabym tutaj jeszcze a propos pisma, które otrzymałam od pana wójta, a właściwie nie, może jeszcze odpowiedzi z poprzedniej sesji, pan wójt powiedział, odpowiedział, że nie złoży pan tutaj sprostowania do artykułu w Gazecie Wyborczej, ponieważ uzyskał pan tutaj stosowną  autoryzację,  więc powiem  szczerze, że albo  nie  rozumie  pan  znaczenia słowa autoryzacja, no albo coś pan myli, ale myślę że jeżeli jest autoryzacja to właśnie po to, żeby te wypowiedzi, które do prasy się tutaj przekazuje były zgodne, a nie odwrotnie. Tutaj jeszcze a propos odpowiedzi o programie, o realizacji działania programu administracja w jej początkowym okresie skupiał się na organizacji pracy pracowników urzędu gminy (Przewodniczący Rady Gminy prosi o zwięzłe kończenie) Tak oczywiście, ale panie przewodniczący ja jednak nie jako blogerka, ponieważ tu pan Kinal przyznał się do tych różnych tekstów na facebook’u i bardzo się cieszę, ale chciałabym jeszcze poprosić, dobrze, ja rozumiem, że pan lubi przerywać, ale ja nie lubię tego, więc, dobrze, dobrze właśnie po to jeśli ja na trzech, dwóch sesjach zadaje  panu  wójtowi  pytanie, a pan  wójt  nie  odpowiada,  na  ostatniej  sesji  mówi:  ja przesłucham i odpowiem, i też nie odpowiada, no to w takim razie uważam, że należy mi się jakaś jedna dodatkowa czy dwie minuty, bo chciałabym, to wyjaśnić. Natomiast powiem tak, panie wójcie otrzymałam odpowiedź z dnia 11 czerwca tutaj na wniosek w trybie kpa redakcji i powiem tylko tyle, chciałabym zapytać jaką misję pan realizuje? Czy odpowiadając w tak niegodny sposób, bo ja sposób odpowiedzi pana wójta, którą opublikuję uważam, za niegodną stanowiska wójta, czy pan realizuje misję przeciwko mieszkańcom? Bo jest pan wybrany przez mieszkańców. Natomiast co do tego wniosku pyta pan również nas, że mamy przedstawić jakieś szacunkowe dane osób, które niezrozumiały treści, ale proszę mi wytłumaczyć, jeżeli ja czytam taką treść w BIPie, że Jan Jaworski był wójem przez ó czyli o z kreseczką, to proszę pana ja nie wiem czy Jan Jaworski był wójtem czy wujem, a skoro był wujem to przepraszam, może jakieś korupcyjne układy były, że on został tym drugim zastępcą, więc jest to bardzo istotna rzecz, żebyśmy byli ściśli i poprawianie takich błędów, takich rzeczy nie powinno trwać 30 dni, bo powiem tylko tyle, że to ta forma, którą pan tu zrealizował świadczy o tym, że jest to niegodne tego stanowiska. Jeszcze  to  pytanie  ostatnie  na  które od dwóch miesięcy nie mogę uzyskać odpowiedzi. Obiecał pan, że  przesłucha  pan  nagranie,  nie  zrobił  pan  tego,  bo  odpowiedzi nie ma. Ja jeszcze raz przytoczę: ta wypowiedź padła w lutym przez członka pana komitetu wyborczego pana Macieja Kinala, który mówił tak: co musi się wydarzyć, żeby trzynaście indywiduów przejrzało na oczy i zrozumiało, że nie są członkami zorganizowanej grupy pod rządami jednego herszta. Padały słowa dziadostwa lub ludzkie pany. Ja pytałam dwa miesiące temu czy Pan się utożsamia z tego typu wypowiedziami, które padają
w stosunku do funkcjonariuszy publicznych czyli radnych pełniących w tym momencie, czyli podczas sesji swoją służbę? I nie mam nadal odpowiedzi 
  
Wójt udzielił bezzwłocznie udzielił odpowiedzi: Nie utożsamiam się. 
  
Radna Maria Wolsztyńska pyta czy jest projekt budowy ulicy Okopowej w Łochowie, jeśli nie ma
to dlaczego? Jeśli jest projekt, to dlaczego nie jest kontynuowana? 
Radny Bronisław Balcerowski: Czy na skrzyżowaniu ulic Żaki i Daleka w Białych Błotach można poprawić bezpieczeństwo w formie instalacji lustra? 
  
14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania. 
Zastępca Wójta Anna Jankowska – Cepak udzieliła odpowiedzi dotyczącej ulicy Okopowej. Ulica jest projektowana,  został  przesunięty  termin  jej  realizacji.  Budowa  nawierzchni  na  tej  ulicy  wiąże się z obowiązkiem przebudowy istniejącej wadliwej kanalizacji. 
Wójt Dariusz Fundator zabrał głos w sprawie zapytań Marzanny Kreji. Wójt zwrócił uwagę, że pytania zadawane są nieprecyzyjne i stąd wynikają również nieprecyzyjne odpowiedzi. Została dokonana analiza złożonych  wniosków  do  Urzędu Gminy,  tych  wniosków  od  lutego  do  czerwca  było  41  o udzielenie i udostępnienie  informacji  publicznej,  a złożone wnioski zawierały 83 pytania. Wójt podkreślił, że wiele z tych spraw jest publikowanych na stronach Urzędu. 
Andrzej Klesiński zwrócił się do wójta o potwierdzenie, że uzyska on odpowiedzi w swojej sprawie na piśmie. Wójt potwierdził, że odpowiedzi będą przygotowane w formie pisemnej. 
Przewodniczący   Rady   Gminy  udzielił  odpowiedzi  Marzannie  Kreji,  że  nie  została  podjęta  uchwała o udzieleniu wotum zaufania, co skutkuje nieudzieleniem. 
Radny Sławomir Ruge jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił uzasadnienie w projekcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania. Przytoczył również fragment ustawy dotyczący udzielenia wójtowi wotum zaufania. 
Radna Patrycja Harczenko udzieliła odpowiedzi dotyczącej jej nieobecności na sesjach. Powodem było rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. W oświadczeniu majątkowym było wpisane 0,00 zł ponieważ staż jest traktowany jako stypendium i nie wpisuje się tego w oświadczenie majątkowym. Jako Komisja  Oświaty  i  Kultury  zajęli  się  sprawą  GCK  i  programem „Senior+” przed faktem wykreślenia z rezerwacji wynajęcia sali na ceremonię weselną Radnej. 
Radna Maria Wolsztyńska  odniosła się do pytania Macieja Kinala dotyczącego przeprowadzonej ankiety w sołectwach. Raport o Stanie Gminy zawiera informację na temat respondentów i wyniki ankiety. Radna przypomniała, że wotum zaufania dotyczyło działalności za 2018 r., w związku z tym nie dotyczy
to obecnego wójta. Przyczyną było nie skorzystanie z gwarancji dotyczących kanalizacji, wystąpienie pokontrolne RIO. 
Przewodniczący  Rady Gminy zaznaczył, że wotum zaufania dotyczyło 2018 r. i  w tym  czasie  wójtem nie był Dariusz Fundator. 
Wójt Gminy zabrał głos. Podziękował Radnym za przybycie i podjęte uchwały. Podkreśla, 
że stan Gminy  który  zastał  po przejęciu stanowiska generuje wiele trudności w wykonywaniu zadań. Ma nadzieję, że za rok gdy Rada będzie ponownie dokonywała oceny będą mogli zauważyć różnicę między tym co było a stanem, który będzie na ten moment. Na miejscu Rady również wotum zaufania czy absolutorium również by nie udzielił z uwagi na liczne błędy. Jednocześnie zachęca do zaangażowania w działalność Gminy. 
Zastępca Wójta Anna Jankowska – Cepak poparła stanowisko wójta w sprawie nieudzielenia wotum zaufania i absolutorium. Po części jest to również absolutorium i wotum zaufania dla radnych ubiegłej kadencji. Rada Gminy jest organem kontrolnym, dzięki aktualnym wnikliwym kontrolom Urząd Gminy ma wyznaczony kierunek działania i pozwala to uniknąć kolejnych błędów. Zastępca wójta zasygnalizowała, że być może nie powinna się pewnymi sprawami zajmować Komisja Rewizyjna, a powinny być one zgłoszone do właściwych organów, ponieważ były to działania na szkodę mieszkańców. Podziękowała również za catering przygotowany przez mieszkańców. 
Radna Ilona Nowakowska poinformowała, że ma wykształcenie na tyle kompetentne aby przewodniczyć Komisji Budżetu i Finansów. Wypowiedź, którą przedstawiła dotyczyła stanowiska klubu. Wójt prosił
o akceptację w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, klub się do tego ustosunkował i taką podjął decyzję. 

15. Zakończenie obrad XII Sesji VII Kadencji 

Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski zakończył obrady XII sesji Rady Gminy Białe Błota. 

Zgodnie z §39 ust 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do protokołu można wnosić do dnia
19.07.2019 r.  Uwagi można wnosić w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy. 
  
  
Przewodniczący 
  Rady Gminy Białe Błota 
     Bronisław Balcerowski

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (26 czerwca 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (26 czerwca 2019, 08:34:50)

Ostatnia zmiana: Łukasz Czyżewski (19 lipca 2019, 09:04:28)
Zmieniono: dodanie protokołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 310